Ping­ler?

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne i Stor­tin­get er vel i havn, og nå på­går opp­tak­ten til for­mel­le re­gje­rings­for­hand­lin­ger mel­lom Høy­re, FrP, Ven­st­re og KrF. Det er mye strid inn­ad i KrF og det er slett ikke gitt at re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne fø­rer frem. Op­po­si­sjons­par­ti­ene har lagt frem sin al­ter­na­ti­ve bud­sjet­ter, men mø­tes med sto­re gjesp.

Men plut­se­lig er det opp­stan­del­se og krigs­lig­nen­de opp­slag i DN, VG og Dag­bla­det for­di Ven­st­res stor­tings­re­pre­sen­tant Abid Ra­ja (43) er syk­meldt fra sitt ar­beid på Stor­tin­get.

Ra­ja er blitt syk for­di han i et in­ternt bud­sjett­møte mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene (før bud­sjet­tet ble ved­tatt) an­gi­ve­lig skal ha blitt skjelt ut av Ven­st­res parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de som etter­på skal ha bedt om unn­skyld­ning.

Her må det min­nes om at Abid Ra­ja er en ro­bust po­li­ti­ker med bak­grunn som ad­vo­kat med fag­om­rå­de­ne straffe­rett, pro­sess, fast ei­en­dom og kon­trakts­rett. I dag er han med­lem av Stor­tin­gets pre­si­dent­skap og han er Ven­st­res med­lem av fi­nans­ko­mi­te­en, samt med­lem av Stor­tin­gets uten­riks- og for­svars­ko­mi­te. Det er Stor­tin­gets egen lege som har syk­meldt Ra­ja på ube­stemt tid og in­gen kan el­ler øns­ker å over­prø­ve det­te.

Men vi vet om­trent hva som ble sagt på det in­ter­ne bud­sjett­mø­tet (på te­le­fon) hvor for­må­let var å opp­kla­re en be­stemt bud­sjett­post. Fi­nans­ko­mi­te­ens le­der, Hen­rik As­heim (H), le­det mø­tet.

Skei Gran­de skal ha sagt, som et svar til As­heim, at «hør på meg nå. Abid dri­ver og un­der­gra­ver hele bud­sjett­pro­ses­sen og par­ti­et!» Og: «Han er ute etter å ta meg. Han dri­ver en kam­pan­je mot meg, og drar par­ti­et ned i gjør­men.»

Man kan bli syk­meldt av mye, men det­te hø­res ikke så ille ut. Ut­ta­lel­sen kom ikke i det of­fent­li­ge rom, el­ler i medie­ne, men i et møte mel­lom Høy­re, FrP og Ven­st­re, og Tri­ne Skei Gran­de er kjent for klø­ne­te og fir­kan­te­de ut­ta­lel­ser. Abid Ra­ja må ha hørt mye fra Skei Gran­de tid­li­ge­re.

Men nå ble han brått syk. Det vir­ker ping­le­te.

Sy­no­ny­mer til ping­le­te er py­se­te, veik el­ler svak­lig, dott, fei­ging, krek, ku­jon, mehe, naut, pus­ling, redd­hare, stak­kar, svek­ling, tøf­fel­helt og us­ling.

Abid Ra­ja skal selv­føl­ge­lig ikke tåle hva som helst, men lis­ten bør leg­ges gans­ke høyt for egen parti­le­der, og ping­ler kan ikke del­ta i kom­pli­ser­te bud­sjett­for­hand­lin­ger og kre­ven­de re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

Han fikk Fritt Ords pris i 2010, og bør der­for mer enn and­re tåle and­res opp­fat­nin­ger og me­nin­ger. Ar­bei­det som po­liti­ad­vo­kat i Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het må også ha gjort Ra­ja litt hård­før.

Vi hå­per på rask frisk­mel­ding. Ven­st­res nest­le­der kan ikke va­ere svek­ling, fei­ging el­ler mehe.

Lis­ten bør leg­ges gans­ke høyt for egen parti­le­der

FOTO: NTB SCAN­PIX

Tri­ne Skei Gran­de og Abid Ra­ja (V).

TrYg­ve Heg­nar ANSVARLIG REDAKTØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.