Grøn­land

Finansavisen - Sport og fritid - - EKSPEDISJON -

„„ver­dens størs­te øy med are­al på nes­ten 2,2

mil­lio­ner kvad­rat­kilo­me­ter.

„„Ble uav­hen­gig fra Dan­mark i 2009, men va­lu­ta­en er frem­de­les en va­ri­ant av den dans­ke kro­nen.

„„Ho­ved­sta­den er Nuuk, og øya har rundt 57.000

inn­byg­ge­re.

„„Gunn­bjørns Fjeld er Grøn­lands høy­es­te punkt

på 3.693 m.o.h.

„„Frid­tjof Nan­sen var sam­men med fem and­re den førs­te til å krys­se Grøn­lands inn­lands­is i 1888. De bruk­te seks uker på ski­tu­ren fra øst til vest. i dag er det mest van­lig å krys­se fra vest til øst, og som of­test er eks­pe­di­sjo­ne­ne på rundt 30 da­ger. „„Spe­si­elt blant nord­menn har det de seneste åre­ne va­ert øken­de in­ter­es­se for å krys­se isen. rundt 15 nors­ke eks­pe­di­sjo­ner krys­ser hvert år, hvor­av de fles­te tu­re­ne er or­ga­ni­sert av Hvits­erk, Bør­ge ous­land Po­lar Ex­pe­ditions og Ber­gans tur­gle­de (tid­li­ge­re Fram Ex­pe­ditions).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.