Hen­ter 7 mil­lio­ner til strøm­spa­ring

Strøm­pri­sen kan bli seks­dob­let når alle skal du­sje, set­te på varme­ov­nen, koke vann og ste­ke rund­styk­ker sam­ti­dig. Den for­ret­nings­ide­en skal nå Ewa­ve hen­te pen­ger på.

Finansavisen - - EWAVE EMISJON - „„AN­DERS HORNTVEDT an­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Det er ikke nød­ven­dig å kle på seg en gen­ser til el­ler gå med tyk­ke sok­ker for å spa­re strøm. Jeg had­de en strøm­reg­ning på 50.000 kro­ner i året. Nå er den gått ned med 30 pro­sent, el­ler rundt 15.000 kro­ner, sier Jar­le Lys­berg (53), styre­le­der i Ewa­ve Hol­ding.

Lys­berg bru­ker seg selv som ek­sem­pel når han skal for­kla­re hvor­for Ewa­ve le­ve­rer et pro­dukt med po­ten­si­al.

Han bor i et stort hus på Nøt­ter­øy i Vest­fold, og un­der ett tak er det sam­let to voks­ne med fire barn med be­hov for dusj, vask og la­ding av ymse inn­ret­nin­ger som går på strøm.

– Jeg var liv­redd hver gang jeg fikk strøm­reg­nin­gen, sier han.

Sol­grün­der på la­get

Kort for­talt le­ve­rer Ewa­ve et sys­tem som hjel­per hus­hold­nin­ge­ne å re­du­se­re strøm­reg­nin­gen. Fra nes­te år vil pri­sen for strøm­for­bru­ket bli be­reg­net hver time, i ste­det for en gjen­nom­snitts­be­reg­ning over tid, slik sys­te­met har va­ert til nå.

– Det be­tyr stør­re va­ria­sjo­ner i strøm­pri­sen i lø­pet av en dag. Det be­tyr også at den van­li­ge for­bru­ke­ren vil be­ta­le langt mer for strøm­kre­ven­de ak­ti­vi­tet som fore­går når man­ge and­re gjør det sam­me, sier Steinar Fret­heim (50), fi­nans­di­rek­tør i Ewa­ve Hol­ding.

Fret­heim har job­bet i strøm­bran­sjen i rundt ti år.

Han er grün­der og en av ho­ved­ak­sjo­na­ere­ne i Ae­ga, et børs­no­tert sel­skap som ei­er åtte sol­energi­an­legg i Ita­lia.

– Reg­nin­gen kom­mer til å sky­te i va­e­ret hvis alle fort­set­ter som nå. Pri­se­ne kan fort bli seks­dob­let når alle skal du­sje, set­te på varme­ov­nen, koke vann og ste­ke rund­styk­ker sam­ti­dig, sier han.

Skrur av strøm­men

Løs­nin­gen, sett med Ewa­ves øyne, er å skru av ikke-tids­kri­tisk strøm­for­bruk i en over­gangs­pe­rio­de.

– Du kan gjer­ne slå av varme­kab­le­ne en time el­ler to uten at det re­du­se­rer leve­stan­dar­den din. Du kan også ven­te med å la varmt­vanns­be­re­de­ren kob­le seg inn til strøm­pri­sen har gått ned, sier Lys­berg.

Ewa­ve le­ve­rer et sys­tem som hjel­per hus­hold­nin­gen med å få det til. For 12.500 kro­ner får for­bru­ke­ren et eget nett­brett som er satt opp for å sty­re strøm­for­bru­ket samt en grunn­pak­ke med stikkon­tak­ter og bry­te­re som er kob­let til. For­bru­ke­ren kan søke Eno­va om å få dek­ket opp­til 4.000 kro­ner av kost­na­de­ne.

Ut­sty­ret sel­ges via Ewa­ves nett­bu­tikk og fra hånd­ver­ke­re.

– Det kan en­kelt mon­te­res selv, og det sel­ges også via elek­tri­ke­re. De til­byr også mon­te­ring for de kom­po­nen­te­ne som kre­ver det. Instal­la­sjon vil ty­pisk ta en time med elek­tri­ker der­som du har ter­mo­sta­ter i hu­set. Det kom­mer da i til­legg til pri­sen på set­tet, sier Fret­heim.

