TARP og May, og selg i vei

Ett sce­na­rio er at pa­nikk i fi­nans­mar­ke­de­ne tvin­ger Par­la­men­tet til å ak­sep­te­re There­sa Mays Brexit-av­ta­le. Hvil­ken pa­nikk?

Finansavisen - - BØRS MARKEDER & 858,14 8,51 62,44 9,64 1,22 - i MoR­gEn: KRE­Ditt

Brexit vo­te is more twerp than TARP

Reu­ters-over­skrift

En tarp kan bru­kes til sva­ert mye. Du kan set­te den opp som en ga­pa­huk, som eks­tra be­skyt­tel­se mot regn og sol over tel­tet, mel­lom tra­er for å ska­pe en ute­plass un­der tak når du er på tur.

Nett­ste­det Hek­ta på tur (hek­tapa­tur.no)

TARP-sce­na­rio­et for Brexit er iføl­ge Ci­ti-øko­nom Chris­ti­an Schulz gans­ke po­pu­la­ert i fi­nans­mar­ke­de­ne.

Den ame­ri­kans­ke re­gje­rin­gen lan­ser­te TARP – Troubled As­sets Re­lief Pro­gram – i sep­tem­ber 2008 for å støt­te opp om et fi­nans­sys­tem som var i ferd med å knek­ke sam­men etter Leh­man­kon­kur­sen. Re­pre­sen­tan­te­nes hus stem­te for­sla­get ned, for hvor­for skul­le sta­tens kas­te bort pen­ger på den­ne må­ten? Bør­sen datt promp­te 7 pro­sent, og da fant Kon­gres­sen ut at det kan­skje ikke var så dumt med en TARP li­ke­vel.

Spol frem ti år, og vi er i Hou­se of Par­lia­ment og de­bat­ten om Brexit-av­ta­len stats­mi­nis­ter There­sa May er blitt eni­ge med EU om. In­gen tror at hun får den gjen­nom Un­der­hu­set.

Et TARP-sce­na­rio in­ne­ba­erer da at de folke­valg­te av­vi­ser Brexit-av­ta­len nes­te uke. Så fal­ler alt sam­men. Pun­det stu­per på ny, sel­ska­per kunn­gjør at den stan­ser pro­duk­sjo­nen, There­sa May drar til Brus­sels og får gjort noen end­rin­ger i av­ta­len i sis­te mi­nutt, og så bøy­er opp­rø­rer­ne i Un­der­hu­set seg og går med på å sig­ne­re av­ta­len li­ke­vel.

Et slikt sce­na­rio kan gi klam­me hen­der i noen uker og må­ne­der også for in­ves­to­rer uten­for Stor­bri­tan­nia. Men hvor sann­syn­lig er det?

Ikke så vel­dig, me­ner Schulz i Ci­ti. Han tror for det førs­te ikke at ef­fek­ten på øko­no­mi­en vil­le va­ert så stor, og at ikke så man­ge par­la­ments­med­lem­mer vil­le ve­ket unna hvis mar­ke­de­ne li­ke­vel skul­le ram­le sam­men.

For det and­re: hva kan egent­lig bli end­ret i av­ta­len? Stor­bri­tan­nia øns­ker ikke ny gren­se mel­lom Nord-Ir­land og re­pub­lik­ken Ir­land, og hel­ler ikke noen ny gren­se mel­lom Nord-Ir­land og res­ten av Stor­bri­tan­nia. Men hvis det skal tas hen­syn til beg­ge dis­se øns­ke­ne, hvor­dan er det noen gang mu­lig å få til en ny gren­se mel­lom Stor­bri­tan­nia og EU? Og nei, ny gren­se mel­lom re­pub­lik­ken Ir­land og res­ten av EU er nok ikke ak­tu­elt.

Kon­gres­sen i USA måt­te vel­ge mel­lom red­nings­pak­ke og en dy­pe­re re­se­sjon. Kon­gres­sen kun­ne ikke spør­re folk om de vir­ke­lig øns­ker seg en re­se­sjon. Men Hou­se of Par­lia­ment kan fak­tisk spør­re det bri­tis­ke fol­ket en gang til om de vir­ke­lig vil ut av EU, gitt av­ta­len som er på bor­det. Det vil sik­kert and­re EU-land ta på strak arm (el­ler ikke).

Ci­ti kom opp med 35 uli­ke sce­na­ri­er for hva Brexit-pro­ses­sen kan ende med, noe som gir en gjen­nom­snitt­lig sann­syn­lig­het på (nes­ten) 3 pro­sent.

– Hvil­ket av dis­se er jeg ment å vel­ge? Jeg kan si hva mitt best case for 29. mars 2019 er: At den kom­bi­ner­te sann­syn­lig­he­ten mel­lom ikke å for­la­te EU den da­gen og å sig­ne­re en av­ta­le som får på plass en over­gangs­pe­rio­de der in­gen­ting end­rer seg, er langt høy­ere enn sann­syn­lig­he­ten for «no deal». Der­for tror jeg øko­no­mi­en vil vokse i et mo­de­rat tem­po, uan­sett hva som måt­te skje i mars, sier Schulz.

Det kan fort vise seg å va­ere et for op­ti­mis­tisk sce­na­rio. Men så langt har ut­len­din­ger økt sine opp­kjøp av bri­tis­ke be­drif­ter, tross ri­si­ko­en for «no deal». Ef­fek­ten av blant an­net la­ve­re pund har be­tydd mer.

FoTo: NTB ScaNpix

FÅR TYN I PAR­LA­MEN­TET: Stats­mi­nis­ter There­sa Mays Brexit-av­ta­le.

JonE [email protected]­nAnS­Avi­SEn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.