se­ven sum­mits-topp før lunsj

Det er vans­ke­li­ge­re å sta­ve nav­net på Aust­ra­lias høy­es­te fjell enn å be­sti­ge det, men vei­en til start er lang.

Finansavisen - Sport og fritid - - FJELLTUR - Hans Iver Oden­rud hans.iver.oden­[email protected]­nans­avi­sen.no

KOSCIUSZKO NA­TIO­NAL park, AUST­RA­LIA: Det er nok ikke til å stik­ke un­der stol at man­ge drar til Aust­ra­lia for å ta en sel­fie foran Syd­neys opera­hus, for å sur­fe langs Gold Coast el­ler for å dyk­ke i Great Bar­rier Re­ef, men kjempe­lan­det har også mer å by på.

Med sine 2.228 me­ter over ha­vet er Mount Kosciuszko Aust­ra­lias høy­es­te fjell. Fjel­let ble først be­ste­get av Paul Strze­lecki i mars 1840, alt­så ti år etter at de førs­te fot­spo­re­ne ble satt på Euro­pas tak, Mount El­brus, men fort­satt noen år før star­ten på det som blir reg­net som gull­al­de­ren i euro­pe­isk tinde­be­stig­nings­his­to­rie.

Strze­lecki navn­ga fjel­let etter den pols­ke re­vo­lu­sjo­na­eren Ta­deusz Kosciuszko, etter å an­gi­ve­lig ha for­latt eks­pe­di­sjons­kol­le­ga­ene og gjort unna første­be­stig­nin­gen på egen­hånd.

Husk eget kart

Det fin­nes for­skjel­li­ge ru­ter til top­pen, men den van­ligs­te vei­en er fra ski­de­sti­na­sjo­nen Th­red­bo. Der­fra går det heis opp til drøye 1.900 me­ter, og i det au­st­rals­ke som­mer­halv­året kan man føl­ge en til­rette­lagt vei nes­ten helt til topps.

Den enk­les­te må­ten å kom­me seg til Kosciuszko na­sjo­nal­park på fra Euro­pa er å fly til ho­ved­sta­den Can­ber­ra. Da er kjøre­tu­ren i bil drøye 2,5 ti­mer.

Det er na­tur­lig­vis også mu­lig å kjø­re til na­sjo­nal­par­ken fra Syd­ney el­ler Mel­bour­ne, men med ad­skil­lig fle­re ti­mer bak rat­tet. Kjøre­tu­ren gjen­nom na­sjo­nal­par­ken er verdt en om­vei i seg selv og par­ken er full av vil­le ken­gu­ru­er. Men kjør for­sik­tig! En au­st­ralsk vill­marks­stu­die fra 2014 vi­ser at 7.000 vil­le dyr blir drept i tra­fik­ken hver enes­te dag i del­sta­ten New South Wa­les ale­ne.

Er man på be­søk i om­rå­det i pe­rio­den juni til ok­to­ber, er det noe mer ut­ford­ren­de å fin­ne vei­en de rundt 300 høyde­me­ter­ne fra top­pen av heis­an­leg­get til top­pen, siden man ri­si­ke­rer at vei­en og mar­ke­rin­ge­ne er be­gravd av snø. I Th­red­bo blir man møtt med skep­sis og ad­vars­ler hvis man plan­leg­ger å gjen­nom­føre tu­ren i den­ne pe­rio­den på egen­hånd, og har man ikke med eget to­po­gra­fisk kart, er det hel­ler ikke å opp­dri­ve her.

I ste­det blir man hen­vist til gui­de­de tu­rer med re­gel­mes­sig av­gang gjen­nom hele vin­ter­se­son­gen. Det er li­ke­vel ikke noe pro­blem å leie tru­ger og sta­ver, samt å kjø­pe heis­kort, hvis man har litt fjell­turer­fa­ring og øns­ker å leg­ge av går­de ale­ne.

Tu­ren fra top­pen av Kosciuszko Ex­press Chair­lift til Aust­ra­lias høy­es­te punkt er på rundt 13 kilo­me­ter tur/re­tur. Det er ikke opp­lagt hvil­ken av top­pe­ne i om­rå­de som fak­tisk er høy­est, men en var­de med inn­gra­ve­ring for­sik­rer om at man er på rik­tig fjell.

På for­skjel­li­ge nett­ste­der opp­ly­ses det at tids­for­bru­ken er på mel­lom 4 og 5 ti­mer, men er man tur­vandt går det langt for­te­re.

En av Se­ven Sum­mits

I den ame­ri­kans­ke fjell­klat­re­ren Richard Bass’ opp­rin­ne­li­ge de­fi­ni­sjon av fjell­klatre­r­ut­ford­rin­gen Se­ven Sum­mits, alt­så de høy­es­te fjel­le­ne på ver­dens kon­ti­nen­ter, reg­nes Mount Kosciuszko som ett av syv.

Lis­ten er se­ne­re dis­ku­tert og kri­ti­sert blant an­net for­di det langt mer kre­ven­de fjel­let Pun­cak Jaya (også kjent som Car­stensz Py­ra­mid) på Ny-gui­nea, som også er en del av Osea­nia, er mer enn 2.600 me­ter høy­ere.

I klatre­le­gen­den Rein­hold Mess­ners al­ter­na­ti­ve Se­ven Sum­mits-lis­te er der­for det høy­es­te fjel­let på det au­st­rals­ke fast- lan­det byt­tet ut med nett­opp Pun­cak Jaya. Det for­hind­rer li­ke­vel ikke fjell­klat­re­re fra hele ver­den i å set­te kur­sen for fjel­let på det au­st­rals­ke fast­lan­det hvert enes­te år.

Noen fore­trek­ker å be­sti­ge beg­ge, mens en­kel­te vi­ser til at det tross alt er Kosciuszko som er med i den opp­rin­ne­li­ge va­ri­an­ten. Så langt har rundt 400 per­soner, hvor­av ni nord­menn, full­ført Se­ven Sum­mits-ut­ford­rin­gen.

Øns­ker man å sik­te seg inn mot et av syv og øns­ker mins­te mot­stands, er det in­gen tvil om hvil­ket fjell man bør vel­ge.

Foto: Pri­vat

HØY­EST i AUST­RA­LIA: Hvis man kjen­ner sav­net etter norsk va­er og kli­ma på den and­re siden av jord­klo­den, er det fullt mu­lig å opp­søke snø­lag­te fjell­top­per også i Aust­ra­lia. Her fra top­pen av Mount Kosciuszko.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.