Langt fra rate­bo­nan­za

Ra­te­ne i spot­mar­ke­det for off­shore ser­vice­skip hol­der seg nede.

Finansavisen - - INSEKT SKAPER PROBLEMER FOR WALLENIUS WILHELMSEN - „„FRANK HEL­GE NJØ­SEN frank.njo­[email protected]­nans­avi­sen.no

Det ble gjort ni slut­nin­ger i spot­mar­ke­det for an­ker­hånd­te­rings­skip (AHTS) i uken som gikk, noe som ikke be­ve­get ra­te­ne i nevne­ver­dig grad.

Iføl­ge West­sho­re Ship­bro­kers opp­nåd­de ski­pe­ne i gjen­nom­snitt en rate på 140.000 kro­ner pr. dag i for­ri­ge uke – opp fra 118.000 kro­ner uken før.

Den­ne uken har Equi­nor sik­ret seg tre skip for flyt­ting av Od­fjell Dril­ling-rig­ge­ne «De­ep­sea Ber­gen» og «De­ep­sea At­lan­tic», og iføl­ge Clark­sons Pla­tou lig­ger ra­te­ne for to av ski­pe­ne på 75.000 kro­ner pr. dag, mens det sis­te fikk 150.000 kro­ner pr. dag, noe som in­klu­de­rer en fjern­styrt un­ver­vanns­far­kost.

Det er for ti­den bare tre skip le­di­ge på norsk side av Nord­sjø­en, og skul­le det kom­me fle­re sli­ke job­ber kan ra­te­ne stram­me seg til.

På bri­tisk side lig­ger det til sam­men­lig­ning hele 12 skip le­di­ge, og sam­let sett for Nord- sjø­en er ut­nyt­tel­ses­gra­den på 47 pro­sent for den­ne ty­pen skip, iføl­ge West­sho­re Ship­bro­kers.

Mer ak­ti­vi­tet i PSV-mar­ke­det

Det var noe mer ak­ti­vi­tet i spot­mar­ke­det for for­sy­nings­skip (PSV), hvor det ble gjort 19 slut­nin­ger i for­ri­ge uke.

Det­te var li­ke­vel ikke nok til å stram­me til mar­ke­det, og ra­te­ne lå på rundt 55.000 kro­ner pr. dag. Det­te har ikke end­ret seg den­ne uken.

Syv skip lig­ger nå le­dig på norsk side av Nord­sjø­en, og like man­ge på bri­tisk side. Flåte­ut­nyt­tel­sen to­talt sett lig­ger på 84 pro­sent.

Foto: Ha­Rald M. Val­deRHaug

ROLIG MAR­KED: Ra­te­ne for platt­form for­sy­nings­skip (PSV) lig­ger på rundt 55.000 kro­ner pr. dag.

Kil­de: West­sho­re Ship­bro­kers

Pga. streik var det in­gen PSV-rate i uke 28. Ra­ten har vi kal­ku­lert selv

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.