Tar opp kam­pen med de sto­re kje­de­ne i Nord-Nor­ge

FINANS: Bjørn Hest­ha­mar i Nord Ka­pi­tal­for­valt­ning har kjøpt to sel­ska­per, og vil ha fle­re på sikt. Mye av pen­ge­ne er al­le­re­de på plass.

Finansavisen - - PE-AKTØR MED NYETABLERING INNEN HELSE - „„OLAV GRAM DEGNES [email protected]­nans­avi­sen.no

– Vi er i for­hand­lin­ger med fle­re, og har et øns­ke om å vokse vi­de­re, også gjen­nom opp­kjøp. Øns­ket om å in­ves­te­re i helse­sek­to­ren har va­ert til­ste­de len­ge, sier styre­le­der i Helse­part­ner Nord Nor­ge, Bjørn Hest­ha­mar.

Ini­tia­tiv­ta­ker til den nye helse­sats­nin­gen i Nord-Nor­ge er for­valt­nings­sel­ska­pet Nord Ka­pi­tal­for­valt­ning, som også er le­det av Bjørn Hest­ha­mar. I dag for­val­ter Nord ett ak­tivt ei­er­fond det selv opp­ret­tet i 2012, og in­ves­te­rer ute­luk­ken­de i uno­ter­te sel­ska­per i de tre nord­ligs­te fyl­ke­ne. Med en for­valt­nings­ka­pi­tal på rundt 430 mil­lio­ner kro­ner i fon­det Nord II, som er full­in­ves­tert, fikk na­tur­lig nok ikke fon­det de­res in­ves­tert.

– Vi gikk der­for di­rek­te til in­sti­tu­sjo­nel­le in­ves­to­rer for å rei­se nød­ven­dig ka­pi­tal. Egen­ka­pi­tal­ba­sen var øns­ket mel­lom 50 og 100 mil­lio­ner før be­lå­ning, og vi har nådd den ned­re mål­set­nin­gen, sier Hest­ha­mar.

Ut­ford­rer

Helse­part­ner Nord Nor­ge skal le­ve­re re­ha­bi­li­te­ring, pleie- og om­sorgs­tje­nes­ter i de nord­ligs­te fyl­ke­ne, og be­står i dag av de ny­kjøp­te sel­ska­pe­ne Privat Om­sorg Nord og Opp­tre­nings­sen­te­ret i Finn­mark. Styre­le­de­ren for­tel­ler at det­te skal bli et stort nord­norskt sel­skap som skal ut­ford­re de pri­va­te ak­tø­re­ne i bran­sjen, med lo­kal til­stede­va­er­el­se hvor le­del­sen sit­ter i Nord-Nor­ge. Han vil ikke nev­ne noen kon­kur­ren­ter med navn, men sier sam­ti­dig med et smil om mun­nen at det ikke er uten­ke­lig at de er styrt fra Oslo og Stock­holm.

– Vi er en sterk til­hen­ger av det of­fent­li­ge helse­ve­se­net. Det er en ba­ere­bjel­ke i vårt vel­ferds­sam­funn. Våre virk­som­he­ter le­ve­rer i all ho­ved­sak tje­nes­ter til kom­mu­ner og helse­fore­tak, og inn­går slik sett som et vik­tig ledd i de­res of­fent­li­ge tje­neste­pro­duk­sjon, sier Hest­ha­mar.

De ny­kjøp­te sel­ska­pe­ne om­set­ter es­ti­mert for rundt 130 mil­lio­ner i 2018 med en EBITDA-mar­gin på 10 til 11 mil­lio­ner kro­ner, og Hest­ha­mar er klar på at det er mu­lig å få en mar­kant vekst.

– Du får ikke et tall, men vi ser det er et be­ty­de­lig vekst­po­ten­si­al for sel­ska­pe­ne frem­over. I til­legg har vi bank­fi­nan­sie­ring på plass som gir oss stør­re musk­ler til å gjø­re det vi vil, sier han.

Tid­li­ge­re dag­lig le­der og ei­er i Privat Om­sorg Nord, Tru­de Wes­ter, vil re­in­ves­te­re ka­pi­ta­len hun fikk i Helse­part­ner Nord Nor­ge, men be­lø­pet er pr. nå ikke of­fent­lig.

Mil­li­ar­da­er som stor­ak­sjo­na­er

– Vi syn­tes Nord-Nor­ge er en spen­nen­de re­gion med god vekst og in­ter­es­san­te mu­lig­he­ter. Sam­ti­dig har vi fått en part­ner som er godt etab­lert i re­gio­nen, noe som var vik­tig for oss da det­te er et helt nytt mar­ked for Ca­mar, sier dag­lig le­der Sind­re Ert­vaag.

Stav­an­ger­ba­ser­te Ca­mar er et in­ves­te­rings­sel­skap som er eid av John Arild Ert­vaag med fa­mi­lie. Ert­vaag inne­har 166-plas­sen på Ka­pi­tal sin lis­te over de 400 ri­kes­te i lan­det, med en an­slått for­mue på 1,75 mil­li­ar­der kro­ner. I skatte­lis­te­ne fi­gu­re­rer han uten for­mue. På midt­en av 1990-tal­let etab­ler­te Ert­vaag sam­men med Knut Øgreid bil­for­hand­le­ren Mik­la­grup­pen. I fjor solg­te Ert­vaag og Øgreid bil­for­hand­ler­kon­ser­net til svens­ke An­ders He­din In­vest med be­ty­de­lig ge­vinst, og had­de ved års­skif­tet over 600 mil­lio­ner på bok.

– Vi var tid­lig in­ne og vur­der­te den­ne sat­sin­gen og vi er en be­ty­de­lig ak­sjo­na­er. Vi er all­tid in­ter­es­sert i gode in­ves­te­rin­ger og vur­de­rer fort­lø­pen­de hvor mye vi her skal sat­se, sier Ert­vaag.

Ert­vaag-fa­mi­li­en er ikke in­ves­tert i helse­sek­to­ren tid­li­ge­re, med Sind­re Ert­vaag me­ner li­ke­vel at sek­to­ren er in­ter­es­sant gitt demo­gra­fis­ke for­hold.

– Vi tror på et sterkt of­fent­lig helse­ve­sen hvor også pri­va­te ak­tø­rer kan ut­gjø­re et vik­tig sup­ple­ment, sier Ert­vaag.

Ak­ti­ve ei­er­fond har of­test en stra­te­gi på å eie sel­ska­pe­ne mel­lom fem og syv år før de vi­dere­sel­ger, og Helse­part­ner Nord Nor­ge har i dag na­tur­lig­vis full fo­kus på etab­le­ring. På spørs­mål fra Fi­nans­avi­sen på frem­ti­dig ei­er er li­ke­vel Hest­ha­mar vel­dig klar:

– Sel­ska­pet har et evig­hets­per­spek­tiv, og skal vi sel­ge, må vi fin­ne en frem­ti­dig ei­er som kan til­fø­re noe nytt for sel­ska­pet, sier Hest­ha­mar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.