Vat­ne Ca­pi­tal

Finansavisen - Sport og fritid - - MOTOR SPORT -

„„In­ves­te­rings­sel­skap (Fa­mi­ly Office) eid av Ru­nar Vat­ne.

„„Etab­lert i 2016, fullt ope­ra­tivt fra 1/1-2017. „„Ca. 1,6 mil­li­ar­der un­der for­valt­ning.

In­ves­te­rings om­rå­der:

„„Eien­dom, bå­de di­rek­te (Vat­ne Pro­per­ty) og gjen­nom part­ner­sel­ska­per. „„No­ter­te/uno­ter­te ak­sjer (Vat­ne Equity). „„Ob­li­ga­sjo­ner (Vat­ne High Yield). „„Ren­te-tra­ding (Vat­ne Tra­ding).

„„Ei­er­an­de­ler i Søy­len-eien­dom (50%) og and­re Søy­len-re­la­ter­te sel­ska­per. „„Lo­ka­li­sert i Oslo, Kron­prin­ses­se Märt­has plass 1. „„5 an­sat­te med lang er­fa­ring in­nen de re­spek­ti­ve sats ni n g som rå­de­ne? Vat­ne Ca­pi­tal har for­valt­nings­av­ta­ler med dat­ter­sel­ska­pe­ne.

„„Ru­nar Vat­ne er an­svar­lig for­val­ter for Vat­ne Pro­per­ty og sit­ter i sty­ret i Vat­ne Ca­pi­tal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.