Rig­get for an­grep

Ana­ly­ti­ker Lu­kas Daul i ABG Sun­dal Col­li­er tros­ser alle opp­ford­rin­ger fra kol­le­ge­ne om å leg­ge hockey­køl­la på hyl­la. Han mø­ter hel­ler på jobb med blå­mer­ker og ar­men i fat­le.

Finansavisen - Sport og fritid - - HOCKEY -

– Det lig­ger all­tid en is­pose på pul­ten på tors­da­ger. Gut­ta på job­ben sy­nes det er mor­somt å har­se­le­re med meg når det smel­ler på hockey­ba­nen, sier Lu­kas Daul (42) i ABG Sun­dal Col­li­er.

På jobb som ana­ly­ti­ker dek­ker han rigg og ship­ping, på fri­ti­den er det is­hockey som er li­den­ska­pen.

Hver ons­dag kveld klok­ken halv ti, fra au­gust til St. Hans, tre­ner han med Old Boys-la­get til Jar Hockey. På det mes­te er de 22 menn som mø­tes til dyst, den­ne ons­dags­kvel­den stil­ler 18 til kamp. I til­legg del­tar de i en ve­te­r­an­liga med and­re lag fra øst­lands­om­rå­det.

I ni­ti­den be­gyn­ner de førs­te å duk­ke opp, og drar hver sin bag med is­hockey­ut­styr inn dø­re­ne til Jar Is­hall i Bae­rum. Ved førs­te øye­kast kan det vir­ke som det går en skils­misse­bøl­ge over naer­om­rå­det, for ba­ge­ne er så sto­re at det ser ut som samt­li­ge er i ferd med å flyt­te inn på mel­lom­lang ba­sis. Man rei­ser ikke lett når man har hockey som hobby.

Skul­der ut av ledd

Re­ge­len for Old Boys-hockey er at det ikke er lov med tak­lin­ger el­ler slag­skudd, men iføl­ge Daul er det in­gen hind­ring for høy tem­pe­ra­tur på ba­nen.

– Det er blo­dig alvor når vi er på isen, sier Daul, og tar på seg hjel­men med git­ter foran.

– Jeg er den enes­te på la­get som bru­ker git­ter på hjel­men, og det får jeg mye tyn for. Men jeg har fått en skøy­te i an­sik­tet en gang før, så jeg tar ikke sjan­sen. Det går fort i is­hockey, og det blir all­tid noen smel­ler både i kamp og på tre­ning.

Han nev­ner blant an­net skul­der ut av ledd, kne­ope­ra­sjon, mus­kel­rift i lå­ret, blå­mer­ker og hal­ting på kryk­ker, og alt kan da­te­res in­nen se­nes­te år.

– Det er kje­de­lig når det skjer, men man må kun­ne tåle det. Men det mang­ler ikke på opp­ford­rin­ger fra sje­fen og gut­ta på job­ben om å slut­te og spil­le hockey. Da sva­rer jeg at da må de ba­ere meg av ba­nen, hvor­på de re­pli­se­rer at nett­opp det skjer jo an­nen­hver uke, sier Daul med et smil gjen­nom git­te­ret.

– Er det blitt noen syke­mel­dings­da­ger på grunn av hockey­en?

– Jeg har all­tid kom­met meg på jobb, en­ten det er med fat­le el­ler kryk­ker.

Jeg har fått en skøy­te i an­sik­tet en gang Lu­kas Daul

FOTO: Iván Kver­me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.