Rente­he­ving i rute

MAKRO: Nor­ges Banks fa­vo­ritt­må­ling vars­ler litt høy­ere vekst, men bo­lig­byg­gin­gen og vare­han­de­len brem­ser.

Finansavisen - - NORGES BANK-RAPPORT - „„ARE HARAM [email protected]­nans­avi­sen.no

Nor­ges Banks re­gio­na­le nett­verk av be­drif­ter for­tel­ler om øken­de ak­ti­vi­tet og økt op­ti­mis­me for det kom­men­de halv­året. Det un­der­byg­ger tro­en på at Nor­ges Bank he­ver ren­ten igjen i mars.

I un­der­sø­kel­sen sva­rer be­drif­te­ne at ak­ti­vi­te­ten har va­ert på nivå med hva de selv vars­let for ett kvar­tal si­den, til­sva­ren­de en års­takt på rundt 2,8 pro­sent.

De tror veks­ten vil øke til 3,0 pro­sent det nes­te halv­året.

In­ves­te­rin­ger, lønn opp

Det­te drar med seg økte in­ves­te­rin­ger, og be­drif­te­ne tror lønns­veks­ten er på vei opp. Sam­ti­dig ser in­ves­te­rings­veks­ten ut til å avta noe, sa­er­lig for­di tje­neste­sek­to­ren og of­fent­lig sek­tor slak­ker litt av.

Nå er det ikke mye len­ger som skil­ler pro­duk­sjons­veks­ten fra ti­den før olje­pris­sjok­ket i 2014, men un­der­sø­kel­sen vi­ser at to vik­ti­ge bran­sjer sak­ker ak­ter­ut.

Fal­let i bo­lig­byg­gin­gen slår klart ut, sam­men med svak vekst i vare­han­de­len. Noe av fal­let i vare­han­de­len skyl­des bil­bran­sjen, som sli­ter med lan­ge vente­lis­ter på el­bi­ler.

Mot­satt trek­ker olje­sek­to­ren ak­ti­vi­te­ten opp, også blant olje­le­ve­ran­dø­re­ne og i tje­neste­sek­to­ren. Tje­neste­sek­to­ren løf­tes også av økte in­ves­te­rin­ger i in­fra­struk­tur og i di­gi­ta­li­se­ring.

Eks­port­be­drif­te­ne mø­ter økt etter­spør­sel, men brem­ses av sprengt ka­pa­si­tet. Sjø­mat­na­e­rin­gen sli­ter med pro­duk­sjons­pro­ble­mer og man­gel på rå­stoff.

Mars-he­ving

Be­drif­te­ne opp­gir at lønns­veks­ten i år har va­ert om­trent som i fjor, og ven­ter na­er 3 pro­sent lønns­vekst nes­te år.

«Rap­por­ten støt­ter vårt syn om at svak­he­ten i BNP-veks­ten er mid­ler­ti­dig, og at Nor­ges Bank vil heve ren­ten i mars», kon­klu­de­rer makro­øko­nom Jea­net­te Strøm Fja­ere i DNB Mar­kets.

Fja­ere vi­ser til at rap­por­ten ty­der på noe sva­ke­re sys­sel­set­tings­vekst det kom­men­de halv­året, og til at lønns­veks­ten og in­fla­sjo­nen nett­ver­ket rap­por­te­rer om er noe la­ve­re enn Nor­ges Bank har lagt til grunn.

Både nå­tids- og frem­tids­må­lin­gen er noe ster­ke­re enn DNB Mar­kets had­de ven­tet. Kro­nen styr­ket seg for­sik­tig på rap­por­ten.

– In­gen spor av uro

Swed­bank had­de ven­tet at olje­le­ve­ran­dø­re­ne vil­le rap­por­te­re om ster­ke­re øk­ning, men tror den­ne øk­nin­gen vil kom­me nes­te år, når olje­in­ves­te­rin­ge­ne til­tar.

«Det er om­trent in­gen spor av den fers­ke mar­keds­uro­en el­ler av fal­let i olje­pri­sen», opp­sum­me­rer makro­øko­nom Mar­le­ne Gra­ne­rud, og vi­ser til at det hel­ler ikke er tegn til opp­brem­sin­gen Nor­ges Bank ven­ter de kom­men­de åre­ne.

«Hoved­bud­ska­pet fra nett­ver­ket er at øko­no­mi­en vokser klart over trend», skri­ver se­nior­øko­nom Ma­ri­us Gons­holt Hov i Han­dels­ban­ken Ca­pi­tal Mar­kets i en kom­men­tar.

«Fast­lands-BNP har va­ert litt sva­ke­re enn Nor­ges Bank ven­tet i år, men det blir opp­vei­et av de so­li­de sig­na­le­ne fra nett­ver­ket. Vi ven­ter fort­satt to nye rente­he­vin­ger fra Nor­ges Bank i 2019», skri­ver han.

Foto: gaRd SetSaaS

TREk­kER NEd: Fal­let i bo­lig­byg­gin­gen og brem­sen i vare­han­del er de enes­te unn­ta­ke­ne i det ster­ke bil­det.

Foto: aRe HaRam

HE­vER IgjEN: Ved rente­mø­tet kom­men­de uke kom­mer det nep­pe noen he­ving fra Bank­plas­sen, men den kom­mer tro­lig i mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.