Iva­re­tar kropp og sinn

Yoga er et godt sup­ple­ment til fy­sisk ak­ti­vi­tet og gir deg kjerne­styr­ke, smi­dig­het og ba­lan­se, i til­legg til god av­spen­ning. „„Enk­le og kre­ven­de klas­ser

Finansavisen - Sport og fritid - - YOGA - Andreas sche­el andreas.sche­el@fi­nans­avi­sen.no

– Jeg er mer opp­tatt av den kropps­li­ge de­len av yoga enn den medi­ta­ti­ve, sier lag­dom­mer Fanny Pla­tou Am­ble.

Det skjøn­ner vi et­ter å ha va­ert med hen­ne på snaue to ti­mers dy­na­misk morgenyoga på Cen­trum Yoga i Oslo med Eliza­beth Ly­seng som yo­ga­la­erer. Nå fin­nes det iføl­ge Ly­seng ro­li­ge­re klas­ser enn den vi var med på, men en ny type støl­het i and­re musk­ler enn nor­malt vit­ner om at det­te er en fy­sisk på­kjen­ning. I til­legg til den men­ta­le.

– Yoga kan til­rette­leg­ges for­skjel­li­ge ret­nin­ger, en­ten du skal bli bed­re i fy­sis­ke ak­ti­vi­te­ter, få kon­troll over pust og stress, el­ler la­ere deg av­spen­ning. Det sis­te er en

vik­tig del av yoga-tra­di­sjo­nen og så­kalt le­det av­spen­ning, yoga nid­ra el­ler søvn, har fel­les­trekk med hyp­no­se men ty­de­lig uli­ke mål, sier Ly­seng, et­ter å ha fått oss langt over mot den and­re si­den.

Sup­ple­ment

Et­ter én klas­se fø­ler vi oss langt fra ut­la­ert og vi har ikke job­bet med medi­ta­sjons­de­len av yoga, men må er­kjen­ne at både de fy­sis­ke øvel­se­ne, pus­ten og av­spen­nin­gen gir oss noe an­net enn all an­nen ak­ti­vi­tet vi har prak­ti­sert. Det er da også år­sa­ken til at Fanny Pla­tou Am­ble har holdt på med det­te i rundt 15 år.

– Jeg hus­ker egent­lig ikke hvor­for jeg be­gyn­te med yoga an­net enn at det hør­tes ut som et in­ter­es­sant sup­ple­ment til an­nen tre­ning og fy­sisk ak­ti­vi­tet jeg er glad i. Økt va­ria­sjon når man be­gyn­ner å kom­me litt opp i al­der er også vik­tig. I til­legg til økt be­visst­het rundt pust og av­spen­ning, er styr­king av kjerne­mus­ku­la­tu­ren, økt smi­dig­het og bed­re ba­lan­se det vik­tigs­te, sier hun.

Det ny­ter hun godt av en­ten hun pad­ler, lø­per el­ler går på ski, som det hun kal­ler ak­tiv mo­sjo­nist.

– Jeg tar en klas­se hver tirs­dag før jobb, og set­ter av et par mi­nut­ter til sol­hil­sen hver mor­gen, sier Am­ble, som til dag­lig job­ber som dom­mer i Bor­gar­ting lag­manns­rett.

Puste­tek­nikk

En sol­hil­sen kan be­skri­ves som en se­rie ut­vi­den­de øvel­ser til­pas­set ånde­dret­tet som sti­mu­le­rer blod­om­lø­pet, var­mer opp musk­ler og ledd, styr­ker og jus­te­rer hele krop­pen og di­ri­ge­rer sin­nets fo­kus inn­over. Spe­si­elt ånde­dret­tet er iføl­ge Eliza­beth Ly­seng vik­tig.

– Pus­ten er hjer­tet i yoga og du skal «sur­fe på pus­ten». Å va­ere be­visst hvor­dan du pus­ter er grunn­leg­gen­de kunn­skap i yoga og nøk­ke­len til å ikke bli sli­ten, pre­si­se­rer den tid­li­ge­re dan­se­ren og koreo­gra­fen.

