„„Vil bli først på syk­kel over Grøn­land

Finansavisen - Sport og fritid - - EKSPEDISJON - Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­rud@fi­nans­avi­sen.no

– Hvis jeg ikke får start­num­mer til Norse­man, så syk­ler jeg over Grøn­land.

Det var ut­gangs­punk­tet til Bør­re Gjer­svik (50) da han i som­mer be­stem­te seg for å trap­pe opp treningen og løf­te for­men til nye høy­der.

Snart et halv­år se­ne­re, nes­ten ti kilo let­te­re og uten Norse­man-bil­lett, er mye av Grøn­land-pro­gram­met i ferd med å ta form.

Fi­nans­avi­sen har fle­re gan­ger tid­li­ge­re om­talt Grøn­land-fa­re­re, en­ten det drei­er seg om ka­me­rat­gjen­ger på opp­le­vel­ses­jakt el­ler farts­ma­ski­ner på re­kord­for­søk.

Fel­les for de fles­te som har krys­set inn­lands­isen et­ter Frid­tjof Nansens opp­da­gel­ses­ferd i 1888, er at de har gjen­nom­ført tu­re­ne på ski.

Gjer­svik og kol­le­ga Kjell Kir­keng (58) øns­ker på sin side å for­sø­ke med syk­kel.

Den 28. april set­ter de seg på fly­et til Kan­ger­lus­suaq på Grøn­lands vest­kyst, hvor de fles­te eks­pe­di­sjo­ne­ne star­ter, før pla­nen er å ende opp i byg­den Isor­toq. Der­fra ven­ter he­li­kop­ter­for­bin­del­se til Rey­kja­vik på Is­land.

– Et­ter å ha trent så­pass hardt de seneste må­ne­de­ne er det litt skuf­fen­de å ikke kom­me med i Norse­man. Sam­ti­dig vil treningen kom­me godt med over Grøn­land, sier Gjer­svik.

Ald­ri gjort tid­li­ge­re

– Det er ab­so­lutt mu­lig å syk­le over Grøn­land, men det hand­ler om å ha rea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger og å va­ere for­be­redt på det man mø­ter, sier Bjørn Sekke­saeter.

Selv har han krys­set is­øy­en ni gan­ger, og or­ga­ni­sert desto fle­re tu­rer som dag­lig le­der i Ber­gans Tur­gle­de (tid­li­ge­re Fram Ex­pe­ditions).

Han ble først kon­tak­tet av Gjer­svik og Kir­keng for et år si­den for å bi­stå i plan­leg­gin­gen av pro­sjek­tet.

Eks­pe­di­sjons­ve­te­ra­nen er ikke kjent med at and­re ak­tø­rer har lyk­kes med å syk­le over isen.

– Vi møt­te en span­jol på syk­kel helt i start­fa­sen av krys­sin­gen for noen år si­den. Han had­de et Tv-team på slep med snø­scoo­ter. Hele gjen­gen måt­te snu al­le­re­de i bre­fal­let, si­den scoo­te­ren sat­te seg fast. Syk­lis­ten fikk ald­ri satt føt­te­ne på pe­da­le­ne, sier han.

Sekke­saeter er der­for ty­de­lig på at pro­sjek­tet må plan­leg­ges som en kom­bi­nert ski- og syk­kel­eks­pe­di­sjon.

– For­hol­de­ne va­rie­rer mye på Grøn­land, og det er usik­kert hvor­dan un­der­la­get vil va­ere. De vil kun­ne ha sva­ert god frem­drift der­som for­hol­de­ne lig­ger til ret­te for det. Har man flaks, er det helt sik­kert mu­lig å syk­le over på 10–12 da­ger, sier han, og fort­set­ter:

– Men vi har også gått over Grøn­land med ny­snø langt opp på leg­ge­ne. Får de sli­ke for­hold, er det enes­te al­ter­na­ti­vet å

hive syk­ke­len på pul­ken og ta frem ski­ene. Sekke­saeter er mest spent på hva

som vil skje der­som duo­en mø­ter mot­stand på va­er- og føre­fron­ten, og for ek­sem­pel blir tvun­get til å gå på ski fle­re da­ger på rad.

