Vil stan­se kon­kurs

JUS: Høy­este­rett skal ta stil­ling til om ak­sjo­na­erer kan over­prø­ve et sty­re som har be­slut­tet å be­g­ja­ere opp­bud av et sel­skap de er med­ei­ere i.

Finansavisen - - HØYESTERETT BEHANDLER KONKURSLOVEN - „„OLIVER ORSKAUG [email protected]­nans­avi­sen.no

En pri­vat kre­di­tor som ikke har fått opp­gjør, en an­satt som ikke har fått lønn el­ler en of­fent­lig myn­dig­het som har ute­stå­en­de pen­ger, kan be­g­ja­ere et sel­skap kon­kurs.

Men også et sty­re i et sel­skap kan be­g­ja­ere opp­bud om sel­ska­pet er ute av stand til å dek­ke sine for­plik­tel­ser, be­ta­lings­vans­ke­ne ikke er av forbi­gå­en­de art og ver­di­en av ei­en­de­ler ikke er til­strek­ke­li­ge til å dek­ke det man skyl­der.

Sist­nevn­te skjed­de med sel­ska­pet Gar­der­moen Re­si­den­ce tid­li­ge­re i år. I et styre­møte 16. fe­bru­ar ble det be­stemt at man skul­le be­g­ja­ere opp­bud. Det skjed­de 5. mars.

I en kjen­nel­se fra Oslo by­fogd­em­be­te frem­kom­mer det at sel­ska­pet had­de rundt syv mil­lio­ner kro­ner i gjeld, og at sel­ska­pet ikke had­de ei­en­de­ler av noe ver­di.

Den kjen­te kon­kurs­ad­vo­ka­ten Hå­vard Wi­ker i Ad­vo­kat­fir­ma­et Ro Som­mer­nes ble opp­nevnt som bo­sty­rer.

Sty­ret tok av­gjø­rel­sen

Men tre ei­ere i Gar­der­moen Re­si­den­ce, som ikke var med på styre­mø­tet, men­te sel­ska­pet de var medi­ere i, var liv laga. De an­ket der­for åp­ning­s­kjen­nel­sen fra by­fog­den til lag­manns­ret­ten.

En til­føy­el­se til kon­kurs­lo­ven i 2016, åp­net nem­lig for at and­re enn kon­kurs­re­kvi­ren­ten kan anke en åp­ning­s­kjen­nel­se i en kon­kurs­sak. Det kan ek­sem­pel­vis va­ere en kre­di­tor el­ler en sam­ar­beids­part­ner som har en in­ter­es­se av at et sel­skap over­le­ver.

I det­te til­fel­le er det snakk om ak­sjo­na­erer som ikke var med på be­slut­nin­gen om å be­g­ja­ere opp­bud.

Bor­gar­ting lag­manns­rett kom i som­mer til at ak­sjo­na­ere­ne ikke kun­ne stan­se kon­kurs­be­hand­lin­gen., men de an­ket vi­de­re til Høy­este­rett, som nå har be­stemt seg for å be­hand­le pro­blem­stil­lin­gen.

Kal­ler kon­kur­sen kon­s­tru­et

De som an­ket me­ner at gjel­den som var opp­gitt i opp­buds­be­g­ja­e­rin­gen ikke er re­ell.

De vi­ser også til at før be­g­ja­e­rin­gen om opp­bud ble sendt ret­ten, had­de de tatt fle­re ini­tia­tiv til dia­log med styre­le­de­ren i sel­ska­pet om å til­fø­re sel­ska­pet mer ka­pi­tal for vi­de­re drift.

Sak­sø­ker­ne hev­der styre­le­de­ren unn­lot å føl­ge opp hen­ven­del­se­ne, og de på­står kon­kur­sen er kon­stru­ert for å flyt­te søke­ly­set vekk fra and­re pro­blem­stil­lin­ger som tid­li­ge­re har va­ert tema i sel­ska­pet og sty­ret.

Flom av anke­sa­ker

Ad­vo­kat Wi­ker me­ner en ak­sjo­na­er ikke har rett til å anke en kon­kurs­åp­ning­s­kjen­nel­se for­di ak­sje­lo­ven re­gu­le­rer ak­sjo­na­ere­nes ret­tig­he­ter og kom­pe­tanse­for­de­lin­gen mel­lom sel­skaps­or­ga­ne­ne.

Ak­sjo­na­ere­ne ut­øver sin myn­dig­het gjen­nom ge­ne­ral­for­sam­lin­gen som vel­ger sty­ret. Det er et sty­re som be­g­ja­erer opp­bud på veg­ne av sel­ska­pet, uten at man må inn­hen­te sam­tyk­ke fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen.

Bo­sty­rer Wi­ker me­ner at om Høy­este­rett sier ja til at ak­sjo­na­erer kan over­prø­ve styre­be­slut­nin­ger om opp­bud gjen­nom en anke, så vil det åpne for man­ge an­ker i retts­ve­se­net frem­over.

Når sa­ken kom­mer opp for Høy­este­rett er fore­lø­pig ikke klart, men dom­sto­len har al­le­re­de ut­talt at ba­re én av de tre ak­sjo­na­ere­ne kan stå som part i sa­ken. År­sa­ken er at de to and­re ak­sjo­na­ere­ne som an­ket har over­dratt sine ak­sjer i Gar­der­moen Re­si­den­ce til et an­net sel­skap, og der­med har de ikke len­ger noen retts­lig in­ter­es­se i sa­ken.

Foto: Iván KveR­me

KUn­nE OVERLEVd? Ad­vo­kat Kris­ti­an Hu­ser re­pre­sen­te­rer sel­ska­pet Søn­der­berg AS som eide 18 pro­sent av Gar­der­moen Re­si­den­ce. Hu­sers kli­ent me­ner det kon­kurs­ram­men­de sel­ska­pet kun­ne overlevd med hjelp fra ak­sjo­na­erer som ikke satt i sty­ret.

21. mai 2016 skrev Fi­nans­avi­sen om lov­end­rin­gen som gjør at fle­re kan stan­se en kon­kurs­pro­sess.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.