Histo­ri­ens høy­es­te skatte­trykk

Mak­ro: OECD-lan­de­ne hen­ter mer i form av sel­skaps- og kon­sum­skat­ter, mens inn­tekts­skat­ten syn­ker for­sik­tig.

Finansavisen - - OECD-STATISTIKK - „„ARE HARAM [email protected]­nans­avi­sen.no

Også i 2017 økte OECD-lan­de­nes skatte­pro­ve­ny­er, vi­ser rap­por­ten «Reve­nue Sta­ti­s­tics». I fjor ut­gjor­de skat­ter i gjen­nom­snitt 34,2 pro­sent av BNP, opp fra 34,0 pro­sent året før. Det­te er høy­es­te skatte­an­del som er re­gist­rert og over de tid­li­ge­re top­pe­ne i 2000 og 2007.

I 19 av de 34 med­lems­lan­de­ne økte skat­ter som an­del av BNP i fjor, mens for­hol­det sank i 15 land. Ba­re åtte land, in­klu­dert Sve­ri­ge, Nor­ge og Ca­na­da, har fort­satt la­ve­re skatte­rate enn i 2009.

I Ir­land har skatte­tryk­ket sun­ket fra over 30 til 22 pro­sent av BNP mel­lom 2007 og 2017, noe OECD sa­er­lig for­kla­rer med den ster­ke BNP-veks­ten etter at en rek­ke be­drif­ter har lagt sine ho­ved­kon­to­rer el­ler Europa­kon­to­rer dit.

Nor­ge ned

Nest størst fall i skatte­tryk­ket har Nor­ge, ned fra 42,1 til 38,2 pro­sent.

Nor­ge skil­ler seg ut fra OECD­snit­tet ved re­la­tivt lavt skatte­trykk på ei­en­dom og et la­ve­re moms­pro­ve­ny, mest tak­ket va­ere unn­tak og lav­sat­ser for blant an­net mat­va­rer.

Hel­las har den størs­te øk­nin­gen etter 2007. Skatte­tryk­ket er økt over 8 pro­sent­po­eng til 39,4 pro­sent. Også i Frank­ri­ke, Ja­pan, Mex­i­co, Ne­der­land og Slo­va­kia har skatte­tryk­ket økt med over 3 pro­sent.

Moms på nett­han­del

Moms er fort­satt størs­te kom­po­nent i gjen­nom­snitts­lan­dets skatte­pro­ve­ny, og står for over 20 pro­sent av sam­let skatte­pro­ve­ny i OECD. Økt moms­pro­ve­ny skyl­des del­vis at moms-sat­se­ne er he­vet de sis­te åre­ne, men mest at moms­grunn­la­get er ut­vi­det ved at faer­re va­rer og tje­nes­ter er unn­tatt el­ler har la­ve­re sat­ser. Gjen­nom­snitts­lan­det har nå en moms­sats på 19,2 pro­sent og Un­garn har høy­es­te sats på 27,0 pro­sent.

En rek­ke OECD-land er dess­uten i ferd med å im­ple­men­te­re moms på nett­han­del, også salg fra uten­lands­ke ak­tø­rer. Det­te gjø­res nå i blant an­net New Zea­land, Aust­ra­lia, Sveits og EU.

EU har ved­tatt at i 2021 fjer­nes fri­ta­ket for små­be­løp, un­der 22 euro. Det­te be­tyr at nett­han­dels­be­drif­ten en­ten må kre­ve inn moms ved salg un­der 150 euro, el­ler at be­lø­pet må kre­ves inn av dis­tri­bu­tø­ren i EU med en tyng­re pro­sess. Kjøp over 150 euro vil fort­satt kre­ve full toll­be­hand­ling.

La­ve­re sat­ser, økt pro­ve­ny

De sis­te åre­ne har en rek­ke land sen­ket sine sel­skaps­skatte­sat­ser. Det hind­rer ikke at dis­se skat­te­ne øker som an­del av sam­le­de skat­ter for OECD, noe som del­vis for­kla­res av økt vekst. Pro­ve­ny­et fra sel­skaps­skat­te­ne er la­ve­re enn på top­pen i 2007, men også høy­ere enn noe tids­punkt etter 2009.

Gjen­nom­gå­en­de er det kon­ver­gens mot høy­ere skatte­ni­vå­er med økt vekt på sel­skaps­skatt, moms og trygde­av­gif­ter, skri­ver OECD, men også mot noe la­ve­re inn­tekts­skatt for lønns­mot­ta­ke­re.

IlluStraSjONSfOtO: NtB SCaNPIx

tEttER HuLL: En rek­ke OECD-land inn­fø­rer auto­ma­tisk moms på nett­han­del fra uten­lands­ke ak­tø­rer, og sik­rer der­med økt moms­pro­ve­ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.