Seil­re­vo­lu­sjo­nen fort­set­ter

Drøye to år før Ame­rica’s Cup star­ter, er de førs­te test­bå­te­ne sjø­satt, og igjen re­vo­lu­sjo­ne­rer de seil­spor­ten.

Finansavisen - Sport og fritid - - SEILING - Andreas sche­el andreas.sche­[email protected]­nans­avi­sen.no

Etter at Ame­rica’s Cup in­tro­du­ser­te foi­len­de ka­ta­ma­ra­ner i 2013, har kon­sep­tet smit­tet over på fle­re klas­ser, blant an­net Nacra 17 som skal sei­les i OL i Tokyo i 2020.

l Ame­rica’s Cup på New Zea­land i 2021 skal kam­pen om ver­dens elds­te, og et av de mest pre­sti­sje­tun­ge idretts­tro­fe­ene, ut­kjem­pes i foi­len­de en­skrogs­bå­ter på 75 fot. Det be­tyr at bå­te­ne løf­tes opp av van­net og flyr over det nes­ten uten frik­sjon, i has­tig­he­ter opp mot 40 knop.

Fore­lø­pig er ba­re fire lag på­meldt den 36. ut­ga­ven av re­gat­ta­en, men nå er de førs­te test­bå­te­ne i 40 pro­sents ska­la på van­net, og hver­ken seil­spor­ten el­ler skips­far­ten blir iføl­ge Mik­kel Thom­mes­sen den sam­me igjen.

– Over­fø­rings­ver­di­en til an­nen skips­fart er be­ty­de­lig og det er klart at løf­ter du en båt ut av van­net kan du spa­re ener­gi og for­flyt­te deg ras­ke­re, sier han. Kost­bart pro­sjekt

Med bak­grunn som skips­meg­ler, ak­tiv sei­ler og or­ga­ni­sa­tor på øvers­te plan, samt seil sports­re­dak­tør i Sei­las, Seil­ma­ga­si­net og eks­pert­kom­men­ta­tor i NRK, er Thom­mes­sen godt­kjent både med båt­bran­sjen og seil­spor­ten. Han tror NTNU og and­re forsk­nings­mil­jø­er kan ha god­t­ut­byt­te av å va­ere med på ut­vik­lin­gen av foi­len­de bå­ter, og hå­per det nors­ke pro­sjek­tet Norsteam kan rea­li­se­re drøm­men om å del­ta i Ame­rica’s Cup.

–Ås kaffe­start­kon­tin­gen­ten på tre mil­lio­ner dol­lar in­nen 31. de­sem­ber e ren ting, men å skaf­fe de inn­til 600 mil­lio­ner kro­ne­ne for hele pro­sjek­tet, kre­ver mer enn van­li­ge spon­so­rer. NTNU og Norship­ping er med på la­get, men det job­bes iher­dig for å få med både fle­re forsk­nings­mil­jø­er og myn­dig­he­ter, sier Thom­mes­sen.

I for­ri­ge ut­ga­ve av Ame­rica’s Cup var det fem ut­ford­re­re og en for­sva­rer med, og New Zea­land hå­per inn­til tre nye ut­ford­re­re vil stil­le in­nen den ut­vi­de­te på­mel­dings­fris­ten 31. de­sem­ber i år.

Na­sjo­nal sat­sing

Til tross for kun tre mil­lio­ner inn­byg­ge­re har New Zea­land kjen­te båt­byg­ge­re, gode seil­ma­ke­re og noen av ver­dens bes­te sei­le­re. Helt siden de­bu­ten i Ame­rica’s Cup i 1987 har myn­dig­he­te­ne i lan­det va­ert ho­ved­spon­sor for Royal New Zea­land Yacht Squad­ron. Det har gitt la­get, som nå he­ter Emi­ra­tes Team New Zea­land tre sei­re, in­klu­dert den på Ber­mu­da i 2017, som gav dem tit­te­len for­sva­rer og ar­ran­gør av Ame­rica’s Cup i Auck­land i mars 2021.

Ut­ford­re­ren, el­ler Chal­len­ger of Record, er ita­li­ens­ke Lu­na Ros­sa, som er til­ba­ke i Ame­rica’s Cup, etter å ha truk­ket seg fra den fore­gå­en­de ut­ga­ven på grunn av uenig­he­ter.

Sam­men med for­va­re­ren sat­te de opp reg­le­ne for den 36. Ame­rica’s Cup, og ikke minst båt­ty­pen som er en ny re­vo­lu­sjon.

Det ser vi av bil­de­ne og vi­deo­ene det

bri­tis­ke Ine­os Team UK har slup­pet, etter at de den­ne må­ne­den sjø­sat­te sin test­båt på 28 fot. Med en gi­gan­tisk foi­len­de kjøl fes­tet til hver skrog­side flyr bå­ten over van­net. I mot­set­ning til ka­ta­ma­ra­ne­ne, som had­de et fast vinge­seil, har den­ne ge­ne­ra­sjo­nen bå­ter tra­di­sjo­nel­le seil, selv om ma­te­rial­kva­li­te­ten og pri­sen er mind­re tra­di­sjo­nel­le.

Det fjer­de og sis­te la­get som fore­lø­pig har meldt seg på re­gat­ta­en er Ame­ri­can Ma­gic fra New York Yacht Club. Det er klub­ben som vant de 25 førs­te re­gat­ta­ene mel­lom 1851 og 1983, da he­ge­mo­ni­et ble brutt.

Like bå­ter

Ame­ri­can Ma­gic og Lu­na Ros­sa har også sjø­satt sine test­bå­ter, mens Emi­ra­tes Team New Zea­land ennå ikke har be­gynt

SURREALISTISK: Med kun en foil i van­net flyr en­skrogs­bå­te­ne i Ame­rica’s Cup over van­net i has­tig­he­ter man ikke skul­le tro var mu­lig.

Foto: Ine­os TEAM UK

RE­VO­LU­SJO­NEN: det var da de 72 fot lan­ge ka­ta­ma­ra­ne­ne i Ame­rica’s cup i 2013 fikk foi­ler at sei­ling ble en farts­fylt sport. Foto: Acea/gil­les MAR­TIN-RAGET

TEST­BÅT: Mens test­bå­ten er en om­bygd 28 fots Quant med fo­li­er for to per­soner, vil re­gatta­bå­ten bli på 75 fot og få et mann­skap på 10. Foto: Ine­os TEAM UK

EKSPERTEN: Mik­kel Thom­mes­sen vet mer enn de fles­te om sei­ling, og han lar seg fa­sci­ne­re av foi­ling og over­fø­rings­ver­di­en det har til all skips­fart. Foto: Andreas sche­el

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.