Fant Syd­po­len

Astrid Fur­holt (50) blir ikke først, men som førs­te kvin­ne i Amund­sens fotspor gjør hun det hun me­ner alle bør gjø­re: Fin­ne sin syd­pol.

Finansavisen - Sport og fritid - - KLATRING - Andreas Scheel andreas.scheel@finansavisen.no

Da vi un­der en tre­nings­tur i Nord­mar­ka ny­lig møt­te en vok­sen dame trek­ken­de på bil­dekk ble vi nys­gjer­ri­ge.

– Lev mens du er i live, opp­ford­rer Astrid Fur­holt.

Som kreft­syke­plei­er vet hun mer om liv og død enn de fles­te, og det var da en ung dø­en­de pa­si­ent for ni år si­den ang­ret på at han ikke had­de fulgt drøm­me­ne sine, at even­tyr­lys­ten duk­ket opp.

– Etter å ha va­ert på lands­la­get i elve­pad­ling og job­bet som guide i Sjoa var det å va­ere kreft­syke­plei­er på Ul­le­vål til­dels en trist jobb. Jeg øns­ket å leve ut drøm­men ved å krys­se Grøn­land i 2011, noe som ga mer­smak, sier hun. Kre­ven­de rute

Etter å ha tenkt i noen år og luf­tet tan­ken om en lang­tur til An­tark­tis over­for Bør­ge Ous­land, kom han med for­sla­get om å bli førs­te kvin­ne til å gå Roald Amund­sens rute fra Fram­heim til Syd­po­len. «Det er en kre­ven­de rute, men det kan du kla­re» sa Ous­land. Fle­re eks­pe­di­sjo­ner til Grøn­land og Pata­go­nia se­ne­re, har plan­leg­gin­gen og for­be­re­del­se­ne møtt fle­re hind­rin­ger.

– Min opp­rin­ne­li­ge tur­part­ner måt­te trek­ke seg før jul, men jeg fikk hel­dig­vis inn Jan Sver­re Si­vert­sen på kort var­sel. Ny­lig fant vi også ut at tids­vin­du­et blir kut­tet ned med ti da­ger med mind­re vi vil ta et eget fly ut fra Syd­po­len som vil koste oss en mil­lion kro­ner eks­tra, sier hun, men det er mer:

– Vi kan hel­ler ikke bli fløy­et len­ger enn til fo­ten av Axel Hei­berg­bre­en, så vi må gå på ski de 750 kilo­me­ter­ne ut til Fram­heim før vi be­gyn­ner på sel­ve Amund­sen-ru­ten, for­kla­rer hun.

For­de­len er at de får lagt ut et de­pot og det er hel­dig­vis med­vind ut til Fram­heim, så de kan få gle­de av ski­sei­le­ne, noe de

Foto: Pri­vat

RU­TEN: Astrid Fur­holt skal gå i Roald Amund­sens fotspor, men først må hun gå «Frankrike på langs» for å kom­me til Fram­heim.

TUNGT: Astrid Fur­holt har truk­ket bil­dekk på kryss og tvers gjen­nom Nord­mar­ka for å kla­re tu­ren til Syd­po­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.