Pigg av!

De kal­de, mør­ke må­ne­de­ne er per­fek­te for lø­ping, bare du drop­per de har­des­te øk­te­ne.

Finansavisen - Sport og fritid - - VINTERLØPING - ARE HARAM are.haram@fi­nans­avi­sen.no

– Jeg er vel­dig glad i å løpe ute hele året, uan­sett va­er og vind, sier Andreas Grø­gaard.

Grø­gaard dri­ver på in­gen måte med kose­lø­ping el­ler for­sik­tig trim. I år had­de han to mål for se­son­gen:

– Vår­må­let var å kla­re un­der 2.30 i Rot­ter­dam ma­ra­ton. Det gikk, hel­dig­vis. Høst­må­let var å kom­me på pal­len i Oslo Ma­ra­ton.

Også det gikk med en sterk tredje­plass på 2.33, som holdt til å bli bes­te nord­mann i lø­pet.

– Da blir det vel man­ge ti­mer i løpe­tunel­len un­der Bis­let?

– Nei, jeg er ikke så keen på å bru­ke mye tid der. Man får god kva­li­tet på treningen, men jeg tror man­ge vil sli­te med mo­ti­va­sjo­nen.

Ter­rengs­ko frem­for pig­ger

Der­for leg­ger Grø­gaard det mes­te av mengde­tre­nin­gen uten­dørs. Og det kre­ver sitt, når tem­pen syn­ker, un­der­la­get kan va­ere glatt og det er mørkt det mes­te av døg­net. Ikke minst stil­ler det krav til sko­ene:

– Jeg er glad i å løpe med sko med so­lid møns­ter i så­len. Der­som det er ren hol­ke, så er det kun pig­ger som gjel­der, en­ten med vin­ter­pig­ge­de sko el­ler med brod­der, sier han.

– Men pig­ger og brod­der er hardt på føt­te­ne, så jeg fore­trek­ker ter­rengs­ko så len­ge det ikke er bare is. Ter­rengs­ko med godt møns­ter og mye knot­ter er ikke ube­ha­ge­li­ge på as­falt.

I ste­det for å kjø­pe fer­dig pig­ge­de sko, me­ner Grø­gaard man­ge kom­mer langt ved å pig­ge opp et par gam­le sko man li­ke­vel har.

– Det får man gjort hos oss el­ler and­re for rundt 300 kro­ner, sier Grø­gaard, som er fag­an­svar­lig for lø­ping i Tors­hov Sport­kje­den.

Kor­te­re steg

– Skritt­fre­kven­sen bør opp, slik at man får kor­te­re skritt­leng­de og bed­re ba­lan­se.

Lø­pe­ren må mer frem på fo­ten og va­ere av­slap­pet i skuld­re­ne. Hvis man fø­ler seg utrygg, be­las­ter man mus­ku­la­tu­ren mer, så det er vik­tig å ha godt grep og god ba­lan­se.

Vin­te­ren er hel­ler ikke tiden for de har­des­te øk­te­ne uten­dørs.

– Jeg kjø­rer alle kva­li­tets­øk­te­ne på møl­le. Det gjel­der både ras­ke in­ter­valløk­ter og leng­re terske­løk­ter. Når det er kaldt, blir det vel­dig tungt for lun­ge­ne å ta inn mye kald luft.

Grø­gaard fore­trek­ker mikro­fi­ber-fle­ece el­ler til­sva­ren­de rett på krop­pen og en jak­ke el­ler vest med mem­bran som tå­ler vind og ned­bør yt­terst.

– Det er bed­re med fle­re tyn­ne lag enn ett tykt lag. Bom­ull in­nerst er helt uak­tu­elt!

En lue i tek­nisk tekstil og hans­ker er et must, even­tu­elt vot­ter hvis tem­pen blir vel­dig lav.

– Men det vik­tigs­te er sok­ke­ne og sko­ene. Bruk tek­nis­ke sok­ker el­ler tyn­ne ull­sok­ker, og sørg for nok plass i sko­ene. Gå gjer­ne opp en halv­stør­rel­se.

Ut­over det­te tren­ger man stort sett bare re­fleks og/el­ler lykt.

– Vi har fle­re plagg med re­fleks i selve stof­fet. Det er blitt mote.

– Hvil­ke feil vil du ad­va­re mot?

– Å hol­de for høy fart. Og å var­me opp for lite. Det er lurt å tjuv­star­te med

Leg­ger grunn­la­get: Både for topp-plas­se­rin­ger i sto­re ma­ra­ton­løp el­ler for mo­sjons­lø­per­ne er vin­ter­lø­pin­gen vikt

kom­bo: Noen pigg­sko, som Salo­mon Spikecross, har få pig­ger, og kan der­for va­ere et kom­for­ta­belt kom­pro­miss.

Spi­ker­løst fes­te: Gode ter­rengs­ko som VJ Irock sit­ter på de fles­te un­der­lag, men sli­ter på ren hol­ke.

tryg­gest: men pigg­sko som VJ Fal­con kan va­ere tøft for føt­te­ne, sa­er­lig på as­falt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.