Lands­lags­top­pen hank er inn spon­so­re­ne selv

Som 19-åring ring­te Ni­klas Dyr­haug til bank­sje­fen i Sel­bu Spare­bank. Ski­top­pen med Ol-gull som vin­te­rens mål har all­tid hatt sty­rin­gen når det gjel­der spon­so­rer og det mes­te an­net.

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN - ERIK BORG re­dak­sjo­nen@fi­nans­avi­sen.no

Sist vin­ter ble trøn­de­ren bronse­vin­ner på 15-kilo­me­te­ren og gull­vin­ner på sta­fet­ten un­der VM i Lah­ti. Vin­te­rens sto­re mål er å vin­ne fem­mi­len i klas­sisk stil med fel­les­start i Py­e­ong­chang. Han har ennå ikke va­ert i den sør­kore­ans­ke Ol-byen, men har al­le­re­de av­slut­tet ho­ved­må­let man­ge gan­ger.

– Jeg har vi­su­ali­sert hva som kan skje.

– Det har endt bra?

– Ja, slutt­re­sul­ta­tet har det ikke va­ert noe å si på, smi­ler trøn­de­ren.

Langt fra me­dal­jer

30-årin­gen ble num­mer seks og 15 på Hoved­lands­ren­net i gut­ter 15 år. Året et­ter ble det en 80. plass. Som ju­nior var det mye ska­der. I ett og et halvt år ble det ikke et enes­te renn og knapt nok tre­ning. Som sis­te­års ju­nior var han i top­pen, men ble ald­ri me­dal­jør i ju­nior-nm.

– Jeg er vel den enes­te av da­gens lands­lags­lø­pe­re som ald­ri har va­ert med på ju­nior-vm.

Som se­nior har det også va­ert ska­der og smer­ter. Ty­da­lin­gen har li­ke­vel ikke gitt opp. – Jeg er nok en stay­er.

Han er blitt flin­ke­re og flin­ke­re til å styr­ke krop­pen og ryg­gen spe­si­elt. Ska­de­ne er blitt faer­re, men i slut­ten av ok­to­ber star­tet et leng­re tre­nings­av­brekk da en av de ne­ders­te ski­ve­ne i rygg­søy­len be­gyn­te å smer­te. Beitosprin­ten ble uten hans del­ta­gel­se.

– Kje­de­lig, men jeg har et bra grunn­lag, så det­te skal ikke ha noe å si for vin­te­rens vik­tigs­te renn, bare jeg snart er i full fart igjen.

Over­be­vis­te bank­sje­fen Da Dyr­haug som 19-åring trop­pet ale­ne opp hos bank­sjef Stei­nar Mos­let, for­tal­te han om må­let om å bli ver­dens­mes­ter. På for­hånd had­de junio­ren gått gjen­nom hva han skul­le si med for­eld­re­ne.

– Jeg var ner­vøs. Det var uty­pisk å gjø­re noe slikt for noen på min al­der. Jeg er nok litt mer frem­på enn det som er van­lig på byg­da i Sør-trøn­de­lag, smi­ler Dyr­haug.

Det spørs også om bank­sje­fen trod­de at må­let om Vm-gull var så rea­lis­tisk, men

Sel­bu Spare­bank ble med som spon­sor og var med ham tro­fast i man­ge år. Sam­ar­bei­det måt­te av­slut­tes som føl­ge av at for­bun­det had­de en an­nen bank­spon­sor.

En an­nen vik­tig støtte­spil­ler for Dyr­haugs vei fra å va­ere et ta­lent til å nå helt opp i top­pen, har va­ert Per Aft­reth. Han er opp­rin­ne­lig fra Nea­da­len i Ty­dal og var kjent med fa­mi­li­en. Grün­de­ren av AF Grup­pen og Dyr­haug tren­te sam­men og fant to­nen. Na­e­rings­livs­top­pen har pri­vat spon­set Dyr­haug i man­ge år.

– Pers støt­te har va­ert kjempe­vik­tig, og han har va­ert en in­spi­ra­sjon når det gjel­der struk­tur og kva­li­tet i hver­da­gen. Jeg har la­ert mye som jeg har tatt med meg inn i topp­idretts­ut­øver­li­vet.

Spon­sor­jobb tre da­ger i uken

Mens han star­tet med drakt- og bil­re­kla­me i bank­av­ta­len for 11–12 år si­den, er det mye mer i da­gens av­ta­ler.

– Gjen­nom vår og som­mer er det gjer­ne tre spon­sor­ak­ti­vi­te­ter hver uke inn­imel­lom all treningen. Det er vik­tig å ha en na­er re­la­sjon til sam­ar­beids­part­ner­ne og ikke set­te bort alt til eks­ter­ne ma­na­ge­re. Jeg stil­ler på ar­ran­ge­men­ter, fore­drag og and­re ak­ti­vi­te­ter.

– Du sli­ter ikke ut so­fa­en?

– Jeg har mye ener­gi og li­ker å va­ere i ak­ti­vi­tet, men fra 1. ok­to­ber er det stort sett bare ski.

Mens han i tid­li­ge se­nior­år selv måt­te etab­le­re kon­takt med mu­li­ge støtte­spil­le­re, er det blitt an­ner­le­des et­ter at re­sul­ta­te­ne har kom­met. Fle­re be­drif­ter vil inn­gå sam­ar­beid.

– Jeg sier på in­gen måte ja til alle. Mine ver­di­er må sam­sva­re med spon­so­re­nes, og jeg må kjen­ne at kje­mi­en stem­mer.

FØL­GER opp: Ni­klas Dyr­haug gjen­nom­fø­rer selv for­hand­lin­ger med spon­so­re­ne og føl­ger opp alle av­ta­ler i det dag­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.