De­le­ne kom­mer fra tredje­parts­le­ve­ran­dø­rer som Le­no­vo, dans­ke De­vel­co og Trond­heim­ba­ser­te Si­kom.

– Vi kjø­per hylle­vare og set­ter det sam­men til et fun­ge­ren­de sys­tem, sier Lys­berg.

Blant de nors­ke kon­kur­ren­te­ne fin­ner vi Tib­ber og Fu­tu­re Ho­me. Tib­ber har Pet­ter Stor­da­len og kraft­sel­ska­pet BKK på ei­er­si­den, mens Fu­tu­reHo­me i fe­bru­ar ble kjøpt av Get.

Nor­disk eks­pan­sjon

Iføl­ge Lys­berg kon­kur­re­rer også Ewa­ve mot strøm­spa­rings­løs­nin­ger som er ei­et av kraft­sel­ska­per.

Han tvi­ler imid­ler­tid på at energi­sel­ska­pe­ne tar energi­øko­no­mi­se­ring på al­vor.

– Du kom­mer ikke unna at la­ve­re strøm­for­bruk be­tyr mind­re inn­tek­ter. Vi er der­imot en uav­hen­gig ak­tør, sier Lys­berg.

– Pro­ble­met er at dis­se løs­nin­ge­ne føl­ger energi­sel­ska­pet, slik at du må skif­te ut­styr hvis du skif­ter strøm­le­ve­ran­dør. Jeg har va­ert 20 år i For­sva­ret. Kon­ser­va­tis­men i For­sva­ret blek­ner sam­men­lig­net med de gam­le e-ver­ke­ne, leg­ger han til.

Må­let er å få en mar­keds­an­del på 1 pro­sent i lø­pet kort tid, sier Lys­berg. Mål­grup­pen er pri­ma­ert 1,8 mil­lio­ner ene- og to­manns­bo­li­ger samt rekke­hus. Det til­sva­rer rundt 18.000 kun­der. I til­legg er pla­nen nor­disk eks­pan­sjon etter­hvert.

– Hvis det­te del­må­let nås etter fire år, vil om­set­nin­gen i år num­mer fire va­ere 108 mil­lio­ner kro­ner. Vi har selv­sagt mål om en stør­re mar­keds­an­del, og dess­uten tar ikke det tal­let hen­syn til eks­pan­sjon til Sve­ri­ge, Fin­land og Dan­mark.

I dis­se da­ger hen­ter Ewa­ve pen­ger på folke­fi­nan­sie­rings­platt­for­men Deal­flow. Sel­ska­pet øns­ker 7,2 mil­lio­ner kro­ner, og har så langt fått inn 3,4 mil­lio­ner kro­ner for­delt på rundt 90 ak­sjo­na­erer.

Sel­ska­pet pri­ses til 51 mil­lio­ner før emi­sjons­ka­pi­ta­len er kom­met inn.

– For­må­let med å hen­te ka­pi­tal er pri­ma­ert å ak­se­le­re­re veks­ten.

Fle­re sam­ar­beids­part­ne­re er på plass, og nå tren­ger vi ka­pi­tal for å sik­re ras­ke le­ve­ran­ser, sier Fret­heim.

Blant ak­sjo­na­ere­ne så langt er Bjørn Ole Gle­ditsch, en av ar­vin­ge­ne til Jo­tun-kon­ser­net. For­muen hans blir av Ka­pi­tal verd­satt til 1,35 mil­li­ar­der kro­ner.

Gle­ditsch er også ord­fø­rer for Høy­re i Sande­fjord. Han kom inn på ei­er­si­den i Ewa­ve for fire år si­den, og har nå spyt­tet inn ny ka­pi­tal.

Skrur av strøm­men i peak-ti­me­ne

Foto: an­dErs HorntVEdt

INTEGRERER: – Vi kjø­per hylle­vare og set­ter det sam­men til et fun­ge­ren­de sys­tem, sier Jar­le Lys­berg styre­le­der i Ewa­ve Hol­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.