Vil ha mer enn idrett

Se­nior­ana­ly­ti­ker An­nie Gol­den Ber­sa­gel i Folke­trygd­fon­det lø­per 13 øk­ter i uken.

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING - ERIK BORG re­dak­sjo­[email protected]­nans­avi­sen.no

Plut­se­lig fløy An­nie Ber­sa­gel i luf­ten un­der Düs­sel­dorf ma­ra­ton. En an­nen i fel­tet had­de ufor­va­ren­de spent ben for hen­ne. Den 168 centi­me­ter høye kvin­nen traff as­fal­ten med venstre­kne­et først, en kon­kur­rent dro hen­ne raskt opp, adre­na­li­net dem­pet smer­ten.

An­nie fort­sat­te og kom i mål på 2.28.29 ti­mer. Halv­ma­ra­ton er gjen­nom­ført på 1.10.10 ti­mer.

I lø­pet av de tre og et halvt åre­ne siden uhel­let i Tysk­land har ikke Ber­sa­gel full­ført noe ma­ra­ton. Ol-drøm­men er ikke nådd.

En del av brus­ken ved kne­skjel­let ble øde­lagt i mø­tet med bak­ken. Se­ne­re er det blitt to ope­ra­sjo­ner. I slut­ten av sep­tem­ber ble 30 kilo­me­te­ren på Li­dingölop­pet gjen­nom­ført på 1.53.52 ti­mer. Det er ti­de­nes fjer­de bes­te tid på den lengs­te dis­tan­sen. In­gen norsk kvin­ne har va­ert så rask.

– Kne­et ble litt stivt etter­på, men gjen­nom­fø­rin­gen var helt fan­tas­tisk. Jeg kjen­te ikke noe smer­ter.

Pod­kas­ter om fi­nans

I lø­pet av uken blir det gjer­ne hele 13 øk­ter, og ofte med lyd i øre­ne. Er det in­ter­vall, blir det mu­sikk. På øv­rig tre­ning hø­rer hun gjer­ne på jobb­re­le­van­te pod­kas­ter om fi­nans og øko­no­mi.

Siden fe­bru­ar har hun va­ert se­nior­ana­ly­ti­ker i Folke­trygd­fon­det. Ber­sa­gel, som både er ut­dan­net ad­vo­kat og har stu­dert øko­no­mi, bi­står for­val­ter­ne med miljø­mes­si­ge og so­sia­le for­hold, samt ei­er­sty­ring og sel­skaps­le­del­se i fle­re sek­to­rer.

– Kom­bi­na­sjo­nen har gått fint og pas­ser for min del. Jeg vil ha mer enn idrett, sier hun. Ber­sa­gel er en av ni i ak­sje­av­de­lin­gen og den enes­te de­di­ker­te res­sur­sen på ba­ere­kraft.

Sam­let for­val­ter Folke­trygd­fon­det en ka­pi­tal på 260 mil­li­ar­der kro­ner, blant an­net fem pro­sent av ak­sje­ver­di­en på Oslo Børs.

På ar­beids­plas­sen er det møl­ler i kjel­le­ren. En­ten der, el­ler hos Olym­pia­top­pen, skjer mye av den tøf­fes­te tre­nin­gen. I den mør­kes­te og glat­tes­te de­len av året er alle ras­ke øk­ter in­nen­dørs.

Er det in­ter­vall, kan det va­ere åtte til 14 drag av én kilo­me­ters leng­de med rundt 3.30 mi­nut­ter i tid på dra­ge­ne.

Drag­nin­gen mot røt­te­ne

Både på mor- og far-siden er det røt­ter til Nor­ge. I Sand­nes kom­mu­ne he­ter en bygd Ber­sa­gel. Olde­for­eld­re­ne snak­ket norsk.

I 2002 tok da­men fra Gre­eley i

Co­lo­ra­do et som­mer­kurs på Blin­dern. Hun vil­le bli mer kjent med kultur og språk i Nor­ge. Året etter ar­bei­det hun på am­bas­sa­den i Oslo. Al­le­re­de etter få da­ger på norsk jord møt­te hun Øyvind Hei­berg Sund­by på tre­ning i Tjal­ve. De fant tonen både med og uten jogge­sko.

Det norsk-ame­ri­kans­ke pa­ret bor i en blokk na­er Sogns­vann i Oslo. Der mø­tes seks per­soner ved ut­gangs­dø­ren klok­ken 06.00 dag­lig for en ti­mes lø­ping.

Ber­sa­gel ble i 2006 kå­ret til USAS bes­te i å kom­bi­ne­re sport og ut­dan­ning på høyt nivå. I alle år er idret­ten blitt kom­plet­tert med stu­di­er el­ler ar­beid.

