Gam­bler ikke på ma­ra­ton

For seks år si­den var han pro­fe­sjo­nell po­ker­spil­ler. For to uker si­den løp Kris­ti­an Ul­rik­sen (30) ma­ra­ton i Ber­lin på su­per­ras­ke 2 ti­mer og 22 mi­nut­ter.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - BJØRN HEN­NING GRANDAL bhg@finansavisen.no

– Det var vel­dig bra. Ar­tig med sli­ke da­ger da alt fun­ge­rer, sier han.

For snart to uker si­den løp den «pen­sjo­ner­te» po­ker­spil­le­ren ma­ra­ton i Ber­lin på smått utro­li­ge 2 ti­mer 22 mi­nut­ter og 30 se­kun­der. Det holdt til en im­po­ne­ren­de 57. plass i et av ver­dens al­ler mest pre­sti­sje­fyl­te ma­ra­ton. Al­ler ras­kest gikk det unna på de sis­te to kilo­me­ter­ne da han pres­set kilo­me­ter­ti­den ned i 3,15.

– Jeg har løpt Ber­lin Ma­ra­ton tre gan­ger og alle gan­ge­ne har det gått for­test på de to sis­te kilo­me­ter­ne, sier han. Holdt seg unna da­me­ne

Tromsø-man­nen er god til å løpe på klok­ken og han lot seg ikke fris­te til å skru tem­po­et i va­e­ret da fle­re i hans grup­pe for­søk­te seg på å løpe opp til le­de­ren i dame­klas­sen.

– Jeg hav­net i et skik­ke­lig di­lem­ma etter noen kilo­me­ter. Vi lå cir­ka 15 se­kun­der bak bes­te dame og det var rundt 10 menn som valg­te å løpe seg opp til dame­le­de­ren. Jeg var fris­tet til å bli med, men jeg gjor­de det ikke. Jeg vis­te at bes­te dame kom til å pas­se­re halv­veis på rundt 1,09 og det var litt for tøft for meg.

Ul­rik­sen fikk be­talt for at han holdt seg til pla­nen. Han tok man­ge plas­se­rin­ger på slut­ten av lø­pet og pres­set ned Ber­lin-ti­den fra i fjor med hele tre mi­nut­ter. – Kilo­me­ter­ne fra 35 til 40 var or­dent­lig tun­ge og det­te er nok noe av det al­ler tyngs­te jeg har gjort. Jeg pas­ser­te li­ke­vel man­ge lø­pe­re mot slut­ten av lø­pet, og det er klart at det er sva­ert mo­ti­ve­ren­de selv om bei­na kjen­nes bly­tun­ge. På opp­løps­si­den spur­tet jeg jeg ned hun som ble num­mer tre i dame­klas­sen, sier han. Pro­fe­sjo­nell po­ker­spil­ler 30 år-gam­le Kris­ti­an Ul­rik­sen har trent ri­me­lig se­riøst si­den 2011. Fra 2004 til 2011 liv­na­er­te han seg som pro­fe­sjo­nell po­ker­spil­ler.

– Jeg be­gyn­te å spil­le po­ker på ung­doms­sko­len i 2001. Fra 2004 til 2011 lev­de jeg av å spil­le po­ker, sier han.

Og Ul­rik­sen lev­de godt. – Det var sto­re pen­ger i om­løp. I lø­pet av en tur­ne­ring kun­ne jeg vin­ne el­ler tape mil­lio­ner. Vi var en gjeng som reis­te ver­den rundt for å spi­le po­ker og vi had­de det fan­tas­tisk gøy. Jeg vil­le ald­ri va­ere den­ne ti­den for­uten. De sis­te åre­ne var det imid­ler­tid ikke så enkelt å vin­ne po­ker­tur­ne­rin­ger len­ger og da var hel­ler ikke like gøy, sier han. Tre­ner 12 ti­mer i uken Da han be­gyn­te å stu­de­re i 2011 byt­tet han ut kort­stok­ken med jogge­sko­ene.

– Jeg har ikke spilt po­ker si­den. Skal du spil­le po­ker på høyt nivå må du bru­ke vel­dig mye tid på det. Det had­de jeg ikke an­led­ning til da jeg be­gyn­te å stu­de­re og da var det bedre å kut­te helt.

Kris­ti­an Ul­rik­sen spil­te fot­ball fra han var 5 til 18. Lø­ping had­de han ald­ri dre­vet med.

– Det hele star­tet med et vedde­mål

PER­FEKT: I år kun­ne han ikke løpt for­te­re, men til nes­te år er må­let å kom­me un­der 2,20 på ma­ra­ton.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.