Yoga

Finansavisen - Sport og fritid - - YOGA -

„„En sam­ling men­ta­le og kropps­li­ge tek­nik­ker med til­knyt­ning til de in­dis­ke re­li­gio­ne­ne bud­dhis­me og hin­du­is­me. I vår tid pre­sen­te­res yoga i ves­ten som en ikke-re­li­giøs di­si­plin for per­son­lig ut­vik­ling. Or­det yoga kom­mer fra san­skrit og har uli­ke be­tyd­nin­ger.

„„Det fin­nes fle­re uli­ke ret­nin­ger in­nen yoga. Klas­sisk yoga ble opp­sum­mert og ko­di­fi­sert i Patan­ja­lis verk Yo­gas­utra, skre­vet før år 500. „„Be­tyd­nin­gen av be­gre­pet yoga kan de­fi­ne­res på tre uli­ke ni­vå­er: Den ge­ne­rel­le be­tyd­nin­gen (frel­ses­vei), den spe­si­el­le be­tyd­nin­gen (en kom­bi­na­sjon av medi­ta­sjon og be­stem­te kropps­stil­lin­ger, puste­øvel­ser og lig­nen­de), og den snev­res­te be­tyd­nin­gen (ett av de seks or­to­dok­se fi­lo­so­fis­ke sys­te­me­ne i hin­du­is­men ko­di­fi­sert i Yo­gas­utra).

„„Be­skri­ves som et sva­ert mang­fol­dig fe­no­men. Tross mang­fol­det er det li­ke­vel noen fel­les­nev­ne­re. Yoga hand­ler om kon­sen­tra­sjon og fo­ku­se­ring, om å ta kon­troll over eget men­talt og kropps­lig liv, slik at sanse­be­g­ja­er og men­tal ak­ti­vi­tet fal­ler til ro og til syv­en­de og sist opp­hø­rer. Må­let med yoga er å ska­pe ro, fo­kus og kon­sen­tra­sjon, og å opp­nå still­het og ufor­an­der­lig­het. Som det he­ter i Katha-upa­nis­had 6.10-11: Når de fem sanse­or­ga­ne­ne og sin­net er stil­net, og in­tel­lek­tet er ube­ve­ge­lig, har han nådd den høy­es­te til­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.