Gym­ha­te­ren som fant to­nen

Det star­tet som et grep for å bed­re kon­di­sen på sce­nen og ble til den ene sto­re hobby­en i Sond­re Ler­ches liv.

Finansavisen - Sport og fritid - - TRENINGSROM HJEMME - ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

Je­sus’ Blood Ne­ver Fai­led me Yet (Ga­vin Bryars)

(Fra Sond­re Ler­ches New York Ma­rat­hon-spille­lis­te)

– Jeg har ald­ri dre­vet med sport, sier mu­si­ke­ren Sond­re Ler­che.

– Jeg var han som ble valgt sist i gym­men, gym­ha­te­ren som ha­tet løpe­run­de­ne rundt det lo­ka­le van­net på vi­dere­gå­en­de sko­le.

Li­ke­vel var 35-årin­gen i høst en av over 50.000 som løp New York Ma­rat­hon, hvor han del­tok for Jo­han Olav Koss’ Right to Play og full­før­te på 3.34.

– Lø­pin­gen be­gyn­te for al­vor for tre­fire år si­den. Jeg skul­le gjø­re en stør­re kon­sert, der jeg måt­te be­ve­ge meg mer og syn­ge sam­ti­dig, så må­let var å få bed­re kon­dis på sce­nen. Men så ble det raskt til noe mer.

Just Like the First Time (Bing & Ruth)

– Over­ras­ken­de nok, så ble lø­ping noe jeg li­ker å hol­de på meg. Det får meg til å føle meg lett og le­dig, lett på tå, så jeg løp bare mer og mer, ler han.

Plut­se­lig had­de bro­ren meldt ham på halv­ma­ra­ton i Ber­gen.

– Så løp jeg der med min bror og nevø, og det var vel­dig hyg­ge­lig. Jeg had­de in­gen am­bi­sjo­ner, men det gikk mye bed­re enn jeg had­de trodd. Det var mitt lengs­te løp til da.

Pa­ra­des (Ma­syoshi Fu­ji­ta & Jan Je­linek)

Un­der­veis har det bal­let på seg.

– Nå log­ger jeg tu­re­ne på Stra­va, og det­te er blitt hobby­en min. Den enes­te hobby­en jeg har hatt før i li­vet, har jeg jo dre­vet pro­fe­sjo­nelt med si­den jeg var 18 år.

– Har du klart vei­en fra ikke-lø­per til ma­ra­ton-lø­per uten ska­der og pro­ble­mer? – Nei! Jeg har gjort alle de gla­de ama­tør-fei­le­ne, ler han.

– Jeg har va­ert på tur­ne i nes­ten hele år, og har for­søkt å løpe hver dag. Men så har jeg også hatt en hard tre­nings­økt på sce­nen hver kveld. Og når jeg har falt og slått meg på sce­nen, så har jeg tatt det med inn i lø­pin­gen. I ste­det for å ta pau­se, har jeg for­søkt å løpe deg av meg.

Der­for har Ler­che måt­tet ta to må­ne­der helt fri fra lø­pin­gen i år for å kom­me seg.

– Det pas­set jo litt dår­lig, når jeg også skul­le leg­ge meg i se­len for New York Ma­rat­hon. Først be­gyn­te jeg å løpe for­sik­tig, og det gikk fint. Så var jeg i New York i ok­to­ber, der jeg bor sto­re de­ler av tiden, og skul­le ta de lan­ge øk­te­ne på 30 kilo­me­ter. Da gikk jeg fra 30-40 kilo­me­ter i uken til 80 kilo­me­ter, og gam­le kne­ska­der kom opp igjen. Det end­te med at jeg måt­te ha løpe­fri den sis­te uken før ma­ra­ton­lø­pet.

One Amongst Ot­hers (Suzan­ne Kraft)

Fort­satt er han pre­get med sa­er­lig kna­er og hof­te, og først i midt­en av no­vem­ber har han kun­net ta opp treningen igjen.

– Jeg skjøn­ner jo at jeg må føle meg frem på sto­re ting som et ma­ra­ton, at jeg ikke bare kan dure i vei.

Mel­lom halv­ma­ra­ton-de­bu­ten i Ber­gen og høs­tens ma­ra­ton har Ler­che va­ert inn­om fle­re løp:

– I år løp jeg halv­ma­ra­ton i Oslo som opp­trap­ping til New York. Og jeg har løpt Stol­ze­klei­ven i Ber­gen to gan­ger og Oslos Brat­tes­te i 2016. Jeg li­ker når det går opp­over. Jeg er jo fra Ber­gen! Oslos Brat­tes­te var jaev­lig gøy.

– Du får vel ikke mye mot­bakke­tre­ning i New York?

FOTO: Iván KVER­ME

ENES­TE HOBBY: – Det er vel­dig hyg­ge­lig å ha et nytt tema å snak­ke om, ikke bare mu­sikk.

FOTO: Iván KVER­ME

GJENKLANG: Gym­ha­te­ren som var sis­te­val­get i gym­men er blitt av­hen­gig av lø­ping.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.