Går «all in» for 42 se­kun­der

Fra stag­na­sjon til sole­klar pers på to­tre må­ne­der? Fullt mu­lig, hvis du bare er vil­lig til å plan­leg­ge litt. Og ofre mye.

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING - ARE HARAM are.haram@finansavisen.no

Om tre uker går Hytte­plan­mila na­er Høne­foss, reg­net som Nor­ges ras­kes­te 10-kilo­me­ters­løp. Der skal Jon Il­seng, for al­ler førs­te gang, se 33-tal­let når han pas­se­rer mål. For å kla­re un­der 34 mi­nut­ter, må han bedre sin pers med 42 se­kun­der.

Si set­nin­gen «Per­sen min på en mil er 33 mi­nut­ter». Det tar cir­ka 4 se­kun­der. Ikke mye. Men nok til å gå fra 34.42 til 34.00 på en tier, om du spa­rer så mye hver kilo­me­ter.

Det kre­ver at du har løpt 14,85 me­ter leng­re hvert mi­nutt. Fort­satt hø­res det ikke eks­tremt ut.

For­bed­rin­gen er like stor som om Has­san Me­ad fra USA vant et 10.000-me­ters­løp med topp kon­kur­ran­se, bare to-tre må­ne­der etter at han sat­te pers, men li­ke­vel ble 15. mann un­der som­mer­ens fri­idretts-vm. Da Mo Farah gikk i mål, had­de Me­ad 42 se­kun­der igjen og var et styk­ke unna star­ten på sis­te sving.

Noen vil si at Il­seng har lagt ho­det so­lid på blok­ken, når han har gått ut med må­let, ana­ly­sen og virke­mid­le­ne på sin egen blogg.

– Jeg sy­nes ikke det­te er så opp­sikts­vek­ken­de, egent­lig, sier Il­seng.

– Det hand­ler bare om å va­ere litt sys­te­ma­tisk. Og det er vel de fles­te av oss på job­ben og på and­re om­rå­der, me­ner Norsk Folke­mu­se­ums pro­gram- og kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­li­ge.

– Jeg hø­rer at det har truf­fet noe hos man­ge. Men det hand­ler mest av alt om å få ting på plass i et møns­ter. Det tror jeg lø­pe­re på alle ni­vå­er kun­ne hatt ut­byt­te av. Stag­ner­te

På halv­an­net år har Il­seng løpt en rek­ke 10-kilo­me­ters­løp på rundt 34.45, og alt­så med en pers på 34.42. Han me­ner selv han har stag­nert.

På vei­en til sitt hå­re­te mål må Il­seng bedre kon­di­sen, øke ben­styr­ken, struk­tu­re­re tre­nin­gen, tre­ne men­talt, gå ned i vekt og få kil­ler-in­stink­tet på plass.

For hvert av punk­te­ne lis­ter Il­seng opp opp­skrif­ten på sin blogg. For ek­sem­pel er må­let å tre­ne ters­kel­far­ten (den høy­es­te far­ten han kla­rer å løpe uten at krop­pen sam­ler opp melke­syre) fra rundt 3.40 pr. kilo­me­ter til 3.32-3.34.

Il­seng har inn­sett at han ikke når

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.