Match­er tur­fers­kin­ger og fjell­f­an­ter

Grün­der­ne av ap­pen Bia­ton øns­ker å gjø­re det enk­le­re og bil­li­ge­re å bru­ke guide for je­ge­re, klat­re­re og t opptur en­tu­si­as­ter .1.000 per­soner er for hånds­re­gist­rert al­le­re­de fø rap­pen lan­se­res.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­rud@finansavisen.no

– Vi har van­li­ge full­tids­job­ber ved si­den av og ut­nyt­ter døg­net godt for ti­den. Vi går rett fra hver­dags­job­ben til kon­tor­plas­sen til Bia­ton, og der sit­ter vi til sent på nat­tes­tid, sier Ha­rald Greiff.

Greiff har sam­men med ka­me­ra­ten Hans-pe­ter Sper­re fått hen­tet inn 2 mil­lio­ner kro­ner fra pri­va­te in­ves­to­rer og 1,5 mil­lio­ner kro­ner i lån fra In­no­va­sjon Nor­ge til ut­vik­lin­gen av en ny app.

Pla­nen er å gjø­re det enk­le­re for folk å tje­ne pen­ger på tje­nes­ter. Duo­en sik­ter seg i førs­te om­gang inn mot blant an­net t opptur en­tu­si­as­ter, klat­re­re og je­ge­re, men øns­ker at tje­nes­ten på sikt skal bli brukt i et langt stør­re mar­ked.

Ap­pen leg­ger blant an­net opp til at ru­ti­ner­te fjell­vand­re­re kan påta seg fø­rings­opp­drag mot be­ta­ling. Re­gist­re­rin­gen og bru­ken i ap­pen vil va­ere gra­tis, mot at ap­pen tar en pro­sent av trans­ak­sjons­be­lø­pet ved hver tje­nes­te.

Lan­se­rin­gen ven­tes tid­ligst i slut­ten av ok­to­ber, men ap­pen har al­le­re­de ruk­ket å bli kri­ti­sert av noen av lan­dets frems­te guid­er i fri­lufts­bla­der som Fri­flyt, Klat­ring og Ute­ma­ga­si­net.

«Jeg er kri­tisk. Jeg fryk­ter at vår måte å ar­bei­de og mar­keds­føre oss på ikke pas­ser så godt inn i sys­tem der pris ser ut til å va­ere sva­ert sen­tralt», sa Jør­gen Aamot, tindeve­gle­der og vise­pre­si­dent i Nortind til ma­ga­si­net Fri­flyt etter å ha blitt gjort kjent med tje­nes­ten.

Vil skil­le mel­lom proff og ama­tør

Nortind står bak den høy­es­te fag­ut­dan­nin­gen som er mu­lig å ta som norsk fjell­fø­rer og er den enes­te or­ga­ni­sa­sjo­nen med til­knyt­ning til ver­dens mest an­er­kjen­te or­ga­ni­sa­sjon for guid­er.

Aamot me­ner ap­pen vil øke pris­pres­set på fag­lig kom­pe­tan­se.

– Vi har brukt pen­ger på en fag­ut­dan­ning, har de nød­ven­di­ge for­sik­rin­ge­ne på plass og be­ta­ler skatt. Da blir na­tur­lig­vis pris­ni­vå­et et an­net enn for en fri­lufts­in­ter­es­sert stu­dent som øns­ker en del­tids­jobb, sier Aamot til Finansavisen.

Greiff og Sper­re har i etter­tid av kri­tik­ken hatt et møte med Nortind, og kom­mer til å leg­ge inn en ny ka­te­go­ri i ap­pen som kal­les «ser­ti­fi­sert tindeve­gle­der».

– Som bru­ker vil man for ek­sem­pel kun­ne vel­ge en lo­kal guide på en en­kel tur, og en ut­dan­net tindeve­gle­der på mer kre­ven­de pro­sjek­ter, sier Greiff.

Duo­en har fore­lø­pig ikke inn­sikt i hva slags pris­nivå de for hånds­re­gist­rer­te bru­ker­ne har lagt inn, men sier de øns­ker at pris og kva­li­tet skal hen­ge sam­men. Så langt har rundt 1.000 per­soner for hånds­re­gist­rert seg.

– Det kan na­tur­lig nok ten­kes at det er en for­skjell på pris­nivå og type tje­nes­ter som til­bys mel­lom en ser­ti­fi­sert tindeve­gle­der og en topp­tur­guide uten en slik ser­ti­fi­se­ring, sier han, og leg­ger til:

– Men det er ak­ku­rat det som er så fint. Hos Bia­ton har man mang­fol­det, man har val­get. Job­ber for ser­ti­fi­se­rings­ord­ning

Aamot sier det er po­si­tivt at det vil bli lagt opp til at tindeve­gle­de­re får en egen ka­te­go­ri. Bia­ton vil sam­ti­dig få til­gang til Nortinds med­lems­re­gis­ter slik at det blir mu­lig å kon­trol­le­re hvem som kan kal­le seg tindeve­gle­der.

Aamot un­der­stre­ker li­ke­vel at Nortind opp­rett­hol­der kam­pen om å få re­gu­lert hvem som har an­led­ning til å ta vare på and­re men­nes­ker i norsk na­tur.

– In­nen bratt fri­lufts­liv er man i na­er­mest di­rek­te kon­takt med livs­fare med tanke på mu­li­ge skred, stein­sprang og fall. Vi etter­ly­ser en ser­ti­fi­se­rings­ord­ning som man blant an­net har i Al­pe­ne og i Sverige, slik at ikke hvem som helst kan pre­sen­te­re seg som fag­mann, sier Aamot.

Han me­ner be­ho­vet for et bedre re­gu­lert fri­lufts­liv har økt de se­nes­te åre­ne i takt med at in­ter­es­sen for å bru­ke na­tu­ren, bå­de blant nord­menn og uten­lands­ke tu­ris­ter, har økt.

– Man ser al­le­re­de ef­fek­ten gjen­nom an­tal­let red­nings­ak­sjo­ner på blant an­net Troll­tun­ga i Od­da. Ef­fek­ten av den so­sia­le mar­keds­fø­rin­gen har va­ert enorm, men re­gu­le­rin­gen ute­blir, sier han.

Foto: Hans Iver oden­rud

TURAPP: Duo­en Ha­rald Greiff og Hans-pe­ter Sper­re har ut­vik­let ap­pen Bia­ton og bru­ker den sis­te ti­den frem mot lan­se­rin­gen på tes­ting og fin­puss av pro­duk­tet på kon­to­ret i Oslo sen­trum.

ØNS­KER STREN­GE­RE REGULERING: Tindeve­gle­der og vise­pre­si­dent i Nortind, Jør­gen Aamot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.