Bil­skip ble nek­tet å los­se i Auck­land

SHIPPING: Bil­skips­kjem­pen Wal­le­ni­us Wil­helm­sen er på ny ram­met av «stin­ker bugs». I 2015 kos­tet det sel­ska­pet 10 mil­lio­ner dol­lar.

Finansavisen - - INSEKT SKAPER PROBLEMER FOR WALLENIUS WILHELMSEN - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no

Et skip til­hø­ren­de Wal­le­ni­us Wil­helm­sen er be­ord­ret bort fra Zew Zea­land på grunn av ille­luk­ten­de in­sek­ter - så­kal­te «stin­ker bugs» - som be­fin­ner seg i las­ten. Ski­pet, «Car­men», for­lot Auck­land sam­me dag som det an­kom havne­byen.

– Hen­del­sen har fore­lø­pig ikke på­ført oss stør­re kost­na­der, men vi kan ikke se bort fra en mu­lig inn­virk­ning der­som det­te brer mer om seg.

Det sier Wal­le­ni­us Wil­helm­sens in­for­ma­sjons­sjef Ca­ri­ne Møl­ler Mor­ten­sen til Fi­nans­avi­sen.

Det svens­ke far­tøy­et, som har plass til na­er­me­re 8.000 per­son­bi­ler om bord, had­de las­tet bi­ler i USA og Euro­pa før det sat­te kur­sen for New Zea­land.

In­fi­sert

Både i Aust­ra­lia og New Zea­land er myn­dig­he­te­ne kjent for å gå ag­gres­sivt til verks for å hind­re at in­sek­te­ne kom­mer inn i lan­de­ne.

– Fun­ne­ne som ble gjort ty­der på at las­ten sann­syn­lig­vis var i ferd med å bli in­fi­sert med «stin­ker bugs». Vi men­te også selve ski­pet var for­uren­set, di­rek­tør Ste­ve Gil­bert i Biosecurity New Zea­land til Tra­deWinds.

– Vi in­for­mer­te bran­sjen før star­ten av se­son­gen om at vi vel­ger å kjø­re en hard lin­je over­for skip som an­tas å ha «stin­ker bugs» om bord, sier han.

– Det­te hand­ler om å sik­re at far­lig skade­dyr ikke får sjan­se til å etab­le­re seg i New Zea­land, sier Gil­bert.

Myn­dig­he­te­ne i New Zea­land kre­ver at «Car­men» må gjen­nom­gå full ren­sing før ski­pet til­la­tes å kom­me til­ba­ke. Og skjer det, vars­ler Gil­bert grun­di­ge in­spek­sjo­ner før los­sin­gen av bi­le­ne kan star­te.

10 mill. dol­lar

I 2015 måt­te da­va­eren­de Wilh. Wil­helm­sen kost­nads­føre fem mil­lio­ner dol­lar for­di in­sek­te­ne hind­ret re­de­ri­ets bil­skip å ta las­ter fra USA til Aust­ra­lia.

Det var halv­par­ten av ut­gif­ter på ti mil­lio­ner dol­lar som ble reg­nin­gen for in­sekt­an­gre­pet i det den gang fel­les­eide sel­ska­pet Wal­le­ni­us Wil­helm­sen Li­nes.

«Stin­ker bugs» le­ver på øst­kys­ten av USA. Pro­ble­met for Wal­le­ni­us Wil­helm­sen er at in­sek­te­ne kom­mer inn i las­ten og går i dva­le un­der trans­por­ten, for så å våk­ne til live når ski­pe­ne los­ses i Aust­ra­lia og New Zea­land.

I en pe­rio­de vin­te­ren 2015 sat­te «stin­ker bugs» bom for all transport av rul­len­de ma­te­ri­ell fra øst­kys­ten av USA til Aust­ra­lia. Re­sul­ta­tet for re­de­ri­et ble at man fikk en dår­li­ge­re ut­nyt­tel­se av ski­pe­ne.

Sam­ar­bei­der

– Det­te er et pro­blem for in­du­stri­en som hel­het. Wal­le­ni­us Wil­helm­sen sam­ar­bei­der tett med re­spek­ti­ve myn­dig­he­ter for å sik­re at et ens­ar­tet lov­verk er på plass for å mi­ni­me­re ri­si­ko­en for at for­uren­se­de pro­duk­ter blir las­tet på våre far­tøy­er, sier Wal­le­ni­us Wil­helm­sens Ca­ri­ne Møl­ler Mor­ten­sen.

Om an­svars­for­hol­det sier hun det­te:

– Å over­hol­de re­gu­le­rin­ger rundt bio­sik­ker­het er im­por­tø­rens an­svar, mens det er kun­de­nes an­svar å sik­re at las­ten er fri for uøns­ke­de in­sek­ter. LITE INSEKT KAN FÅ STO­RE KONSEKVENSER: «Stin­ker bugs», som gjem­mer seg i bi­le­ne før las­ting i USA, er uøns­ket i New Zea­land og Aust­ra­lia. Om­di­ri­ge­ring av skip og re­du­ser­te laste­vo­lu­mer kan bli re­sul­ta­tet for Wal­le­ni­us Wil­helm­sen.

– I til­legg til in­for­ma­sjons­kam­pan­jer ret­tet mot kun­der har vi stren­ge krav om at alle pro­duk­ter fra ri­si­ko­land må va­ere be­hand­let i for­kant av las­ting. Vi har også yt­ter­li­ge­re til­tak som kon­troll og be­hand­ling av last un­der­veis for å re­du­se­re sann­syn­lig­he­ten for le­ven­de in­sek­ter, sier Møl­ler Mor­ten­sen.

For­sin­kel­ser kan kos­te

– Så Wal­le­ni­us Wil­helm­sen har ikke noe an­svar som trans­por­tør og ri­si­ke­rer ikke noe tap, selv om «stin­ker bugs» kos­tet sel­ska­pet 10 mil­lio­ner dol­lar i 2015?

– For vår del er det først og fremst for­sin­kel­ser som kan på­vir­ke re­sul­ta­tet. Som jeg sa har hen­del­sen fore­lø­pig ikke på­ført oss stør­re kost­na­der, men vi kan alt­så ikke se bort fra en mu­lig inn­virk­ning der­som det­te brer mer om seg, sier Møl­ler Mor­ten­sen.

FOtO: hANS Fred­rIk/WAl­le­NI­US WIl­helm­SeN

REDERISJEF: craig ja­si­en­ski sty­rer ver­dens størs­te bil­skips­re­de­ri fra Wilh. Wil­helm­sens ho­ved­kvar­ter på lys­aker.

FOtO: j.p. Byrd/ShIpSpOttING.cOm

FIKK IN­SEK­TER I LAS­TEN: Bil­ski­pet «car­men», her fo­to­gra­fert uten­for Sa­vannah i Ge­or­gia i USA for noen år si­den.

Il­lUStrASjON: Or­kIN Spec­IAlISt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.