Om­satt for 2,5 mil­lar­der på Forus

Finansavisen - - RAPPORT FRA EUROPAKOMMISJONEN -

Equi­nor-ho­ved­kvar­te­ret solgt for 2,5 mil­li­ar­der, sier han.

Eien­dom­men er også om­satt i år, men kun som en in­tern­trans­ak­sjon hos eie­ren, Co­lo­ny Ca­pi­tal.

– Det byg­get er ikke med i 2018-tal­le­ne, sier Røy­land.

– Er det dea­ler på gang som vil trek­ke vo­lu­met godt over da­gens nivå på 5,4 mil­li­ar­der in­nen nytt­år?

– Nei, vi er ikke kjent med om­set­nin­ger som an­tas å gå inn på den­ne siden av nytt­år, sier Røy­land.

Det er frem­de­les høy are­al­le­dig­het på Forus. I kon­tor­lo­ka­ler er le­dig­he­ten på hele 14,3 pro­sent, mens sam­let sett lig­ger den på 9,3 pro­sent. I Stav­an­ger sen­trum lig­ger den på 4,4 pro­sent, iføl­ge sta­ti­stikk fra Eien­doms­Meg­ler 1 SR-Ei­en­dom.

FOTO: GOOG­LE

HØY LEDIGHET: H.I.G. Ca­pi­tal la 700 mil­lio­ner for Fab­ri­com-byg­get (bil­det) og Golf Tow­er på Forus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.