Til­byr sol­ener­gi til fol­ket

So­l­energi­sel­ska­pet Switchr skal sik­re seg fi­nan­sie­ring gjen­nom crowd­fun­ding. I lø­pet av to da­ger kom det inn 1,2 mil­lio­ner svens­ke kro­ner.

Finansavisen - - SWITCHR PÅ PENGEJAKT - „„SIGURD SVEEN [email protected]­nans­avi­sen.no

– Vi øns­ker å gjø­re sol­ener­gi til­gjen­ge­lig for van­li­ge folk, sier styre­le­der Hå­vard Lille­bo i opp­start­sel­ska­pet Switchr.

Det svensk-nors­ke sel­ska­pet ble i fjor etab­lert av Si­mon Ul­dén, Lars Dys­te­rud Han­sen og Bjørn Bjørn­nes. Me­nin­gen med sel­ska­pet er å gjø­re det mu­lig for pri­vat­per­soner å in­ves­te­re i an­de­ler av sto­re sol­par­ker, der man kan føl­ge sin in­ves­te­ring i sann­tid på mo­bi­len el­ler lap­to­pen.

Lille­bo, med er­fa­ring fra REC Scan Cell og Innotech So­lar, kom tid­li­ge­re i høst inn som styre­le­der. Noe av det førs­te han var med på var en crowd­fun­ding gjen­nom folke­in­vest.no som sik­ret sel­ska­pet 855.000 kro­ner i egen­ka­pi­tal i lø­pet av et par uker.

For­ri­ge fre­dag star­tet en ny pro­sess med å hen­te inn pen­ger, den­ne gan­gen på den svens­ke platt­for­men Funded­byMe. I lø­pet av de to førs­te da­ge­ne har sel­ska­pet fått inn yt­ter­li­ge­re 1,2 mil­lio­ner svens­ke kro­ner.

– Vi er vel­dig fornøyd så langt, men ikke over­ras­ket. Det har va­ert stor in­ter­es­se for kon­sep­tet vårt al­le­re­de fra da vi star­tet sel­ska­pet, og det fø­les bra at vi nå kan ska­le­re opp og kom­me oss vi­de­re på rei­sen, sier Ul­dén.

300.000 med­lem­mer

Sel­ska­pet har i førs­te om­gang som mål å hen­te inn inn­til 5 mil­lio­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal. Dis­se pen­ge­ne skal bru­kes til å ut­vik­le platt­for­men som se­ne­re skal gjø­re det enk­le­re for små­in­ves­to­rer å in­ves­te­re i sol­ener­gi.

– Må­let er å lan­se­re den­ne platt­for­men i lø­pet av førs­te halv­år 2019, sier Lille­bo.

De­ret­ter vil pen­ge­ne som kom­mer inn in­ves­te­res i sol­par­ker. Iføl­ge styre­le­de­ren tren­ger sel­ska­pet mel­lom 6 og 7 mil­lio­ner kro­ner for å kjø­pe ek­sis­te­ren­de sol­par­ker med en egen­ka­pi­tal­an­del på mel­lom 25 og 30 pro­sent. In­ves­to­re­ne kan se for seg en av­kast­ning på rundt 6 pro­sent i året.

– Etter hvert hå­per vi også å kun­ne kjø­pe sol­energi­pro­sjek­ter som vi selv kan ut­vik­le, sier Lille­bo.

Switchr star­tet først opp i Nor­ge, men har nå også en virk­som­het i Sve­ri­ge. Sel­ska­pets har også am­bi­sjo­ner om å eks­pan­de­re til fle­re euro­pe­is­ke land. Mål­set­tin­gen er å ha 16.000 med­lem­mer i 2019 og 300.000 in­nen fem år.

– Sen­ker bar­rie­ren

– Vi øns­ker å sen­ke bar­rie­ren for van­lig folk, slik at alle som vil kan bi­dra til å gjø­re noe med

klima­end­rin­ge­ne, sier Lille­bo.

– I dag kan en­ga­sjer­te men­nes­ker in­ves­te­re i sel­ska­per som Scatec So­lar. Men vi vet også at den­ne type in­ves­te­rin­ger sit­ter langt in­ne for vel­dig man­ge. Gjen­nom vår mo­dell får langt fle­re mu­lig­het til å bi­dra, sier Lille­bo.

I crowd­fun­din­gen gjen­nom folke­in­vest.no fikk sel­ska­pet 88 in­ves­to­rer som i snitt bi­dro med rett un­der 10.000 kro­ner. I den på­gå­en­de ka­pi­tal­inn­hen­tin­gen gjen­nom Funded­byMe har sel­ska­pet fått in­ves­to­rer fra and­re nor­disk land, samt at noen pen­ger har tik­ket inn fra Malay­sia.

– Vi sav­net fle­re mu­lig­he­ter for folk flest til å ta del i det for­ny­ba­re skif­tet og bi­dra til ren kraft­pro­duk­sjon. Sol­ener­gi eg­ner seg per­fekt til folke­fi­nan­sie­ring. Det er en­kelt å for­stå, sam­ti­dig som ters­ke­len for å bi­dra er lav, med at mins­te in­ves­te­rings­be­løp er 250 kro­ner, sier Ul­dén.

Satser på 300.000 in­ves­to­rer in­nen fem år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.