For­sik­tig­het øde­leg­ger fes­ten

LUFTFART: Et re­kord­re­sul­tat gru­ses på bør­sen når SAS leg­ger frem sine regn­ska­per. Fly­sel­ska­pet drar ikke nyt­te av olje­pris­fal­let.

Finansavisen - - SAS 4. KVARTAL - „„OLAV GRAM DEGNES [email protected]­nans­avi­sen.no „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no

SAS-le­del­sen vil gjer­ne fei­re et «his­to­risk godt» kvar­tals­re­sul­tat, men ak­sje­fes­ten blir øde­lagt av le­del­sens for­sik­ti­ge vin­ter­ut­sik­ter. Det til tross for at olje­pri­sen har falt 30 pro­sent fra topp­ni­vå­ene i ok­to­ber.

– Vi for­ven­ter at vo­la­ti­li­te­ten blir øken­de, og at driv­stoff­pri­sen til syv­en­de og sist vil sti­ge. Det er det vi for­be­re­der oss på med to uli­ke fi­nan­si­el­le hed­ging­verk­tøy, sier fi­nans­di­rek­tør Tor­bjørn Wist i SAS.

– Ter­min­kon­trak­ter gir oss mu­lig­het til å kjø­pe inn driv­stoff frem i tid, mens call-op­sjo­ner fun­ge­rer som en for­sik­ring og be­gren­ser ned­si­den, leg­ger Wist til.

SAS hed­ger mel­lom 40 og 80 pro­sent av sitt driv­stoffor­bruk, og had­de pr. ut­gan­gen av ok­to­ber sik­ret et pris­nivå for 52 pro­sent av for­ven­tet for­bru­ket de nes­te 12 må­ne­de­ne. Wist øns­ker imid­ler­tid ikke å si hvor stor an­del driv­stof­fet vil ut­gjø­re av de to­ta­le kost­na­de­ne.

– Vi øns­ker ikke å gå inn på det. Det vi sier i den­ne om­gang er at våre re­sul­ta­ter i førs­te kvar­tal 2019 kom­mer til å bli dår­li­ge­re enn førs­te kvar­tal 2018. Det skyl­des kon­kur­ranse­si­tua­sjo­nen og at driv­stof­fet blir dy­re­re ut­over vin­te­ren.

Til tross for at SAS-le­del­sen kun­ne frem­heve både økte inn­tek­ter og kost­nads­ef­fek­ti­vi­se­ring, falt ak­sje­kur­sen over 6 pro­sent tirs­dag for­mid­dag. Fal­let end­te på 8,5 pro­sent ut­over da­gen.

For­sik­ti­ge for vin­te­ren

Ana­ly­ti­ker Ken­neth Si­vert­sen i Pa­re­to Secu­ri­ties me­ner SAS-ak­sjen da­ler på grunn av le­del­sens sva­ert for­sik­ti­ge guid­ing for 2019:

– De pra­ter om en sterk vekst i ka­pa­si­tet og at den vil over­gå etter­spør­se­len. Der­med er ut­sik­te­ne for 2019 mer kre­ven­de. Sel­ska­pet har sik­ret mye av for­ven­tet driv­stof­fet i lø­pet av vin­te­ren, og det gjør at SAS ikke får for­de­len av en la­ve­re olje­pris, som blant an­net Nor­we­gi­an i stør­re grad gjør, sier Si­vert­sen.

Pa­re­to Secu­ri­ties-ana­ly­ti­ke­ren me­ner SAS har sik­ret driv­stoff på ni­vå­er som lig­ger godt over mar­keds­pri­se­ne, og at fly­sel­ska­pet der­med har solgt ned­si­den og be­skyt­tet seg for en øk­ning i pri­se­ne.

– Det er egent­lig helt greit, men SAS får der­med et for­holds­vis tøft førs­te halv­år på kost­nads­si­den, sier Si­vert­sen.

SAS rap­por­te­rer etter av­vi­ken­de regn­skaps­år, og førs­te halv­år strek­ker seg fra no­vem­ber til april.

Si­vert­sen min­ner i til­legg om at tal­le­ne for fjer­de kvar­tal var po­si­tivt på­vir­ket av en salgs­ge­vinst på 302 mil­lio­ner svens­ke kro­ner. Den po­si­ti­ve en­gangs­ef­fek­ten slås ut av re­struk­tu­re­rings­kost­na­der og ned­skriv­nin­ger, og Si­vert­sen

me­ner «de jus­ter­te tal­le­ne i sum er helt ok».

Får bil­li­ge­re fi­nan­sie­ring

SAS ven­ter 15 nye fly i ka­len­der­året 2019, hvor­av de fles­te al­le­re­de er fi­nan­siert. Det gjø­res ho­ved­sa­ke­lig gjen­nom leas­in­gog lei­e­sel­ska­per, og både Wist og kon­sern­sjef Rick­ard Gustaf­son gjen­tar at det­te gjø­res på guns­ti­ge be­tin­gel­ser.

Også sel­ska­pets topp­fi­nan­sie­ring gjø­res mer og mer lu­kra­tivt. Ny­lig kun­ne SAS kjø­pe til­ba­ke de res­te­ren­de pre­fe­ranse­ak­sje­ne for 1,1 mil­li­ar­der svens­ke kro­ner. Dis­se har va­ert i mar­ke­det i drøyt fem år, og SAS har be­talt 10 pro­sent år­lig ren­te for lå­net som opp­rin­ne­lig var på 3,5 mil­li­ar­der svens­ke kro­ner.

I juni kun­ne SAS trek­ke opp vo­lu­met på ob­li­ga­sjo­nen som ble ut­stedt i no­vem­ber, 750 mil­lio­ner svens­ke kro­ner ble lånt inn eks­tra for kun 4,73 pro­sent.

– Vi har gått gjen­nom se­nes­te his­to­rie, og ikke fun­net at vi her le­vert et til­sva­ren­de godt kvar­tals­regn­skap, sier Wist.

Han vil ikke si noe om SAS’ mu­lig­he­ter for å hen­te inn ka­pi­tal nå, og til hvil­ke be­tin­gel­ser det tro­lig vil­le va­ert gjort på, da «det kan in­di­ke­re at vi er i mar­ke­det nå, og det er vi ikke».

Ikke redd bo­nus­skatt

– Tid­li­ge­re var det slik at pas­sa­sje­re­ne bruk­te SAS i ar­beids­sam- men­heng og Nor­we­gi­an når de had­de fe­rie. Vi ser at vi får sta­dig mer ut­tel­ling for å leg­ge om rute­net­tet gjen­nom året og til­pas­se oss de uli­ke se­son­ge­ne, sier Wist.

Han er ikke be­kym­ret for at den økte de­bat­ten rundt euro­bo­nus­sys­te­met, og myn­dig­he­te­nes øns­ke om å skatte­leg­ge bruk av bo­nus opp­tjent i ar­beids­ti­den skal på­vir­ke bil­lett­sal­get til fe­rie­tu­ris­ter.

– Myn­dig­he­te­ne har klar­gjort at det er ar­beids­gi­ver som skal inn­rap­por­te­re bruk og ut­tak av bo­nu­ser. Vi har re­gist­rert de­bat­ten som har fore­gått, men vi tror ikke den vil på­vir­ke vårt bil­lett­salg, sier Wist.

Foto: Iván KvEr­ME

FOR­VEN­TER MER: Ana­ly­ti­ker Ken­neth Si­vert­sen tror SAS-ak­sje­kur­sen vil dri­ves av tra­fikk­tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.