Styrke­tre­ning kan gi mi­nut­ter i Bir­ken

Uan­sett om det er topplas­se­rin­ger i Bir­ken som sø­kes el­ler det bare øns­kes en kropp i bra helse­til­stand, me­ner Olym­pia­top­pens Erlend Slo­kvik at det for man­ge er kort vei til frem­gang.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - ERIK BORG re­dak­sjo­nen@finansavisen.no

– In­ter­vall­drag og lang­tu­rer? Det er ele­men­ter som bør va­ere med i tre­nin­gen hver uke, men det er noe an­net som er vel så viktig, sier Erlend Slo­kvik.

55-årin­gen er pre­si­dent i Nor­ges Ski­skyt­ter­for­bund, av­de­lings­le­der i Olym­pia­top­pen, har trent VM- og Ol­vin­ne­re og gir også jevn­lig råd til godt voks­ne her­rer om hvor­dan idretts­mål kan rea­li­se­res. – Av de rundt ti idretts­ut­øver­ne som jeg for ti­den gir per­son­li­ge råd til, er det tre menn i al­de­ren 45 til 55 år. Må­le­ne va­rie­rer fra den ene som vil hev­de seg blant lan­dets bes­te i sin klas­se, til 55-årin­gen som vil va­ere i god form og kla­re mer­ket

på Birke­bei­ner­rit­tet. – Hvor­dan føl­ger du dem opp?

– Én gang i må­ne­den får jeg en over­sikt over hva slags opp­ga­ver og pla­ner de har i de kom­men­de uker. Det­te gjel­der ikke minst i ar­beid. Jeg set­ter så opp et de­tal­jert tre­nings­pro­gram med hva slags øk­ter de skal gjen­nom­føre. Nøk­ke­len til frem­gang

Slo­kvik, som i lø­pet av egne sat­sings­år var på ver­dens­cupp­al­len i bå­de ori­en­te­ring og ski­ori­en­te­ring, po­eng­te­rer blant an­net det å tre­ne krop­pens uli­ke de­ler.

– Styrke­tre­ning er un­der­vur­dert, ikke minst for oss som er blitt litt eld­re. – Tre­nings­sent­re bør be­sø­kes?

– Det er ikke nød­ven­dig. Det er så man­ge fine og gode øvel­ser som kan ut­fø­res hvor som helst. Tre­nes det styr­ke ett kvar­ter to–tre gan­ger i uken, er mye gjort. – Hvor­dan bør det tre­nes?

– Ta en titt på Olym­pia­top­pens hjemme­si­der. Der er det man­ge tips om hva slags styrke­øvel­ser som bør gjø­res. – Hvor mye kan det tje­nes på slutti­den i Birke­bei­ne­ren med tre gan­ger 15 mi­nut­ter, hvis slutti­den fra før er 3.30–4 ti­mer og du ikke har trent styr­ke før? – Det va­rie­rer nok mye, men det kan fort bli et kvar­ter, sier han. Star­ten med blan­ke ark

Som med topp­idretts­ut­øver­ne me­ner Slo­kvik at også mo­sjo­nis­ter på uli­ke ni­vå­er bør ten­ke over hva og hvor de vil.

– Om du vil nå et be­stemt mål, må kon­se­kven­sen tas av det. Du bør se på hva du vil, hva du har tid til og hva som er mu­lig.

– Ta selv­sagt hen­syn til mu­li­ge ska­der og legg en plan over hva som kan gjø­res og hvor det kan tre­nes. Kan­skje kan det ikke lø­pes så mye, men det er nok også man­ge som kjen­ner litt for mye etter. Noe vondt vil det all­tids kun­ne va­ere. Så er det ytre for­hold, som med 55-årin­gen som jeg råd­gir, som har en hund. Der­med må tre­nin­gen va­ere på en slik måte at også hun­den kan tas med. Kor­te drag vel så bra

I den ukent­li­ge tre­nin­gen me­ner Slo­kvik at det helst bør va­ere tid til én lang­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.