Fjord1 og NSB sam­men om reise­livs­sat­sing

TRANSPORT: Fjord1 og NSB har inn­gått en in­ten­sjons­av­ta­le om å etab­le­re et nytt na­sjo­nalt reise­livs­sel­skap. – Vi skal bli le­den­de i Nor­ge, sier Fjord1-sje­fen.

Finansavisen - - ETABLERER NYTT REISELIVSSELSKAP - „„FRANK HEL­GE NJØ­SEN frank.njo­[email protected]­nans­avi­sen.no

Fjord1 og NSB skal sam­ar­bei­de enda tet­te­re for å løf­te frem Nor­ge som tu­rist­de­sti­na­sjon.

Nå etab­le­rer de to et nytt na­sjo­nalt reise­livs­sel­skap som skal ut­vik­le og sam­le reise­livs­til­bud i hele lan­det og til­by miljø­venn­li­ge rund­rei­ser som in­klu­de­rer transport, over­nat­ting og and­re opp­le­vel­ser. De to skal eie 50 pro­sent hver av det nye sel­ska­pet, som skal in­ves­te­re i nye kon­sep­ter i sam­ar­beid med lo­ka­le ak­tø­rer. På den­ne må­ten hå­per de også å bi­dra til mer hel­års­tu­ris­me.

– Det er ikke Flåm som kon­kur­re­rer med Gud­van­gen, men de kon­kur­re­rer med Is­land, Kø­ben­havn, Stock­holm, Al­pe­ne, sier Fjord1-sjef Dag­finn Nete­land til Fi­nans­avi­sen.

– Det er så man­ge flot­te reise­livs­pro­duk­ter i Nor­ge, men noen må løf­te dem frem. Vi skal bli det le­den­de reise­livs­sel­ska­pet i lan­det.

Sam­ar­bei­der al­le­re­de

I til­legg til tog- og buss­tra­fikk, ei­er NSB 50 pro­sent av Flåm Ut­vik­ling, som dri­ver Flåms­ba­nen.

Fjord1 er på sin side Nor­ges størs­te ferge­sel­skap, og ei­er også sel­ska­pet The Fjords med hy­brid­ski­pet «Vi­sion of the Fjords» og hele­lek­tris­ke «Fu­tu­re of the Fjords».

De to par­te­ne sam­ar­bei­der al­le­re­de i dag om pakke­tu­rer som blir solgt gjen­nom sel­ska­pet FjordTours, som de ei­er til sam­men 74 pro­sent av.

– FjordTours er en vik­tig suk­sess som vi vil ut­vik­le vi­de­re. Det nye reise­livs­sel­ska­pet vil fort­set­te å sel­ge pakke­rei­ser gjen­nom FjordTours, som snart lan­se­rer en ny, di­gi­tal løs­ning, sier kon­sern­di­rek­tør for Reiseliv i NSB, Syn­ne Hom­ble.

Et av må­le­ne er å etab­le­re en sterk salgs- og mar­keds­fø­rings­por­tal på in­ter­nett som skal mar­keds­føre Nor­ge som en miljø­venn­lig reise­livs­de­sti­na­sjon.

Ser in­gen be­grens­nin­ger

I førs­te om­gang etab­le­rer Fjord1 og NSB et fel­les sel­skap uten de sto­re in­ves­te­rin­ge­ne, iføl­ge Nete­land. Det kan det imid­ler­tid bli der­som sat­sin­gen blir en suk­sess.

– Vi har jo noen tan­ker om å byg­ge fle­re, nye bå­ter. Det er in­gen be­grens­ning i det­te, sier en op­ti­mis­tisk Fjord1-sjef.

Han er hel­ler ikke frem­med for tan­ken om å ut­vi­de sam­ar­bei­det med and­re. Per Sa­evik-fa­mi­li­en har en stor ei­er­an­del i Fjord1, men ei­er også Havi­la Kyst­ru­ten, som tid­li­ge­re i år vant an­bu­det om fire av de 11 kyst­rute­an­bu­de­ne på Ber­gen–Kir­ke­nes.

– Det er de­fi­ni­tivt spen­nen­de. Vi byg­ger det­te sam­men med de som vil, sier Nete­land.

Foto: FraNk hel­ge Njø­seN

SATSER MER PÅ REISELIV: Fjord1-sjef Dag­finn Nete­land øns­ker enda fle­re in­ter­na­sjo­na­le tu­ris­ter om bord på «Vi­sion of the Fjords».

FOTO: NTB SCAN­PIX

FER­GE OG TOG: Fjord1 frak­ter al­le­re­de i dag tu­ris­ter til Flåms­ba­nen, som NSB ope­re­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.