Da­gens In­du­stri

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Til nå har fem par­ti­er lagt frem sine al­ter­na­ti­ve stats­bud­sjet­ter. Den som le­ser for­sla­ge­ne fra de bor­ger­li­ge al­li­anse­par­ti­ene samt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kan lett fin­ne fel­les prio­ri­te­rin­ger. Blant dem er re­du­sert skatt på inn­tekt for lønns­mot­ta­ge­re og pen­sjo­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.