– Hvis det i stør­re grad blir en ski­tur enn en syk­kel­tur, er mo­ti­va­sjo­nen like høy til å full­fø­re, spør han, og fort­set­ter:

– Det­te er noen av dis­ku­sjo­ne­ne vi skal ha frem­over, og det er spe­si­elt vik­tig å ten­ke gjen­nom si­den de skal gjen­nom­føre tu­ren på egen­hånd.

Sam­ti­dig leg­ger han ikke skjul på be­geist­rin­gen for pla­ne­ne.

– Det er et vel­dig kult pro­sjekt, og vi hå­per vi kom­mer frem til en løs­ning som vir­ker, sier Sekke­saeter. Sver­ger til syk­kel

For ho­ved­per­sone­ne er det imid­ler­tid syk­kel som gjel­der.

Både Kir­keng og Gjer­svik har va­ert ha­bi­le syk­lis­ter i en år­rek­ke, og har blant an­net del­tatt i Birke­bei­ner­rit­tet, Jo­tun­hei­men Rundt og Trond­heim–oslo ved fle­re an­led­nin­ger. Duo­en har dess­uten full­ført et av ver­dens har­des­te ter­reng­syk­kel­ritt, Le­ad­vil­le 100, i Co­lo­ra­do i USA.

Star­ten på det 160 kilo­me­ter lan­ge rit­tet er på over 3.000 me­ter over ha­vet, og der­fra går det for det mes­te opp­over.

– Vi har va­ert på noen tu­rer tid­li­ge­re i syk­kel­sam­men­heng og fun­ge­rer godt sam­men, sier Kir­keng.

Han me­ner det først og fremst er mu­lig­he­ten til å gjø­re noe nytt som er driv­kraf­ten bak pro­sjek­tet.

– Bør­re har snak­ket om den­ne tu­ren en stund, og jeg treng­te et nytt mål. Det er nok man­ge som ten­ker at det­te ikke er noen vel­dig god idé, men vi øns­ker å gi pro­sjek­tet et for­søk.

Over Grøn­land er ter­reng- og lande­veis­syk­kel byt­tet ut med over­di­men­sjo­ner­te dekk og pulk. Treningen for å tak­le be­last­nin­gen er godt i gang.

– Fra de­sem­ber skal jeg syk­le til jobb i Oslo fra Dram­men med fat­bike og til­hen­ger med mur­stein. Fire mil inn og fire mil til­ba­ke. Det­te blir opp­lad­nin­gen, sier Gjer­svik.

– Jeg har tenkt å gå på ski og bli god til å trek­ke pulk. Selv om det vil va­ere et ne­der­lag for oss, så ri­si­ke­rer vi å måt­te gå langt på ski. Vi må va­ere like gode på ski som på syk­kel, sup­ple­rer Kir­keng.

For å få med seg alt ut­sty­ret over isen reg­ner de med å måt­te ha 40 til 60 kilo i hver pulk, og ru­ten det leg­ges opp til er på rundt 60 mil.

– Når vi kom­mer opp på pla­tå­et, hå­per vi å leg­ge bak oss cir­ka fem mil om da­gen. Det­te par­ti­et blir mest kre­ven­de da det sti­ger noen gra­der i star­ten. De­ret­ter vil det sann­syn­lig­vis gå gans­ke greit. Sam­ti­dig kan ter­ren­get på øst­kys­ten bli ut­ford­ren­de med våt snø, og man ri­si­ke­rer dess­uten å møte på is­bjørn, sier Gjer­svik.

Duo­en har satt av rundt en kvart mil­lion kro­ner og tre og en halv uker til tu­ren, men hå­per å gjen­nom­føre be­ty­de­lig ras­ke­re.

