In­ver­tert rente­kur­ve skrem­mer

Finansavisen - - NORDEAS SHIPPING- OG OFFSHOREAVDELING - „„ThO­maS hiLmERSEN tho­[email protected]­nans­avi­sen.no

FINANS: At den to­åri­ge ame­ri­kans­ke ren­ten er høy­ere enn den fem­åri­ge lo­ver dår­lig for den frem­ti­di­ge børs­av­kast­nin­gen, iføl­ge in­ves­te­rings­di­rek­tør Ro­bert Na­ess. I går etter­mid­dag var ren­ten på fem­åri­ge ame­ri­kans­ke stats­ob­li­ga­sjo­ner 2,816 pro­sent, mens den to­åri­ge ver­sjo­nen be­tal­te 2,825 pro­sent. De­ler av rente­kur­ven var med and­re ord in­ver­tert.

– At den to­åri­ge ren­ten er høy­ere enn den fem­åri­ge skjer sva­ert sjel­den, kommenterer in­ves­te­rings­di­rek­tør Ro­bert Na­ess i Nor­dea In­vest­ment Ma­na­ge­ment.

– Si­den 31. mars 1983 har det fak­tisk bare va­ert til­fel­let 833 da­ger.

Ty­pisk lav av­kast­ning

Na­ess sjek­ket dess­uten av­kast­nin­gen på ame­ri­kans­ke ak­sjer i ti­den etter at sli­ke unor­ma­le rente­for­hold har ek­sis­tert.

– Ana­ly­sen ga in­ter­es­san­te tall, kon­sta­te­rer han.

– Med en ne­ga­tiv rente­for­skjell har av­kast­nin­gen, in­klu­dert ut­byt­te, ty­pisk va­ert lav det føl­gen­de året og ne­ga­tiv to og tre år se­ne­re.

Nor­deas eks­pert på­pe­ker imid­ler­tid at en in­ver­tert rente­kur­ve til­syne­la­ten­de har lite å si for bør­sens ut­vik­ling på kort sikt. USA-bør­se­ne har ste­get mest året etter at rente­for­skjel­ler på 0,25-0,5 pro­sent­po­eng er blitt ob­ser­vert, mens den nest ster­kes­te opp­gan­gen har kom- met, når de fem­åri­ge ren­te­ne har lig­get 0-0,25 pro­sent­po­eng over de to­åri­ge.

mot­stri­den­de sig­na­ler

Na­ess vur­der­te også for­skjel­len mel­lom tre­må­ne­ders og ti­åri­ge ren­ter i USA. For ti­den er den­ne lav, men fort­satt po­si­tiv – rundt 0,52 pro­sent­po­eng.

– I de se­nes­te 30 åre­ne har ak­sje­mar­ke­det ge­ne­relt gjort det dår­lig i året etter at de lan­ge ren­te­ne har va­ert høy­ere enn de kor­te, noe som bare har va­ert til­fel­let 496 han­dels­da­ger, for­kla­rer Na­ess.

– Når spre­a­den har va­ert 0-1 pro­sent­po­eng, har den ett­åri­ge av­kast­nin­gen va­ert nor­mal, og ni­vå­er rundt et halvt pro­sent­po­eng er blitt etter­fulgt av lav av­kast­ning på kort sikt.

Foto: IváN KveR­Me

SER SJELDENT SiGNaL: In­ves­te­rings­di­rek­tør Ro­bert Na­ess i Nor­dea In­vest­ment Ma­na­ge­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.