skik­ke­lig lang­tur

Ei­nar Knutsen bru­ker fire års som­mer­fe­rier på å pad­le fra Svine­sund til Gren­se Ja­kobs­elv. „„Red­det bå­ter i havs­nød „„Pad­ler 3.500 km i ka­jakk

Finansavisen - Sport og fritid - - KAJAKK - Andreas sche­el andreas.sche­el@fi­nans­avi­sen.no

– Det er dei­lig å kom­me bort fra stress og le­ve­rings­fris­ter, sier Ei­nar Knutsen.

Han mis­tri­ves ab­so­lutt ikke som in­tern It-in­ge­ni­ør i Atea, men i pe­rio­der har han mye å gjø­re på job­ben. Som da han et­ter den fa­mø­se Y2k-pro­blem­stil­lin­gen tok en må­ned ale­ne på Har­dan­ger­vid­da for å kom­me litt vekk. De sis­te 10 åre­ne er han bitt av padle­ba­sil­len og har blant an­net en 7. plass i NM i Grøn­lands­rul­le på me­ritt­lis­ten. Et­ter fle­re kurs i padle­for­bun­det er han nå i ferd med å ut­dan­ne seg til la­erer for and­re guid­er og in­struk­tø­rer på øvers­te nivå.

– Jeg bru­ker der­for gjer­ne litt av tiden i ka­jak­ken på å guide and­re, del­ta på padle­fes­ti­va­ler og opp­søke spe­si­el­le ste­der, så pro­sjek­tet Pad­ler mot Nord går ikke på tid, sier han.

Av­stik­ke­re

Det er fle­re som har tatt padle­tu­ren fra nord til sør, men da gjer­ne som et tre­må­ne­ders som­mer­pro­sjekt. Knutsen kan ikke ta så mye sam­men­hen­gen­de fri fra job­ben. I år tok han dess­uten en ukes av­stik­ker til Arc­tic Sea Kayak Race (ASKR) i Ves­ter­ålen og drev med guid­ing av tu­rer ved Naust­hol­men i Vest­fjor­den. Det gjor­de at årets fem fe­rie­uker og tre per­mi­sjons­uker ikke holdt til å kom­me len­ger enn til Ham­mer­fest.

– Jeg lig­ger ofte fle­re da­ger va­er­fast et­ter å ha pad­let i noen da­ger, og i år måt­te jeg søke nød­havn på Lopp­ha­vet, sier Knutsen.

For­uten at han har med nød­peile­sen­der og Vhs-ra­dio er det 4G-dek­ning langs meste­par­ten av kys­ten. Slik be­nyt­ter han gjer­ne tiden i tel­tet til vi­deo­kon­fe­ran­ser og an­nen job­bing, men han so­ver også på ferge­kai­er og i vente­rom, og noen gan­ger blir han også in­vi­tert hjem til folk.

– Noen vet at jeg kom­mer og and­re in­vi­te­rer meg spon­tant, el­ler bare lå­ner bort hus og hyt­ter. Det fin­nes man­ge hyg­ge­li­ge og hjelp­som­me folk langs kys­ten, kon­sta­te­rer han.

Tung­vint

En av ut­ford­rin­ge­ne er imid­ler­tid å kom­me i land, for stren­der og lave bryg­ger fin­nes ikke over alt. Med 75 kilo ba­ga­sje i ka­jak­ken er den ikke like lett å ma­nøv­re­re og løf­te hel­ler, så det blir ofte mye job­bing for å kom­me i land.

Bud­sjet­tet på 150.000 kro­ner fi­nan­sie­res

med ut­styr fra Mil­slu­ker’n og egne mid­ler, mens tapt ar­beids­for­tje­nes­te er den størs­te kost­na­den. De to­talt 3.500 kilo­me­ter­ne fra gren­se til gren­se kre­ver mye pad­ling også, spe­si­elt når Knutsen har reg­net ut at han kom­mer to me­ter pr. åre­tak og hol­der en snitt­fart på seks kilo­me­ter i ti­men. Det be­tyr at han må spi­se dob­belt så mye som van­lig, og det går mye tørr­fisk mel­lom fro­kost og mid­dag.

Sik­ker­het er et an­net tema, og han bry­ter sin egen re­gel om ald­ri å pad­le ale­ne, selv om han gjer­ne får med sam­bo­eren på de­ler av strek­nin­ge­ne.

– Det fin­nes ikke uflaks, bare dår­lig plan­leg­ging. Der­for er jeg mer opp­tatt av va­e­ret enn de fles­te og le­ser all­tid tekst­vars­le­ne som worst case-be­trakt­nin­ger. Jeg er i dag­lig kon­takt med kys­t­ra­dio­en og plan­leg­ger alt ned til mins­te de­talj. Fak­tisk er det jeg som har red­det and­re bå­ter un­der­veis, pre­si­se­rer han.

Hur­tig­ru­ten

Han er også på hils med Hur­tig­ru­ten som han mø­ter i beg­ge ret­nin­ger hver enes­te dag.

For­uten pad­ling dri­ver Ei­nar Knutsen med klat­ring, ki­ting, ski og syk­ling. Sist­nevn­te blant an­net med Ateas ak­ti­ve syk­kel­grup­pe, med sam­lin­ger på Mallor­ca, tre­nin­ger og ritt, som det in­klu­de­ren­de Styrke­prø­ve-pro­sjek­tet «Alle til mål».

Nå gjen­står det rundt tre ukers pad­ling fra Ham­mer­fest til Gren­se Ja­kobs­elv fra 17. juli nes­te som­mer. Det slut­ter nep­pe der.

LANG­TUR: Ei­nar Knutsen bru­ker fire år på padle­tu­ren fra Svine­sund til Gren­se Ja­kobs­elv.

VA­ER­FAST: Det er ikke all­tid ha­vet uten­for norske­kys­ten er så bra som da det­te bil­det ble tatt. Foto: Pri­vat

PADLEGLAD: i til­legg til å bru­ke mye tid på sin egen tur er Ei­nar Knutsen ut­dan­net guide og in­struk­tør og bru­ker mye tid på and­re. Foto: Pri­vat

Foto: Pri­vat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.