Uhel­dig tids­punkt for lav olje­pris

OLJE: Olje­pri­sen har hen­tet seg inn, men er langt fra ni­vå­ene den var på for to må­ne­der si­den. Ana­ly­ti­ker­ne tror det lave ni­vå­et gir ut­slag i olje­sel­ska­pe­nes in­ves­te­rings­bud­sjet­ter.

Finansavisen - - BEVEGELSER I OLJEPRISEN - „„Han­ne Ste­enS­na­eS han­ne.ste­ens­na­[email protected]­nans­avi­sen.no

Som føl­ge av let­tel­ser i sank­sjo­ne­ne mot Iran, sterk ame­ri­kansk pro­duk­sjon og re­duk­sjon i de glo­ba­le etter­spør­sel­s­es­ti­ma­te­ne, har olje­pri­sen falt kraf­tig de sis­te to må­ne­de­ne. Selv etter en inn­hen­ting fra 58 til 62 dol­lar de sis­te da­ge­ne er det langt opp til topp­ni­vå­et på 86 dol­lar.

– Det har gått fra å va­ere en si­tua­sjon hvor olje­mar­ke­det så ut til å va­ere i ba­lan­se og på gren­sen til stramt, til at OPEC må kut­te gans­ke be­ty­de­lig, sier Karl Fred­rik Schjøtt-Pe­der­sen, ana­ly­ti­ker i ABG Sun­dal Col­li­er.

Øker pro­duk­sjo­nen før kutt

Spen­nin­gen er stor i for­kant av tors­da­gens OPEC-møte. Russ­land og Saudi-Ara­bia har kom­met til enig­het om pro­duk­sjons­kutt, men er ikke blitt eni­ge om hvor mye.

– Alt ty­der på at det blir kutt, og OPEC har in­di­kert rundt 1,3 mil­lio­ner for nes­te år. Hvis med­lem­me­ne mot for­mod­ning ikke kom­mer til enig­het, er det ned­si­de­ri­si­ko i olje­pri­sen, sier SchjøttPe­der­sen, og fort­set­ter:

– His­to­risk har ikke OPECkutt va­ert det som har løf­tet olje­pri­sen be­ty­de­lig, men den har støt­tet olje­pri­sen fra yt­ter­li­ge­re fall.

Hal­vor Strand Ny­gård, ana­ly­ti­ker i SEB, på­pe­ker at både Russ­land og Saudi-Ara­bia har økt pro­duk­sjo­nen i for­kant av de kom­men­de kut­te­ne.

– Vi så fak­tisk noe av det sam­me i opp­lø­pet til OPEC-mø­tet i 2016, da de ble eni­ge om pro­duk­sjons­kutt. Det­te kan tyde på at de po­si­sjo­ne­rer seg.

SEB la frem sine olje­pris­es­ti­ma­ter i vår, på 73 dol­lar for in­ne­va­eren­de år og 85 dol­lar for de to nes­te.

– Pro­duk­sjons­kutt er støt­ten­de til mar­ke­det og olje­pri­sen, selv om de del­vis er in­dis­kon­tert, sier Ny­gård.

Mer for­sik­ti­ge bud­sjet­ter

Olje­sel­ska­pe­ne er nå in­ne i pe­rio- den hvor de leg­ger frem sine in­ves­te­rings­bud­sjet­ter.

– Tids­punk­tet for olje­pris­fal­let er uhel­dig. Det fjer­net kom­fort for olje­sel­ska­pe­ne i den pe­rio­den hvor de tren­ger det, sier SchjøttPe­der­sen.

– Selv om det er grunn­lag for økte in­ves­te­rin­ger uav­hen­gig av pris­fal­let, had­de nok olje­sel­ska­pe­ne turt å dra på mer hvis olje­pri­sen fort­satt had­de lig­get over 80 dol­lar. Det får åpen­bart be­tyd­ning når de har mind­re å rut­te med.

Ny­gård tror olje­pris­fal­let kan va­ere grun­nen til at ikke fle­re olje­sel­ska­per har of­fent­lig­gjort bud­sjet­te­ne for nes­te år ennå.

– Olje­pris­fal­let er en klar på-

min­nel­se om at mar­ke­det er vo­la­tilt, sa­er­lig i pe­rio­den hvor bud­sjet­te­ne set­tes, sier han.

– Det gjør nok at olje­sel­ska­pe­ne går noen eks­tra run­der i bud­sjett­pro­ses­sen, selv om de få bud­sjet­te­ne som har kom­met vi­ser en øk­ning på over 10 pro­sent for nes­te år.

FoTo: NTB ScaN­pix

ENI­GE OM Å KUT­TE: Russ­lands energi­mi­nis­ter alex­an­der No­vak (t.v.) og Saudi-ara­bias energi­mi­nis­ter Kha­lid al-Falih. Her med opEcs ge­ne­ral­sek­reta­er Mo­hammad Barkin­do.

FoTo: aBG

MÅ KUT­TE BE­TY­DE­LIG: iføl­ge aBG­ana­ly­ti­ker Karl Fred­rik Schjøtt-pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.