Kob­ler av i 280 km/t

Når in­ves­tor Ru­nar Vat­ne ikke for­val­ter 1,6 mil­li­ar­der i eien­dom kon­kur­re­rer han i en Por­sche Cay­man GT4 og kra­sjer i 250 km/t.

Finansavisen - Sport og fritid - - FORSIDE - SI­MEN NAESS HAGEN re­dak­sjo­nen@finansavisen.no

Vi snak­ker om Nür­bur­g­ring, den over 20 kilo­me­ter lan­ge banen i Ei­fel-da­len sør­vest i Tysk­land. Et sted som til­trek­ker seg hundre­tu­sen­vis av bil­gale tu­ris­ter hvert enes­te år, og på man­ge må­ter reg­nes som «alle racing­ba­ners mor».

Hit rei­ser Ru­nar Vat­ne, en suk­sess­rik ei­en­doms­in­ves­tor, åtte til ti hel­ger i året. Ikke bare for å prø­ve banen med pri­vat­bil, slik tu­ris­te­ne får mu­lig­het til. Men Vat­ne kon­kur­re­rer på et gans­ke så godt in­ter­na­sjo­nalt nivå, i den tys­ke lang­dis­tanse­se­ri­en i ba­ne­racing, for­kor­tet som VLN.

Kon­kur­re­rer mot 200 and­re bi­ler

Og det er en se­rie litt uten­om det van­li­ge. For her kjø­res cir­ka 200 bi­ler sam­ti­dig, i man­ge uli­ke klas­ser, og hver bil har alt fra to til fi­re fø­re­re som de­ler på å kjø­re løp som va­rer i fi­re- el­ler seks ti­mer.

– Du kan si at fø­rer­ne som kjø­rer er delt inn i to ka­te­go­ri­er. Du har de pro­fe­sjo­nel­le som gjør det­te på hel­tid, også har du de som har tjent litt pen­ger og er så­kal­te «gent­le­men dri­vers», sier Ru­nar Vat­ne.

Vi mø­ter ham på nett­opp Nür­bur­g­ring for å se hva slags «spe­tak­kel» han er med på. Kjø­rin­gen fore­går fre­dag og lør­dag, fre­dag med tre­ning­s­kjø­ring gjen­nom hele da­gen - na­er­mest ube­gren­set med an­tall run­der, mens det lør­dag er kva­li­fi­se­ring og løp. For at vi skal få tatt bil­der av ham ute på banen, så må vi ta lei­e­bi­len og kjø­re man­ge mi­nutt­ter, par­ke­re og gjer­ne gå en kilo­me­ter el­ler to. For man bør ab­so­lutt va­ere lo­kal­kjent i om­rå­det og på banen for å fin­ne fram til de bes­te svin­ge­ne og de bes­te pub­li­kums­plas­se­ne.

Kos­ter en halv mil­lion

For banen lig­ger i en dal og et skog­holdt som har en om­krets rundt tre kirke­sam­funn, Nür­burg, Quid­del­bach og Ade­nau. Den størs­te de­len, Nordsløy­fa som den kal­les, er på 20,8 kilo­me­ter, mens sel­ve Grand Prix-banen og «sen­trum» av an­leg­get har en fem kilo­me­ters tra­sé. Vat­ne kjø­rer på beg­ge tra­se­ene, og kjø­rer en Por­sche Cay­man GT4.

– En Gt4-bil er kan­skje noe av det vans­ke­li­ge­re du kan kjø­re. Men du blir jo en god sjå­før da, også får du en rask bil i for­hold til hva du be­ta­ler for. Den går

TEAM­ET: Team­e­ne og bi­le­ne de­ler på de så­kal­te «bok­se­ne» som vi gjer­ne kjen­ner igjen fra For­mel 1. Den­ne bok­sen til­hø­rer Teich­mann Racing som Vat­ne kjø­rer for. Han må be­ta­le cir­ka 500.000 i året for å kjø­re. Men da er det bare å møte opp med hjelm og...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.