Vant buss­kon­trakt verdt 1,6 mil­li­ar­der

Tide har vun­net en kontrakt for buss­kjø­ring i Midt-Troms. Av­ta­len har en ver­di på 1,6 mil­li­ar­der kro­ner over ni år.

Finansavisen - - EWAVE EMISJON - „„FRANK HEL­GE NJØ­SEN frank.njo­[email protected]­nans­avi­sen.no

For and­re gang i år vin­ner Tide en kontrakt for buss­kjø­ring i Troms.

Den­ne gang har Troms Fyl­kes­tra­fikk til­delt sel­ska­pet opp­dra­get med lo­kal rute­kjø­ring i Sen­ja, Finns­nes og Bardu­foss, samt eks­press­buss­ru­ten mel­lom Nar­vik og Tromsø. Av­ta­len gjel­der fra 1. au­gust 2019 og har en va­rig­het på ni år, med op­sjon på yt­ter­li­ge­re tre år. Sel­ska­pet an­slår ver­di­en av kon­trak­ten til 1,6 mil­li­ar­der kro­ner.

100 bus­ser

Kon­trak­ten er på to­talt 3,4 mil­lio­ner rute­kilo­me­ter, og Tide ven­ter å set­te inn rundt 100 bus­ser i drif­ten.

– Sam­men med kon­trak­ten som Tide vant tid­li­ge­re i år for Tromsø, vil vi nå få en enda bed­re mu­lig­het til å byg­ge opp en god og so­lid buss­virk­som­het i Nord-Nor­ge, sier Tide-sjef Ro­ger Harke­stad i en kom­men­tar.

In­ves­te­rer stort

Etter å ha vun­net en rek­ke rute­an­bud de se­nes­te åre­ne, har Tide nå en ordre­re­ser­ve på 26,4 mil­li­ar­der kro­ner, in­klu­si­ve op­sjo­ner.

Som Fi­nans­avi­sen skrev i ok­to­ber, har de man­ge nye ru­te­ne ført til at bus­sel­ska­pet har be­stilt hele 600 bus­ser, der samt­li­ge le­ve­res nes­te år. Det ut­gjør en in­ves­te­ring på 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, som fi­nan­sie­res ved leas­ing.

Ny­lig teg­net Tide en kontrakt med Vol­vo for le­ve­ring av hele 300 bus­ser, noe SOM er den størs­te ord­ren bil- og buss­pro­du­sen­ten har fått i Nor­ge. Res­ten av bus­se­ne som er be­stilt skal le­ve­res av MAN, Sca­nia, Iveco, Van Hool og He­u­liez.

Samt­li­ge bus­ser vil gå på miljø­venn­lig driv­stoff – som bio­die­sel, bio­gass og strøm pro­du­sert fra for­ny­ba­re kil­der. Blant an­net skal 25 el­bus­ser av ty­pen Vol­vo 7900 Elect­ric tra­fik­ke­re Trond­heim fra au­gust 2019.

FOTO: TIDE

NY KONTRAKT: Bus­sel­ska­pet Tide skal tra­fik­ke­re Midt-Troms fra au­gust nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.