– I Tjal­ve opp­ford­rer jeg fle­re til ikke å gi opp idret­ten selv om de gjen­nom­fø­rer kre­ven­de stu­di­er el­ler er i jobb. Lø­ping er også enk­le­re å tre­ne og kre­ver faer­re ti­mer enn for ek­sem­pel syk­ling og lang­renn, sier hun. – Er det like bra å sat­se i Nor­ge som i USA?

– Jeg har fått bed­re tre­nings­mil­jø i Nor­ge enn jeg had­de i USA.

– Du er fort­satt amerikansk etter snart halve li­vet i Nor­ge?

– Å, ja, byt­te av stats­bor­ger­skap har ikke va­ert ak­tu­elt. Det går fint an å va­ere amerikansk og sam­ti­dig stolt over mine nors­ke røt­ter.

Ver­dens­topp i ok­sy­gen­opp­tak

Ekte­mann er medi­sinsk råd­gi­ver i lege­mid­del­sel­ska­pet Nov­art­is. Han er ut­dan­net fy­sio­te­ra­peut, har en dok­tor­grad i sir­ku­la­sjons­fy­sio­lo­gi og er ko­nas tre­ner. Tid­li­ge­re har Sund­by ar­bei­det i Olym­pia­top­pen.

I 2010 og 2011 ble det Nm-gull i mot­bakke­løp. 35-årin­gen har ofte va­ert vel iv­rig og har slitt en del med ska­der.

I 2015 ble den ene fo­ten ope­rert for Haglunds hael, noe som bi­dro til at det ble mye syk­ling. I nor­ges­cu­pen er det blitt en sju­en­de- og ni­ende­plass i lande­veis­syk­ling de se­nes­te par åre­ne. Tre masse­vel­ter har han også va­ert med på, men ribbeins­brudd er li­ke­vel den enes­te syk­kel­ska­den.

I 2018 ble det man­ge sei­re i mot­bakke­løp sam­men med ko­na. Den opp­rin­ne­li­ge sog­nin­gen ble målt til 89 ml/kg/min i ok­sy­gen­opp­tak som junior. Det er helt i ver­dens­top­pen når det gjel­der lunge­vo­lum. Nå er ok­sy­gen-opp­ta­ket midt på 80-tal­let.

Mes­ter­ska­pe­ne som ven­ter

I 2006 ble Ber­sa­gel amerikansk mes­ter på halv­ma­ra­ton. Sju år se­ne­re ble det na­sjo­nal mes­ter­tit­tel på ma­ra­ton. I 2014 ble det 13. plass på VM halv­ma­ra­ton i Kø­ben­havn. Hun var bed­re enn alle and­re de ame­ri­kans­ke og nors­ke del­ta­ker­ne. Karo­li­ne Bjer­ke­li Grøv­dal var av dem som kom bak på re­sul­tat­lis­ten. I år ble det 17. plass i mot­bak­ke-vm i An­dor­ra.

Den al­ter­na­ti­ve tre­nin­gen de sis­te åre­ne har ikke minst pas­set for mot­bakke­løp. Hun er blitt ster­ke­re og har både VM i mot­bak­ke og lang­dis­tan­se-mot­bak­ke-vm i bak­ho­det.

– Ma­ra­ton er tøft for bei­ne­ne. Ikke minst er tre­nin­gen in­nen ma­ra­ton tøff. Det vil nok va­ere fare for å for­ver­re kne­ska­den ved å sat­se på ma­ra­ton, sier ekte­mann Øyvind og fort­set­ter:

– An­nie skal også kun­ne løpe om ti år.

– Ja, jeg er usik­ker om jeg vil sat­se mer på ma­ra­ton. Det er uan­sett ikke sik­kert at jeg kan bli ras­ke­re enn tid­li­ge­re som føl­ge av at jeg må ta hen­syn til kne­et i tre­nin­gen, sier Ber­sa­gel.

I mot­bak­ker og ter­reng kan det deri­mot bli bed­re ti­der enn noen­sin­ne.

Jeg er usik­ker om jeg vil sat­se mer på ma­ra­ton AN­NIE Ber­sa­gel

TOSPANN: An­nie Gol­den Ber­sa­gel og Øyvind Hei­berg Sund­by tre­ner sam­men nes­ten hver enes­te dag.?

Foto: Erik Borg

Kort­reist TRE­NING: An­nie Gol­den Ber­sa­gel li­ker seg i kjel­le­ren hos ar­beids­gi­ve­ren. Ut­lei­er Braa­then Ei­en­dom har fle­re møl­ler.

FOTO: Erik Borg

opp­møte KL. 06.00: Øy­ving Hei­berg Sund­by og An­nie Ber­sa­gel gjen­nom­fø­rer en løpe­økt på Sogns­vann i Oslo før ar­beids­da­gen star­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.