Lan­ge klas­si­ke­re

man tren­ger ikke dra langt for å opp­le­ve en ekte syk­kel­klas­si­ker.

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL - HENRIK CHARLESEN henrik@fi­nans­avi­sen.no

Når stø­vet er børs­tet av vin­ter­syk­ke­len og rul­la hen­tet frem fra kjel­le­ren, er tiden in­ne for å plan­leg­ge nes­te års se­song.

I Nor­ge er det to syk­kel­klas­si­ke­re som en­hver syk­list med re­spekt for seg selv bør få med seg; Styrke­prø­ven Trond­heim-oslo og Jo­tun­hei­men rundt.

Rit­te­ne er lan­ge og tøf­fe, men har na­tur, løype­pro­fil og his­to­rikk som kan kon­kur­re­re med langt mer kjen­te klas­si­ke­re ned­over på kon­ti­nen­tet. Det tøf­fes­te rit­tet

Jo­tun­hei­men rundt med sine 4.609 høyde­me­ter er det har­des­te en­dags­rit­tet man kan va­ere med på i Nor­ge, og skil­ler seg fra Styrke­prø­ven Trond­heim-oslo ved at det ho­ved­sa­ke­lig er en in­di­vi­du­ell kon­kur­ran­se.

Iføl­ge ar­ran­gø­ren er rit­tet «for de tøf­fes­te av de tøf­fe», der va­e­ret lett bi­drar til å gjø­re tu­ren mer stra­ba­siøs enn hvor­dan den ser ut på pa­pi­ret. Styrke­prø­ven i og rundt Nor­ges høy­es­te fjell­mas­siv er blant ver­dens har­des­te tur­ritt, uan­sett om du må­ler i høyde­me­ter, leng­de, langs land­vei­er el­ler i ter­reng.

Et to­sif­ret an­tall uli­ke na­sjo­na­li­te­ter sti­ler som re­gel til start, de får med seg File­fjell med sine 1.000 høyde­me­ter, Vald­res­flya 1.300 me­ter over ha­vet og Sogne­fjel­lets høy­es­te punkt 1.430 me­ter over ha­vet pas­se­res før mål­gang i Sogn­dal. Vin­ner­ti­den lig­ger gjer­ne et godt styk­ke un­der 13 ti­mer.

På­mel­din­gen åp­ner 1. de­sem­ber og med 600 plas­ser til­gjen­ge­lig ble rit­tet full­teg- net i lø­pet av noen få de­sem­ber­da­ger i fjor. Styrke­prø­ven

Styrke­prø­ven Trond­heim-oslo er den av eks­trem­kon­kur­ran­se­ne i Nor­ge som vir­ke­lig trek­ker med seg de sto­re mas­se­ne.

Nor­ges elds­te og kan­skje mest be­røm­te tur­ritt til­byr dis­tan­ser fra 62 til 540 km. Den Sto­re Styrke­prø­ven fra Trond­heim til Oslo er et av de mest pre­sti­sje­fyl­te rit­te­ne man kan vin­ne (el­ler gjen­nom­føre) som hobby­syk­list på den nors­ke lande­vei­en.

Ti­tu­sen­vis av syk­lis­ter har i lø­pet

FOTO: Jo­tun­hei­men Rundt

NORSK SYKKELSOMMER: In­ter­es­sen for å del­ta i Jo­tun­hei­men rundt er stor og i 2016 for­svant start­plas­se­ne i lø­pet av noen få da­ger.

FOTO: NTB SCANPIX

AMATØRENE KAN PRØ­VE SEG: Bro­ste­nen i syk­kel­rit­tet Pa­ris-rou­baix er vel­ken­te blant syk­lis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.