Dår­li­ge sig­na­ler

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Det al­vor­li­ge for Venst­re i dis­se da­ger er en fare­tru­en­de lav opp­slut­ning, og en klar kon­flikt mel­lom par­ti­ets le­der Tri­ne Skei Gran­de og stor­tings­re­pre­sen­tant Abid Ra­ja. Tab­ben med Skei Gran­des ne­ga­ti­ve om­ta­le av Ra­ja mens Ra­ja hør­te på (i en så­kalt te­le­fon­kon­fe­ran­se mel­lom Høy­res Hen­rik As­heim og Skei Gran­de) er litt lei, men skul­le va­ere mu­lig å ba­ere.

Men fle­re me­ner å vite at et un­der­lig­gen­de pro­blem er at Abid Ra­ja an­gi­ve­lig øns­ker å ut­ford­re Skei Gran­de som parti­le­der, og det min­nes om at Ra­ja of­fent­lig ba Skei Gran­de for­kla­re seg om den ti år gam­le his­to­ri­en om sex-epi­so­den un­der et bryl­lup (hva Skei Gran­de selv­føl­ge­lig nek­tet).

Tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­ter Per-Wil­ly Amund­sen (FrP) har an­ty­det at det er for enkelt å få syke­mel­ding, som Abid Ra­ja har fått en må­ned etter at te­le­fon­sam­ta­len og ut­skjel­lin­gen fant sted, men Tri­ne Skei Gran­de sva­rer kon­tant at «jeg vil si at Per-Wil­ly Amund­sen har ikke noe som helst grunn­lag for å vur­de­re noen syke­mel­ding til noen. Det er det le­ger som har. Vi po­li­ti­ke­re skal hol­de oss for gode til å be­gyn­ne å vur­de­re syke­mel­din­ger.»

Det er et for­nuf­tig stand­punkt, og KrFs parti­le­der Knut Arild Harei­de blan­der seg inn i de­bat­ten ved å si at «det­te for­tje­ner ikke min gode kol­le­ga Abid Ra­ja. Han er en per­son jeg set­ter høyt. Han har mot­tatt draps­trus­ler og opp­levd tøf­fe run­der på Stor­tin­get. Alle kan få seg en knekk, og kan tren­ge hjelp, hvi­le og re­sti­tu­sjon. Det bør Abid få ap­plaus for, ikke små­lig kri­tikk.»

Ap­plaus er kan­skje ikke helt på sin plass, når vi vet at det har­de ord­skif­tet fant sted mel­lom en hånd­full po­li­ti­ke­re i en luk­ket kon­fe­ran­se, men Abid Ra­jas syke­mel­ding, som alt­så le­ge­ne har ene­an­sva­ret for, gir jo grunn til å spør­re om po­li­ti­ker­ne er sva­ert ras­ke med syke­mel­din­ger når det but­ter imot. Sig­nal­ef­fek­ten til and­re yr­kes­grup­per kan jo va­ere sva­ert så ne­ga­tiv.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Mazyar Kes­hva­ri (FrP) ble umid­del­bart syke­meldt da det ble av­slørt at han svind­let Stor­tin­get med fals­ke reise­reg­nin­ger, Høy­res unge stjer­ne Ton­ning Ri­i­se ble straks syke­meldt da det kom på­stan­der om grov sex­tra­kas­se­ring i Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­ets nest­le­der Trond Gis­ke for­svant i fle­re må­ne­der med syke­mel­ding.

Syke er og var de.

Ge­ne­relt er det vel slik at alle an­sat­te må tåle tøf­fe og vans­ke­li­ge sam­ta­ler med sine sje­fer (over­ord­ne­de), så len­ge det er mel­lom dem og ikke i ple­num, og i til­fel­let stor­tings­re­pre­sen­tan­ter så snak­ker man ikke om an­sat­te, men til­lits­menn valgt av fol­ket, og de bør tåle mer i et ord­skif­te enn and­re. Det lig­ger i det po­li­tis­ke livs struk­tur at man ofte kan stå steilt mot hver­and­re og at det bru­kes har­de ord. Tri­ne Skei Gran­des ord­bruk om sin nest­le­der Abid Ra­ja var ufin og upas­sen­de for­di Skei Gran­de på te­le­fo­nen snak­ket med Høy­res As­heim (at Ra­ja selv pluss en fra FrP også lyt­tet viss­te hun ikke), men å løpe rett til syke­stu­en er ikke lett å for­stå, og noen ne­ga­ti­ve sig­na­ler gir det utvil­somt.

De bør tåle mer i et ord­skif­te enn and­re

FOTO: NTB SCANpIx

Abid Ra­ja (V).

TrYg­ve Heg­nar AN­SVAR­LIG RE­DAK­TØR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.