Til sam­men­lig­ning er de fles­te or­ga­ni­ser­te tu­rer på rundt 30 da­ger, mens fjor­årets re­kord­tur til Trond Hilde, Ro­bert Cas­per­sen og Ivar Tollef­sen ble gjen­nom­ført på lyn­ras­ke seks da­ger og 22 ti­mer.

Syk­le­ne skal tril­les gjen­nom det mest ulend­te ter­ren­get, og ski­ene vil for­bli i pul­ken frem til vi­de­re frem­gang på hjul blir umu­lig.

– Vi kom­mer til å ha med ski for sik­ker­hets skyld, men de blir reg­net som nød­ut­styr, fast­slår Gjer­svik.

Skal set­te kur­sen for li­vet

Pro­sjek­tet er imid­ler­tid ikke ute­luk­ken­de et for­søk på å krys­se isen ras­kest mu­lig. Gjer­svik øns­ker sam­ti­dig å bru­ke uke­ne i kul­den til å sta­ke ut kur­sen for res­ten av li­vet.

– Jeg har job­bet vel­dig mye, med be­ty­de­lig reise­virk­som­het, og har hatt for lite tid til egen pleie og fa­mi­lie. Sam­ti­dig har jeg be­stemt meg for å bli 100 år gam­mel. Jeg vil ha en fun­ge­ren­de hjer­ne og kropp et­ter fyl­te 80. Det­te er helt klart 50-års­kri­sen, sier Gjer­svik, som de seneste åre­ne har le­det helse­kost­fir­ma­et Eqo­lo­gy med blant and­re fa­ren Kar­stein, mest kjent som grün­de­ren av Bik­bok-kje­den.

Grøn­land-pro­sjek­tet kom­mer til å bli godt do­ku­men­tert både i opp­lad­nin­gen og un­der­veis på tu­ren, iføl­ge duo­en.

De skal lage en egen nett­side hvor for­be­re­del­se­ne kan føl­ges, og øns­ker dess­uten å lage en film av vi­deo­ma­te­ria­let i etter­kant.

– Hva tror du blir det mest kre­ven­de på tu­ren?

– Kul­den, og å unn­gå for­frys­nin­ger. Når man syk­ler på vin­ters­tid får man dår­lig be­skyt­tel­se på hen­der og føt­ter. Man får ikke den sam­me varme­ef­fek­ten som av å gå, men for­hå­pent­lig­vis er det bare å kle seg godt nok, sier Gjer­svik.

Det er ab­so­lutt mu­lig å syk­le over Grøn­land, men det hand­ler om å ha rea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger og å va­ere for­be­redt på det man mø­ter Eks­pe­di­sjons­ve­te­ran Bjørn sekke­saeter

Foto: Ei­vind YGGESETH

TOSPANN: Bør­re Gjer­svik og Kjell Kir­keng skal lade opp til Grøn­land-pro­sjek­tet med lan­ge syk­kel­tu­rer på snø og is. Duo­en plan­leg­ger å gjen­nom­føre tu­ren uten guide og har til­sam­men satt av rundt 240.000 kro­ner for å gjen­nom­føre pro­sjek­tet.

Foto: Pri­vat

or­ga­ni­sa­tor: Bjørn Sekke­saeter har krys­set Grøn­land ni gan­ger. Nå er han hy­ret inn som råd­gi­ver i for­bin­del­se med det som kan bli ver­dens førs­te syk­kel­tur over is­øy­en.

‹‹Med eks­pe­di­sjons­boka SOM hånd­bok»: Dekk­trek­king er po­pu­la­ert i for­be­re­del­ses­fa­sen blant nors­ke Grøn­lands­fa­re­re.

Foto: Ei­vind YGGESETH

SNØMASKIN: Skal du til Grøn­land i star­ten av mai nes­te år, ri­si­ke­rer du å stø­te på spor et­ter dis­se mons­ter­dek­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.