Tysk­land kjør­te Nor­den i senk

Finansavisen - - RÅVARER KRAFT -

Fal­len­de pri­ser på kull- og CO2­kvo­ter og tysk kraft fort­sat­te å pres­se frem­tids­kon­trak­te­ne i det nor­dis­ke kraft­mar­ke­det ons­dag, til tross for at ned­børs­meng­de­ne er ven­tet å min­ke de nes­te ti da­ge­ne.

Ja­nu­ar-kon­trak­ten end­te da­gen på 51,76 EUR/MWh, ned 1,24 euro, mens Q1-kon­trak­ten svek­ket seg 30 cent til 50,25 EUR/MWh.

De sto­re pris­fal­le­ne var sterkt på­vir­ket av be­ve­gel­se­ne på kon­ti­nen­tet, der de tys­ke kraft­pri­se­ne ble solgt ned etter at sa­er­lig gass­pri­se­ne falt i mor­gen­ti­me­ne. Va­er­vars­le­ne vis­te el­lers tem­pe­ra­tu­rer over nor­ma­len mot slut­ten av må­ne­den, iføl­ge Mon­tel-sel­ska­pet Energy Quan­ti­fied (EQ).

I til­legg ble kon­trak­ten for kull le­vert i Euro­pa nes­te år hand­let ned 0,57 cent til 85,10 USD/t da kraft­mar­ke­det steng­te, mens kvote­pri­sen var ned 64 cent til 20,09 EUR/tonn – noe som for­ster­ket ned­si­den.

– De tys­ke kon­trak­te­ne var rett og slett for sva­ke i dag, sier kraftmegler Tommy Pers­son i svens­ke Mo­dity.

Det at ja­nu­ar-kon­trak­ten i Nor­den falt hele 1,24 euro, hen­ger også sam­men med at den­ne kon­trak­ten har va­ert over­pri­set i for­hold til de and­re vin­ter­kon­trak­te­ne, sup­ple­rer en norsk kraft­hand­ler.

Ti­da­gersvars­e­let ven­tet mel­lom 6,3 – 8,1 TWh med ned­bør­s­ener­gi, mot nor­malt 8,3 TWh, som er litt tør­re­re enn tirs­da­gens vars­ler.

Len­ger ut på kur­ven vis­te års­kon­trak­ten for le­ve­ring i 2020 og 2021 deri­mot tegn på ster­ke­re pri­ser, noe som ty­det på f le­re kjø­pe­re enn sel­ge­re, iføl­ge en kraft­hand­ler i et stør­re euro­pe­isk sel­skap.

– Beg­ge kon­trak­te­ne har va­ert ster­ke de sis­te uke­ne. Med sto­re pris­dif­fe­ran­ser mel­lom Nor­den og Tysk­land er det ikke vans­ke­lig å skjøn­ne at det er kjøp i Nor­den, sier kraft­hand­le­ren.

Den nor­dis­ke 2020-kon­trak­ten steg 25 cent til 37,15 EUR/MWh, mens den tys­ke kon­trak­ten falt 48 cent til 48 EUR/MWh.

Tors­da­gens sys­tem­pris lan­det på 52,56 EUR/MWh, opp 1,18 euro.

Opp­gan­gen skyld­tes høy­ere pri­sing av vann­ver­di­ene i Nor­ge og Sve­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.