Golf­per­le­ne

Ter­je Mykle­bost har reist ver­den rundt og spilt på fle­re hund­re golf­ba­ner. Her er hans tips til de bes­te golf­de­sti­na­sjo­ne­ne den­ne vin­te­ren.

Finansavisen - Sport og fritid - - GOLF -

De fles­te nors­ke golf­ba­ner er nå en­ten stengt el­ler godt i gang med å for­be­re­de seg på en lang vin­der­dva­le. Da er ti­den kom­met til å ta med seg køl­le­ne til ut­lan­det for å hol­de svin­gen ved like. Men hvor skal man leg­ge tu­ren i år?

Det er få nord­menn som er bed­re kva­li­fi­sert til å kom­me med en an­be­fa­ling enn Ter­je Mykle­bost. Den tid­li­ge­re Nrk-kjen­di­sen har hvert år siden 2009 gitt ut Great Golf of Cour­se, et ma­ga­sin som pre­sen­te­rer noen av ver­dens bes­te golf­an­legg. I til­legg gir han ut Great Ho­tels and Food og Great Spa and Health som kan kryd­re reise­opp­le­vel­sen yt­ter­li­ge­re.

– Jeg er en reise­freak, med rundt 180 reise­døgn i året, sier han.

– Det er vel­dig man­ge nord­menn som drar til Spa­nia for å spil­le golf, og der er det su­per­fint. Også links­ba­ne­ne i Skott­land er mor­som­me å spil­le, selv om jeg ikke gjør det så ofte. Jeg fore­trek­ker å dra til ste­der hvor man får opp­le­ve noe mer, og helst også en an­nen kultur, sier han.

13-hulls bane

68-årin­gen har spilt golf på alle kon­ti­nen­ter. Han har ikke over­sikt over alle ba­ne­ne han har spilt, men an­slår at det er over 300 styk­ker.

– Jeg kjø­per en logo­ball på hver bane jeg be­sø­ker. Når jeg pen­sjo­ne­rer meg og får litt bed­re tid, skal jeg tel­le dem, sier han.

Reise­in­ter­es­sen og li­den­ska­pen for golf, har ført Mykle­bost til fle­re ste­der de faer­res­te for­bin­der med golf. Som for ek­sem­pel i Te­he­ran, Irans ho­ved­stad:

– Golf­ba­nen der ble i sin tid byg­get av sja­hen av Iran. Men da Kho­mei­ni tok over mak­ten i 1979, ble de­ler av ba­nen be­slag­lagt. Det gjør at golf­ba­nen i dag ba­re har 13 hull. Siden det na­er­mest er umu­lig å kjø­pe golf­ut­styr i Iran, had­de alle de lo­ka­le spil­ler­ne stort sett ut­styr fra sja­hen-ti­den. Det var som å be­ve­ge seg minst 40 år til­ba­ke i tid, sier han.

Møt­te Bill Clin­ton

En an­nen minne­ver­dig, men helt an­ner­le­des gol­f­opp­le­vel­se, had­de Mykle­bost i San Fran­cis­co vin­te­ren 2015.

– Jeg sto på førs­te tee og var klar til å slå ut da det kom en di­ger de­le­ga­sjon bak meg. Jeg skjøn­te ikke hva som skjed­de, men plut­se­lig sto Bill Clin­ton på tee og øns­ket meg lyk­ke til.

Det vis­te seg at den tid­li­ge­re pre­si­den­ten skul­le spil­le i fligh­ten bak Mykle­bost. Da run­den var over løp Mykle­bost bort til bi­len, hen­tet et ek­semp­lar av Great Golf of Cour­se og ven­tet på at Clin­ton skul­le bli fer­dig med sin run­de.

– Da jeg ga ham ma­ga­si­net og for­tal­te at jeg var fra Nor­ge, lys­te han opp. Vi ble stå­en­de og pra­te i en halv­time før han ba en av liv­vak­te­ne om å ta et bil­de av oss. Det er det­te som er så fan­tas­tisk med golf. Når man er på golf ba­nen, vis­kes for­skjel­le­ne bort. Der er det ikke noe for­skjell på en tid­li­ge­re amerikansk pre­si­dent og oss van­li­ge men­nes­ker.

Så hvor bør man dra den­ne vin­te­ren for å få det lil­le eks­tra både på og uten­for golf­ba­nen? Her er Mykle­bost fem reise­for­slag:

FANT TONEN: Ter­je Mykle­bost støt­te på tid­li­ge­re pre­si­dent Bill Clin­ton etter en run­de på Har­din Golf Club i San Fran­cis­co.

FOTO: Ter­je MYKLE­BOST

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.