– Equi­nor har en ge­nuin in­ter­es­se

Scatec So­lar-grün­der Alf Bjør­seth tror ikke Equi­nor «green­wash­er» med in­ves­te­rin­gen i sol­sel­ska­pet.

Finansavisen - - BEST I NORDEN PÅ FORNYBAR ENERGI I U-LAND -

– Jeg sy­nes det­te er en fan­tas­tisk mor­som mu­lig­het, med et ka­pi­tal­sterkt sel­skap som har en vi­sjon om å gå mot en frem­tid med la­ve­re kar­bon­ut­slipp, sier Alf Bjør­seth.

Equi­nor la tid­li­ge­re i høst 700 mil­lio­ner kro­ner på bor­det for å kjø­pe seg opp til å bli tred­je størs­te ak­sjo­na­er i Scatec So­lar. Selv om ini­tia­ti­vet blir ap­plau­dert av man­ge, er det også fle­re kri­ti­ke­re av opp­kjø­pet. En­kel­te har blant an­net be­skyldt Equi­nor for «green­wash­ing», alt­så et PR- og mar­keds­fø­rings­til­tak for å få Equi­nor til å frem­stå som grøn­ne­re enn sel­ska­pet egent­lig er.

– Er det «green­wash­ing»? – Jeg tror ikke det. Jeg tror Equi­nor har en ge­nuin in­ter­es­se for å ta del i veks­ten i sol­energi­bran­sjen, på sam­me måte som de har vist de er in­ter­es­sert i vind­kraft. Det­te går helt pa­ral­lelt, sier Scatec So­lar-grunn­leg­ge­ren.

Spe­si­elt i meg­ler­bran­sjen spe­ku­le­res det sam­ti­dig rundt om Equi­nor vil kjø­pe seg yt­ter­li­ge­re opp i sel­ska­pet på sikt.

– Vil du i så fall sel­ge?

– Det har jeg in­gen for­me­ning om. Jeg tror at Equi­nor er et aer­lig, re­de­lig og godt sel­skap som kom­mer til å opp­tre slik et børs­no­tert sel­skap skal. Så får vi se hva som skjer i frem­ti­den, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.