His­to­ri­en

Finansavisen - Sport og fritid - - SEILING -

„„John Cox vant i 1851 tro­fe­et 100 Gui­nea Cup, la­get av hoff­ju­ve­lér ro­bert Gar­rard i lon­don. Det var på til­skuer dron­ning Vic­to­rias spørs­mål om hvem som ble num­mer to at det le­gen­da­ris­ke sva­ret ble av­gitt: «De­res ma­jes­tet, det fin­nes in­gen num­mer to.»

„„siden har ame­ri­ka­ner­ne do­mi­nert ame­rica’s Cup med 29 sei­re av 35 mu­li­ge re­gat­ta­er, ba­re av­brutt av en bor­ger­krig og to ver­dens­kri­ger. aust­ra­lia har vun­net én gang, sveits to gan­ger og new Zea­land to. Bort­sett fra et par retts­sa­ker i 1988 og 2009, er kon­kur­ran­se­ne blitt av­gjort slik John Cox øns­ket da han do­ner­te tro­fe­et til The new York Yacht Club, døp­te det om til «ame­rica’s Cup» og ut­for­met reg­le­ne i gave­do­ku­men­tet «De­ed of Gift». Der sto det blant an­net at «The ame­rica’s Cup er et evig ut­ford­rer­tro­fé for venn­ska­pe­lig kon­kur­ran­se mel­lom for­skjel­li­ge land».

„„etter skon­ner­te­ne ble det seilt i gi­gan­tis­ke Jbå­ter, og etter and­re ver­dens­krig 12-me­te­re, før 75-fots ame­rica’s Cup Class over­tok i 1992. etter lar­ry el­li­sons sei­er i den pa­ro­dis­ke re­gat­ta­en med for­skjel­li­ge bå­ter etter retts­sa­ken i 2010, ble ka­ta­ma­ra­ner valgt som båt­ty­pen for den 34. og 35. ame­rica’s Cup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.