Mo­sjons­blog­ger i midt­livs­kri­se

– Jeg har ald­ri va­ert ak­tiv i idrett, end­te ba­kerst, og mis­tet in­spi­ra­sjo­nen, sier Ole Kristian Bak­ke­ne. Nå har han 600 mo­sjo­nis­ter i Stra­va-grup­per og mo­ti­ve­rer 1.250 føl­ge­re på blog­gen Midt­livs­kri­sei­ly­cra.com.

Finansavisen - Sport og fritid - - LANGRENN - STEI­NAR GRINI stei­nar.grini@fi­nans­avi­sen.no Tre­ning føl­tes for­be­holdt de som gjor­de det bra. Jeg var i en an­nen ka­te­go­ri OLE KRISTIAN BAK­KE­NE

«Tre­nings­in­spi­ra­sjon for folk i 40-års­kri­sa. På lavt nivå. In­gen for­kunn­ska­per kre­ves». Midt­livs­kri­sei­ly­cra.com skri­ves av re­klame­man­nen Ole Kristian Bak­ke­ne. Født og opp­vokst i Aur­skog. Bo­satt i Askim. 41 år. Anti­ta­lent i idrett.

– Jeg de­bu­ter­te i Ski-birken med syv ti­mer og 53 mi­nut­ter. Sist vin­ter gikk jeg på 5.37, sier Bak­ke­ne.

Det er fort­satt nes­ten to ti­mer et­ter merke­kra­vet og nes­ten tre og en halv bak vin­ne­ren. Det er ikke det vik­tigs­te for Bak­ke­ne.

– Det hand­ler om å in­spi­re­re and­re til å kom­me seg ut for å tre­ne, sier han. Sam­tale­part­ner

– Jeg ble kon­tak­tet av en som he­ter Ron­ny, som lur­te på om han kun­ne bru­ke meg som en sam­tale­part­ner om treningen hans et­ter at tre­nings­kom­pi­sen hans døde. Jeg svar­te at jeg hver­ken er prest el­ler psy­ko­log, men at jeg kan gi tre­nings­til­bake­mel­din­ger på av­stand. Slik fun­ge­rer det for man­ge av oss. Vi tren­ger noen som kan gi til­bake­mel­din­ger og ros uten at det lig­ger en stor plan el­ler tre­nings­kurs bak det. Der­med fø­ler jeg at det­te er verdt å dri­ve med.

Selv tre­ner han tre-fire gan­ger i uken – helst fire – og nor­malt én time el­ler to et­ter at bar­na har lagt seg. I til­legg bru­ker han to-tre ti­mer dag­lig på blog­gen.

Tit­ler på blog­gen er: «Har du blitt ram­met av so­fa­ef­fek­ten?», «To tips til hvor­dan jobb­rei­se­ne skal by på mer enn mø­ter», «Ta deg sam­men. Det er bare et tall» (om al­der, red. anm.), «Ikke frys i høst­kul­da, tre­lags­prin­sip­pet er løs­nin­ga», «Jeg pau­set puls­klok­ka, og lur­te egent­lig bare meg selv», «Hode­lykt + høst = magi» og «10 ting du al­le­re­de vet om tre­ning» samt «Bea­te, Tom Step­han og Tom Chris­ti­an på topp på Stra­va».

Hav­net ba­kerst

At han skul­le bli tre­nings­in­spi­ra­tor var ikke åpen­bart.

– Jeg fant ald­ri noen idrett som pas­set for meg. Jeg hav­net ba­kerst, hang et­ter og mis­tet in­spi­ra­sjon. Tre­ning føl­tes for­be­holdt de som gjor­de det bra. Jeg var i en an­nen ka­te­go­ri. Slik fort­sat­te det gjen­nom ten­åre­ne og 20-åre­ne til jeg var godt over 30 og skjøn­te at jeg måt­te gjø­re noe. Jeg visste ikke hva jeg skul­le gjø­re. Bare at jeg måt­te be­ve­ge meg.

– Folk snak­ket om midt­livs­kri­se som noe trist. At man kled­de seg i tights som bu­let ut. Jeg løp når jeg møt­te folk og gikk når in­gen så meg.

– Jeg ble ut­ford­ret til å gå Birken – uten tre­ning. Det ble mye surr. Jeg føl­te in­gen stolt­het. Bare dum. Det er vin­ner­ne som kom­mer i fo­kus, ikke bred­den. I hvert fall ikke de som kom ba­kerst.

– Jeg syk­let og løp Birken også – og and­re kon­kur­ran­ser. Men de midt i mas­sen får in­gen opp­merk­som­het el­ler in­spi­ra­sjon. Det er ikke noe galt med Mar­tin Johns­rud Sund­by, men at han lø­per med bly­bel­te in­spi­re­rer ikke meg. Jeg lar meg in­spi­re­re av like­sin­ne­de, og da be­gyn­te tan­ke­ne å gå rundt blog­gen. Jeg vil­le gjø­re en for­skjell, og in­spi­re­re and­re, sier Bak­ke­ne, som har skre­vet mye, og job­ber med kom­mu­ni­ka­sjon.

Start­num­mer in­spi­re­rer

– Blog­gen gikk ikke så vel­dig bra i star­ten, så jeg be­stem­te meg for å stå på litt, og nå er det blitt en fast ting. Det hand­ler ikke bare om meg, men om men-

FOTO: Iván Kver­me

på dypt VANN: Svømme­tre­ning i Øst­fold­ba­det er en del av Ole Kristian Bak­ke­nes tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.