Første­mann på fjell­gi­gant

Eks­pe­di­sjons­ve­te­ran To­re Sun­de-ras­mus­sen (68) har va­ert på Mount Eve­rest to gan­ger og be­ste­get fle­re av ver­dens høy­es­te fjell. Første­be­stig­nin­gen av Dol­ma Khang er li­ke­vel noe av det tøf­fes­te han har gjort.

Finansavisen - Sport og fritid - - EKSPEDISJON - Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­rud@fi­nans­avi­sen.no

– Det var en slit­som tur både men­talt og fy­sisk, sier To­re Sun­de-ras­mus­sen (68).

Even­ty­re­ren kom ny­lig til­ba­ke til Nor­ge et­ter sin seneste Hi­ma­laya-eks­pe­di­sjon. En bryg­gen­de for­kjø­lel­se, hos­te og et slitt stemme­bånd vit­ner om at opp­hol­det i høy­den og kul­den har krevd sitt.

Han er den enes­te nord­man­nen som har be­ste­get Mount Eve­rest to gan­ger, han har klat­ret fjell over 8.000 me­ter ved 12 for­skjel­li­ge an­led­nin­ger og har dess­uten gjen­nom­ført fjell­klatre­r­ut­ford­rin­gen Se­ven Sum­mits.

Den seneste eks­pe­di­sjo­nen, som er

Sun­de-ras­mus­sens førs­te første­be­stig­ning, kom­mer li­ke­vel langt opp på lis­ten over spek­ta­ku­la­ere fjell­tu­rer.

Star­tet med kart­leg­ging

Sun­de-ras­mus­sen har bygd seg opp et nett­verk av ven­ner og sam­ar­beids­part­ne­re i Ne­pal et­ter en sva­ert om­fat­ten­de eks­pe­di­sjons­kar­rie­re.

– Vi har len­ge snak­ket om å klat­re et fjell som ikke er be­ste­get av and­re, sier han.

Dol­ma Khang ble til­gjenge­lig­gjort for klat­re­re for noen år si­den, og har frem til Sun­de-ras­mus­sens be­søk stått urørt. Han sier be­stig­nin­gen ald­ri had­de blitt noe av uten ”de lo­ka­le hel­te­ne”. I til­legg til egers­un­de­ren be­sto tur­føl­get av tre sher­pa­er, en kokk og en hjelpe­gutt.

Fjell­top­pen lig­ger på gren­sen mel­lom Ti­bet og Ne­pal i Rol­waling-da­len, med Shis­ha­pang­ma (8.013 m) som det na­er­mes­te fjel­let over 8.000 me­ter. Guaris­han­kar (7.134 m) er det høy­es­te fjel­let i umid­del­bar naer­het, og om­rå­det er ge­ne­relt sva­ert util­gjen­ge­lig, iføl­ge Sun­de-ras­mus­sen.

– Det var sher­pa­ene som fore­slo at vi skul­le prø­ve det­te fjel­let, sier han, og leg­ger til:

– Si­den fjel­let er så­pass ukjent ble den førs­te job­ben å fin­ne ut hvor det fak­tisk lig­ger. Det enes­te vi visste om ru­ten og fjel­let var det vi så på ett en­kelt bil­de.

Et­ter å ha fun­net frem til fjel­let, etab­ler­te sher­pa­ene base camp på 4.750 me­ter, hvor ak­kli­ma­ti­se­rin­gen star­tet.

De førs­te til­venn­ings­tu­re­ne be­gyn­te på en tirs­dag, og topp­stø­tet gikk de­ret­ter natt til søn­dag.

– Vi for­lot cam­pen søn­dag kl. 03.30 og tok de 1.600 høyde­met­re­ne opp til top­pen i ett jafs. Vi bruk­te 12 ti­mer opp og ned før vi var til­ba­ke cam­pen. Det­te had­de ald­ri gått uten for­be­re­del­se­ne og hjel­pen fra sher­pa­ene, sier Sun­de-ras­mus­sen.

Stor fare for stein­sprang

Ru­ten gikk i stor grad på snø, og se­ne­re stein og klip­per. Ter­ren­get skal på det brat-

tes­te ha va­ert opp mot 80 gra­der.

– Det var egent­lig et re­la­tivt fare­fullt ter­reng på grunn av ras og det var langt mind­re snø enn vi had­de sett på bil­det. En stein ram­let ned og traff meg i ar­men. En an­nen smalt rett i hjel­men, sier 68-årin­gen.

Like før top­pen måt­te klat­rer­ne dess­uten pas­se­re en smal egg med stup på beg­ge si­der, mens det på re­tu­ren var kri­tisk å leg­ge tau­et i rik­tig po­si­sjon med tan­ke på rap­pel­len. Syl­skar­pe fjell­si­der kun­ne i ver­ste fall sendt hele tur­føl­get i av­grun­nen om tau­et skul­le kut­tes.

