Opp­tur i pro­dukt­tank

Finansavisen - - OSLO BØRS AKSJER DERIVATER SHIPPING & OFFSHORE - HEG­NAR.NO

Iføl­ge en opp­da­te­ring tirs­dag fra Clark­sons Pla­tou er ra­te­ne for LR2- og LR1-pro­dukt­tank­skip nå på hen­holds­vis 30.500 og 21.000 dol­lar pr. dag. I for­ri­ge uke lå de på hen­holds­vis 26.500 og 18.000 dol­lar da­gen.

– Våre meg­le­re rap­por­te­rer om høy ak­ti­vi­tet på tvers av for­skjel­li­ge mar­ke­der, med øst for Suez som det til­syne­la­ten­de trav­les­te, skri­ver meg­ler­hu­set tirs­dag.

Den kraf­ti­ge for­bed­rin­gen er iføl­ge meg­ler­hu­set dre­vet av at fle­re pro­dukt­tan­ke­re har byt­tet om til de så­kal­te «dir­ty tra­des», som frakt av driv­stof- folje. Der­med re­du­se­res den til­gjen­ge­li­ge LR-ton­na­sjen. I til­legg på­pe­kes det at det ster­ke sen­ti­men­tet gir re­der­ne en for­del i dis­ku­sjo­ne­ne når frakt­kon­trak­ter skal inn­gås, noe som også fø­rer til at ra­te­ne pres­ses opp­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.