Ti­mer, kropp og al­der er ikke noe å pra­te om

Kris­tin Lie er lan­dets ras­kes­te jern­kvin­ne noen­sin­ne, tre­ner mind­re enn man­ge, har ennå ikke opp­levd sin bes­te pre­sta­sjon og har en dri­ven­de god geo­grafi­ut­dan­nel­se som ikke er an­vendt.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - ERIK BORG re­dak­sjo­nen@finansavisen.no

– Al­de­ren er jeg ikke så opp­tatt av, sier Kris­tin Lie be­stemt.

– Men det er det så man­ge som er, ikke minst kle­bes den så ofte til oss jen­ter. Bå­de i idrett og i and­re sam­men­hen­ger er det mye unød­ven­dig bruk av al­ders­gren­ser.

Det er noen år si­den Kris­tin star­tet idretts­kar­rie­ren med å kas­te li­ten ball. Så ble det spyd og etter­hvert ma­ra­ton og triat­lon i vok­sen al­der. I 1998 ble det førs­te Nm-gul­let sik­ret. Det kom på ma­ra­ton. Året etter ble hun tvangs­på­meldt på duat­lon med løp, syk­ling og løp. I 2000 ble triat­lon prøvd. Fra 2003 har triat­lon va­ert hen­nes idrett. – Jeg ble triat­let for­di jeg fikk trøb­bel med en hael og triat­lon ikke kre­ver så mye lø­ping som om du sat­ser på ma­ra­ton. Dess­uten var det to jen­ter i idretts­la­get som mas­te vel­dig om at jeg måt­te prø­ve. Av de størs­te i norsk idrett At det måt­te bli noe uten­dørs, var gans­ke na­tur­lig.

– Jeg er av de som har vokst opp med tur hver søn­dag i sko­gen el­ler på fjel­let. Jeg har all­tid likt å va­ere ute. Det skjer knapt nok at jeg ikke gle­der meg til å tre­ne, sier Kris­tin.

I lø­pet av 18 år er det blitt fullt av gull i triat­lon, duat­lon og vin­ter­triat­lon. Det fore­lø­pig sis­te Nm-gul­let, num­mer 49, ble tatt i fjor. I år har ikke Nm-ene pas­set sam­men med den in­ter­na­sjo­na­le ter­min­lis­ten. Noen konge­po­ka­ler er det også blitt.

– Det er fi­re el­ler fem. Jeg må tel­le over, smi­ler hun. – Du er kan­skje ikke så opp­tatt av pre­mie­ne?

– Nei, det er idretts­gle­de og mest­ring som er det sto­re for meg, og som jeg også vil at and­re skal få opp­le­ve. Har du det gøy, opp­når

du også re­sul­ta­ter. Jeg prø­ver å på­vir­ke så det blir mind­re opp­merk­som­het rundt ut­styr, ti­mer og kropp. Det er det alt­for mye av. So­sia­le medi­er kan va­ere mo­ti­ve­ren­de, men en del av det som leg­ges ut skrem­mer mer enn det mo­ti­ve­rer. En­kel­te pro­fi­ler vil ha triat­lon til å va­ere en­somt, for­fer­de­lig tøft og noe som kre­ver at li­vet set­tes på vent. Noe nytt i van­net

For tre må­ne­der si­den opp­da­get hun at svøm­min­gen kan gjø­res på en smar­te­re måte. Bena må få hvi­le litt mer på triat­lon­svøm­ming enn un­der van­lig svøm­ming si­den kilo­me­ter­ne i van­net skal føl­ges opp med man­ge fle­re på syk­kel og så med jogge­sko til slutt.

– Min glød? Den er som den all­tid har va­ert. Det gle­der meg å va­ere i ak­ti­vi­tet og ut­vik­le meg, og så er jeg litt sta. Jeg gir meg sjel­den.

– Hun er så en­ga­sjert og opp­tatt av kon-

se­kven­ser og sam­men­hen­ger og tar til seg og ut­nyt­ter kunn­skap, sier Kåre J. Grøt­ta, tid­li­ge­re klubb­tre­ner og pre­si­dent i Triat­lon­for­bun­det. Har mer å kla­re

Lie, opp­rin­ne­lig fra Ski i Akers­hus, kun­ne ha kon­kur­rert i en ve­te­ran­klas­se i noen år, og ser ikke bort fra at hun vil gjø­re det en gang. Hun er fort­satt lan­dets bes­te triat­let uan­sett al­der på iron­man-dis­tan­sen, som er den enes­te hun sat­ser på. Med dår­lig dags­form og et flatt syk­kel­dekk ble hun for kort tid si­den num­mer ni blant prof­fe­ne i EM. Hen­nes sluttid var 45 mi­nut­ter bedre enn den bes­te i hen­nes al­ders­klas­se. – Mitt mål? Jeg vil se hvor god jeg kan bli. Det had­de va­ert moro å gjen­nom­føre den av­slut­ten­de ma­ra­ton­dis­tan­sen på un­der tre ti­mer i en kon­kur­ran­se. Nå er 3.07 ti­mer min ras­kes­te ma­ra­ton i et triat­lon. – Flatt er best og Norse­man tøf­fest?

– I de fla­te løy­pe­ne blir det en­si­dig be­last­ning og lite va­ria­sjon. Om det er man­ge høyde­me­ter som i Norse­man, er den nes­ten let­te­re å gjen­nom­føre enn man­ge and­re på grunn av va­ria­sjo­nen, sier jern­kvin­nen.

Tre gan­ger har hun va­ert med på Norse­man, med førs­te-, and­re- og tredje­plass som re­sul­tat. Sei­e­ren kom for to år si­den.

30 gan­ger har hun full­ført iron­man­dis­tan­sen med 3.860 me­ter svøm­ming, 180 kilo­me­ter syk­ling og 42.195 me­ter løp. Hen­nes per­son­li­ge re­kord på 9.26.18 er den ras­kes­te ti­den av en norsk kvin­ne noen­sin­ne. Tre­ner na­tur­lig styr­ke

– Jeg tre­ner vel i snitt 15 ti­mer i uken. En van­lig uke kan inne­hol­de fi­re–fem svøm­me-, tre syk­kel- og tre–fem løpe­øk­ter. Styrke­tre­nin­gen inn­går som en del av den øv­ri­ge ak­ti­vi­te­ten. – Trengs det ikke mer meng­de?

– Jeg kan nok be­ve­ge meg mer i en-

TIDENES RAS­KES­TE: Kris­tin Lie har gjennomført

Alle FOTO: ERIK BORG

iron­man-dis­tan­sen ras­ke­re enn noen an­nen norsk kvin­ne med 9.26.18 i Køln i 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.