Eno­va gir 78 mil­lio­ner til cruise­skip-strøm

Eno­va satser 78 mil­lio­ner kro­ner på fire nye land­strøm­pro­sjek­ter som skal kut­te klima­gass­ut­slipp ved kai. Ber­gen Havn får hele 50 av dem.

Finansavisen - - LANDSTRØM I CRUISESKIP -

– Det­te er en gle­dens dag for alle som er opp­tatt av en mer klima­venn­lig ma­ri­tim na­e­ring. Grønn skips­fart er en av den blå­grøn­ne re­gje­rin­gens vik­tigs­te sat­sin­ger i ar­bei­det for ut­slipps­kutt og grønn kon­kur­ranse­kraft, sier kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en i en kom­men­tar til NTB.

Til­de­lin­ge­ne er en del av Eno­vas sat­sing på ut­byg­ging av land­strøm­an­legg i Nor­ge.

De­di­kert til crui­se

Pot­ten den­ne gang var på 78 mil­lio­ner kro­ner. Av dis­se går hele 50 mil­lio­ner kro­ner til cruise­kai­ene på Skol­ten og Bon­te­la­bo i Ber­gen Havn. Det er førs­te gang fore­ta­ket gir til­sagn øre­mer­ket til cruise­tra­fikk.

– Land­strøm for cruise­skip kre­ver ofte me­get høye in­ves­te­rin­ger for­di dis­se ski­pe­ne gjer­ne har et mye stør­re ef­fekt­be­hov. Sam­ti­dig er den to­ta­le bruks­ti­den for cruise­kai­er kort sam­men­lig­net med man­ge and­re kai­an­legg. Det­te gjør at land­strøm til crui­se ofte blir vel­dig kost­ba­re klima­til­tak, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Nils Kris­ti­an Nak­stad i Eno­va.

Den res­te­ren­de pot­ten for­de­les slik: Bodø Havn KF får 17,1 mil­lio­ner kro­ner, Fjord Base AS i Sogn og Fjor­da­ne får 6 mil­lio­ner kro­ner og Trond­heim Havn IKS får 5,6 mil­lio­ner kro­ner.

Ros og ris

Ny­he­ten om til­de­lin­gen vek­ker be­geist­ring blant miljø­vern­for­kjem­per­ne.

– En­de­lig de­ler Eno­va ut mid­ler til det­te. Det er bra at det gis til en havn med så stor cruise­tra­fikk som i Ber­gen, sier se­nior­råd­gi­ver for skips­fart i Bel­lo­na, Jan Kje­til Paul­sen.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen på­pe­ker at land­strøm for crui­se bi­drar til å re­du­se­re lo­ka­le ut­slipp som NOx, par­tik­ler og ut­slipp av klima­gas­ser. Men ro­sen er ikke ufor­be­hol­den.

– Det­te fri­tar ver­ken hav­nen el­ler crui­se­na­e­rin­gen til å selv bi­dra for å få de nye løs­nin­ge­ne på plass. For­uren­ser­ne må også stil­le opp for til­tak som er for­ut­set­ning for ba­ere­kraf­tig ut­vik­ling og lo­kal verdi­ska­ping, sier Paul­sen.

Eno­va vars­ler nok en kon­kur­ran­se i ja­nu­ar, men opp­ly­ser sam­ti­dig at det kan bli den sis­te i den­ne run­den. Si­den 2015 har Eno­va hatt seks til­de­lings­run­der og har i pe­rio­den inn­vil­get om lag én mil­li­ard kro­ner til land­strøm­pro­sjek­ter.

Il­luStraSjonS­foto: ntB Scan­pix

FÅR PEN­GER: Eno­va til­de­ler 50 mil­lio­ner kro­ner til cruise­kai­ene på Skol­ten og Bon­te­la­bo i Ber­gen Havn.

Foto: ntB Scan­pix

GLAD: – En gle­dens dag, sier kli­ma- og miljø­mi­nis­ter ola Elve­stu­en (V) om til­de­lin­gen av 50 mil­lio­ner kro­ner til land­strøm i Ber­gen Havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.