Hun har dan­se- og pe­da­go­gikk­ut­dan­nel­se fra blant an­net La­ban Cen­ter i Lon­don og Sta­tens Bal­lett­høy­sko­le, og har va­ert fri­lans­dan­ser i man­ge år samt un­der­vist dans hos Stu­dio B, Pro­da og fle­re van­li­ge sko­ler. Hun be­gyn­te med yoga i 1995 som et sup­ple­ment til den kre­ven­de danse­kar-

rie­ren, star­tet Yoga i Nord­mar­ka på Kik­ut i 2007 og av­slut­tet yo­ga­ut­dan­nel­sen i 2008 med spe­sial­ut­dan­ning i gra­vidyoga. Hun er i dag ei­er, dag­lig le­der og ho­ved­la­erer ved Cen­trum Yoga i Oslo og hol­der i til­legg kurs for be­drif­ter og gir pri­vat­ti­mer.

Egenyoga

Blant be­drifts­kun­de­ne fin­ner vi blant an­net NCC Pro­per­ty Devel­op­ment, Skatt Øst og Ski­for­enin­gen, mens Dag­finn Lyng­bø, Arn­hild Bie-driv­dal og Ane Moe er blant dem som del­tar på kurs og klas­ser både i byen og i mar­ka.

– Jeg har va­ert på Yoga i Nord­mar­ka, men tar ikke så man­ge fas­te klas­ser nå. Jeg er imid­ler­tid be­visst på krop­pen og å bru­ke den, så jeg tar sol­hil­sen og gjør and­re øvel­ser selv, sier Ane Moe.

Arn­hild Bie-driv­dal syk­ler en drøy mil til og fra Høg­sko­len i Oslo hver dag for å job­be med sin dok­tor­grad på fag­for­enin­ger i of­fent­lig sek­tor. De bes­te mor­ge­ne­ne er de hun star­ter med yoga.

– Jeg tre­ner mye og har hatt nakke­pro­ble­mer, så det var fak­tisk le­gen min som an­be­fal­te meg å be­gyn­ne med yoga. El­ler ta det opp igjen, da jeg drev med yoga både som stu­dent og un­der bar­sel­ti­den. Jeg fø­ler at yoga er bra for pus­ten, er stress­re­du­se­ren­de og øker smi­dig­he­ten. Nå slur­ver jeg hel­ler med styrke­tre­nin­gen enn yo­ga­en, leg­ger hun til. Like­stil­ling

Opp­rin­ne­lig var det kun menn som prak­ti­ser­te yoga i for­bin­del­se med mun­ke­or­de­ner og re­li­giøs la­ere. Den tan­tris­ke tra­di­sjo­nen åp­net opp for fa­mi­lie­med­lem­mer og kvin­ner fra 1000-tal­let og fikk iføl­ge Ly­seng stør­re del­ta­gel­se i den mo­der­ne yo­ga­en fra 1920-tal­let, da yoga gikk mer i ret­ning av en trim- og helse­tra­di­sjon.

– I ves­ten var det kvin­ne­ne som tok til seg yo­ga­en først, men men­ne­ne har kom­met til de se­ne­re åre­ne. I USA er det i dag nes­ten like man­ge menn som kvin­ner som prak­ti­se­rer yoga og un­der be­driftsyo­ga­en for NCC er så godt som halv­par­ten menn, be­kref­ter hun.

Ka­ma Sut­ra, tan­trisk- og nakenyoga er mind­re ut­bredt, spe­si­elt i Nor­ge, men det fin­nes mye å vel­ge blant. Hos Cen- trum Yoga dri­ver de blant an­net bar­sel-, gra­vid-, medi­ta­sjons- og pa­ra­kro­ba­tikk/hånd­stå­en­de yoga. I Nord­mar­ka ar­ran­ge­res fle­re ty­per fire­da­gers­kurs om som­me­ren, mens det mes­te kan skred­der­sys be­drif­ter og and­re grup­per, både i mar­ka, i byen el­ler ute hos be­drif­ten.

– Ved å prak­ti­se­re yoga iva­re­tar du kropp og sinn. Du åp­ner opp for å kom­me i dy­pe­re kon­takt med deg selv og sti­mu­le­rer til økt ener­gi og over­skudd i hver­da­gen. Det vik­ti­ge er at du tar deg tid til det, en­ten du gjør det på egen­hånd el­ler tar kurs for å la­ere mer, sier Eliza­beth Ly­seng.

Vi har i alle fall la­ert noe og fått enda mer å ten­ke på, i til­legg til støl­he­ten.

YOGALEK: Yoga i Nor­mar­ka be­tyr at na­tu­ren blir en del av øvel­se­ne, gjer­ne sam­men med and­re. FOTO: Pri­vat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.