– Rulle­ski­lang­tu­rer for 11-årin­ger bør stop­pes

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN -

spil­le­re flyt­tes opp på and­re lag, kan det bli så mye kam­per at det blir lite tid til tre­ning. Det vik­ti­ge er å be­hol­de flest mu­lig lengst mu­lig. Det til­si­er også va­ria­sjon. Pl­ut­se­lig kan helt and­re enn de som var ven­tet å bli best, bli dyk­ti­ge.

Selv er Erlend Slo­kvik ung­domst­re­ner i ori­en­te­ring. Hver uke bru­ker han å leg­ge opp en økt for 13–18-årin­ger i sin egen klubb To­ten-troll og en fel­les­økt for klub­be­ne på To­ten og Gjø­vik.

– I det dag­li­ge er det å set­te ut og ta inn pos­ter den ve­sent­ligs­te de­len av min tre­ning, sier Slo­kvik, som er en av lan­dets bes­te på sitt al­der­snivå i ori­en­te­ring.

Noen av ung­dom­me­ne tre­ner ikke mer enn de to øk­te­ne. And­re tre­ner dag­lig. Må­le­ne er vidt for­skjel­li­ge.

– Om mål og nivå va­rie­rer, er det ikke noe mind­re in­ter­es­sant å va­ere le­der for dem enn å tre­ne de al­ler bes­te. De er stort sett for­nøy­de og sy­nes de har det ar­tig. Så er det in­spi­re­ren­de for bå­de dem og meg å se at de opp­le­ver frem­gang.

– Hva ten­ker du om da­gens mo­bil­bruk?

– Be­kym­rings­full. Den vik­ti­ge uor­ga­ni­ser­te ak­ti­vi­te­ten blir det mind­re og mind­re av. Barn og unge er stort sett bare på or­ga­ni­ser­te tre­nin­ger. To­talt går den fy­sisk ak­ti­ve ti­den ned. Til­si­get på sto­re ta­len­ter og de som vir­ke­lig vil sat­se når de na­er­mer seg 20 år og har god nok grunn­tre­ning, er blitt ad­skil­lig mind­re. Det­te kan gå ut over Nor­ges re­sul­ta­ter in­ter­na­sjo­nalt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.