Høy bu­tikk – lave pri­ser

Det krev­de gans­ke mye for å be­sø­ke «the Clif­f­side Shop», men lomme­bok og kre­ditt­kort kun­ne leg­ges igjen hjem­me.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING -

Klat­re­re langs ru­ten Bastil­le i El­do­ra­do Canyon na­er Boul­der, Co­lo­ra­do kun­ne ny­lig sup­ple­re ut­sty­ret med nye jak­ker, sok­ker og and­re plagg midt oppe i veg­gen. Rundt 100 me­ter over start­punk­tet hang nem­lig «Clif­f­side Shop», tro­lig ver­dens til nå minst til­gjen­ge­li­ge pop-up-bu­tikk.

«Bu­tik­ken» var et spe­sial­la­get klatre­telt på 2 gan­ger 3 me­ter. Sel­ska­pet bak, 37,5 Tech­no­lo­gy, pro­du­se­rer teksti­ler og mem­bra­ner for en rek­ke stør­re ut­styrs­le­ve­ran­dø­rer, som Adi­das, Col­mar og Rab.

Opp­si­den? Va­re­ne ble gitt bort gra­tis. Ned­si­den? Stun­tet var­te i kun to da­ger, og er av­slut­tet. Un­der­veis had­de rundt 70 klat­re­re va­ert inn­om og «hand­let».

ALLE Foto: 37,5 tecn­ho­lo­gy

Tem­me­lig eksklusivt: Gra­tis va­rer, som krev­de litt inn­sats av kun­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.