Re­du­sert kvo­te for konge­krab­be

Finansavisen - - BEVEGELSER I OLJEPRISEN - Fa

To­tal­kvo­ten for hank­rab­ber er fast­satt til 1.400 tonn for 2019, en ned­gang på 350 tonn fra i år, iføl­ge Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet.

Hunn­krabbe­kvo­ten hol­des uend­ret på 100 tonn, men minste­må­let økes til 130 milli­me­ter skal­leng­de.

– De sis­te åre­ne har vi hatt et vel­dig høyt ut­tak av konge­krab­be. Nå sier fors­ker­ne at hvis det­te fort­set­ter, så vil det kun­ne føre til kol­laps i be­stan­den. Det skal ikke skje, sier fiskeri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik (FrP) i en presse­mel­ding.

– Vi skal fort­satt ta ut godt med krab­be, det lig­ger i vårt for­valt­nings­re­gi­me, men vi må også for­val­te ba­ere­kraf­tig, sier han.

FoTo: NTB ScaN­pix

BE­STAN­DEN KAN KOLLAPSE: Det skal ikke skje, sier fiskeri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.