Tek­nisk og fy­sisk sett drar Sun­de-ras­mus­sen pa­ral­lel­ler til An­napur­na (8.091 m), som han for­søk­te å be­sti­ge i 2014. På rundt 7.000 me­ters høy­de tvang for­hol­de­ne den gang eks­pe­di­sjo­nen til å snu.

Fjel­let blir av man­ge reg­net som ver­dens dø­de­ligs­te, med rundt 34 døds­fall pr. 100 vel­lyk­ke­de be­stig­ning.

– Mount Eve­rest fra sør­si­den blir til sam­men­lig­ning «a pie­ce of ca­ke» rent tek­nisk sett. På Eve­rest er na­tur­lig­vis høy­den det sto­re pro­ble­met, men jeg tror Dol­ma Khang er noe av det har­dest jeg har va­ert med på, sier han.

Dø­pes Nors­ke­ru­ten

Nor­malt sett er det langt mel­lom nord- menn som lyk­kes med første­be­stig­nin­ger av fjell i Hi­ma­laya. For gans­ke nøy­ak­tig ett år si­den var det imid­ler­tid en norsk trio som klar­te det sam­me.

Fi­nans­avi­sen om­tal­te i de­sem­ber i fjor at klat­rer­ne Ro­bert Cas­per­sen (45), Sigurd Fel­de (44) og Jørgen Aamot (42) nåd­de top­pen av Pa­war Hi­mal (6.621 m).

I den for­bin­del­se gikk det frem at selv et­ter mer enn hund­re år med eks­pe­di­sjons­ak­ti­vi­tet fin­nes det frem­de­les hundre­talls, hvis ikke tu­sen­talls, av urør­te fjell­top­per i det asia­tis­ke fjell­ri­ket.

Re­li­gion, sik­ker­hets­po­li­tikk og tek­nisk vans­ke­lig­hets­grad ble truk­ket frem som ho­ved­år­sa­ker til at så­pass man­ge fjell frem­de­les er ube­ste­get, iføl­ge fjell­klat­rer og skri­bent Jon Gang­dal.

«Det van­ligs­te er kan­skje at et fjell har re­li­giøs be­tyd­ning, el­ler er hel­lig for men­nes­ke­ne som bor ved fo­ten av fjel­let», sa Gang­dal den gang.

Mens Cas­per­sen, Fel­de og Aamot opp­kal­te ru­ten et­ter fri­lufts­man­nen og fo­to­gra­fen Ben­ja­min Hjort som om­kom i et snøs­ked i fjor, får Sun­de-ras­mus­sens rute­va­lg nav­net «Nors­ke­ru­ten».

– Hvor­dan vet du at fjel­let ald­ri er blitt be­ste­get før?

– Myn­dig­he­ter har me­get nøye kon­troll og sta­ti­stikk over alle fjell i Ne­pal. Det må dess­uten be­ta­les en klatre­av­gift ved alle be­stig­nin­ger. Dol­ma Khang lig­ger dess­uten slik til at man ikke har mu­lig­het til å kom­me inn til fjel­let uten at det blir opp­da­get, sier Sun­de-ras­mus­sen.

Han øns­ker ikke å kon­kre­ti­se­re bud­sjet­tet for Dol­ma Khang-tu­ren, men sier at han fore­trek­ker å bru­ke pen­ger på rei­ser frem­for ma­te­ri­el­le ei­en­de­ler.

– Jeg har et mål om å in­ves­te­re i opp­le­vel­ser. Opp­le­vel­ser gir meg mye mer enn å kjø­pe en ny bil hvert år, sier fjell­klat­re­ren.

– Har du ruk­ket å leg­ge nye tur­pla­ner?

– Jeg må først få for­døye det jeg har va­ert med på. Jeg er tross alt blitt 68 år. Sam­ti­dig me­ner jeg det er vik­tig å for­mid­le at selv med høy al­der som han­di­cap er det vil­jen det står på. At noe er slit­somt både på det men­ta­le og fy­sis­ke pla­net be­hø­ver ikke bety at det er ne­ga­tivt. Alt for man­ge men­nes­ker i dag opp­fat­ter slit som noe ne­ga­tivt, sier han.

– Jeg er nok ikke fer­dig med fjell­tu­rer, men har in­gen umid­del­ba­re pla­ner.

Foto: Pri­vat

STRABASIØST pro­sjekt: Ett en­kelt fo­to­gra­fi ble ut­gangs­punk­tet for To­re Sun­de-ras­mus­sens første­be­stig­ning av Hi­ma­laya-fjel­let Dol­ma Khang. Her er han på top­pen som førs­te per­son i verden.

Luf­tig UTSIKTSPUNKT: Den sis­te etap­pen mot top­pen av Dol­ma Khang gikk langs den­ne ryg­gen. Foto: Pri­vat

Fjell­klat­rer­ne ro­bert Cas­per­sen, Sigurd Fel­de og Jørgen aamot be­steg fjel­let Pa­war Hi­mal i fjor.

SNART HALVEIS: En av sher­pa­ene le­der an når top­pen na­er­mer seg. Foto: Pri­vat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.